Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-51: Úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace) – rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

ZK-08-2018-51.pdf, ZK-08-2018-51pr01.xls , ZK-08-2018-51pr02.xls

Číslo materiálu 51
Číslo jednací ZK-08-2018-51
Název Úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace) – rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, K. Píbilová
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 2
Popis problému

Předkládaný návrh se zabývá schválením změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb – příspěvkové organizace kraje. Předmětem je dofinancování provozních nákladů, snížení příspěvku a dále přesuny části prostředků mezi službami u téhož poskytovatele.

Na zasedání zastupitelstva kraje bylo usnesením č. 0233/01/2018/ZK u příspěvkových organizací kraje schváleno zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) a rozdělena dotace na sociální služby poskytnutá ze státního rozpočtu v celkové výši 363 892 421 Kč. Rozdělení výše uvedených prostředků se řídí Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2018 ze dne 12. 9. 2017 č. 13/17 a Výzvou k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu.

Vybrané příspěvkové organizace vzhledem k vývoji výnosů a nákladů v průběhu letošního roku (například vyšší příjmy z úhrad, úspory nákladů z důvodu nemocnosti, apod.) požádaly o  převedení schválených finančních prostředků mezi jednotlivými sociálními službami uvedenými v  materiálu ZK-08-2018-51, př. 2 v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305 – příspěvek na provoz poskytovaný ze souhrnné dotace MPSV), přičemž celková poskytnutá výše příspěvku kraje na vyrovnávací platbu (dotace) z prostředků MPSV pro organizaci zůstává zachována. Převedením finančních prostředků tak budou moci organizace ke konci roku 2018 zajistit dosažení vyrovnaného hospodaření u všech svých sociálních služeb.

Organizace Domov bez zámku, příspěvková organizace nevyužije prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté na službu domovy pro osoby se zdravotním postižením ve výši 925 000 Kč z důvodu vyšších příjmů z prodeje služeb. Navrhujeme proto jejich využití  na  částečné financování ztráty, schválené usnesením č. 1117/18/2018/RK pro Domov Jeřabinu Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, u které navrhujeme navýšení příspěvku o částku 1 084 000 Kč - zde přerozdělujeme i prostředky ve výši 159 000 Kč, které vrátil ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod z.ú. dne 4. 10. 2018 z důvodu nevyužití části dotace na službu chráněné bydlení.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje schválit: 

  • rozpočtové opatření spočívající ve snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace a  zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13 305) u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2018-51, př. 1;
  • v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) přesun finančních prostředků mezi jednotlivými sociálními službami u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-08-2018-51, př. 2.
Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2111/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci připomínky.

Návrh usnesení si vyhrazuje

rozhodnout schválit úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ  13 305) u vybraných příspěvkových organizací za odvětví sociální péče;

schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-08-2018-51, př. 1;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace o částku 925 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 1 084 000 Kč dle materiálu ZK-08-2018-51, př. 1;
  • v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13305) přesun finančních prostředků mezi jednotlivými sociálními službami u vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-08-2018-51, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz