Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-53: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů

ZK-08-2018-53.pdf

Číslo materiálu 53
Číslo jednací ZK-08-2018-53
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
Zpracoval Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí dotace městu Telč na projekt „Sportovní areál Hradecká, Telč“ a  související změnu závazného ukazatele (Odvod z fondu investic) u Gymnázia Otokara Březiny a  Střední odborné školy Telč (dále též „škola“) včetně návrhu na provedení příslušného rozpočtového opatření.

Usnesením č. 0419/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo záměr darovat městu Telč pozemky ve vlastnictví kraje k vybudování víceúčelového hřiště a poskytnout městu Telč dotaci na vybudování hřiště do výše max. 9 000 000 Kč za podmínky dohody mezi městem Telč a Krajem Vysočina o podmínkách používání hřiště Gymnáziem Otokara Březiny a  Střední odbornou školou Telč (dále také „škola“) po jeho vybudování.

Usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0450/03/2018/ZK ze dne 15. 5. 2018 rozhodlo zastupitelstvo kraje o uzavření smlouvy o spolupráci, která upravuje podmínky užívání hřiště školou po jeho vybudování, o uzavření darovací smlouvy s městem Telč za účelem bezúplatného převodu pozemků a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“). Se školou bylo předem dohodnuto, že dotace městu Telč bude kryta prostředky alokovanými ve fondu investic školy. Celkové náklady na vybudování hřiště činí dle uzavřené smlouvy o dílo 18 607 605 Kč, dokončení a předání díla je stanoveno na prosinec 2018.

V souladu s Čl. 8 písm. k) Smlouvy město Telč doručilo kraji průběžnou zprávu obsahující stanovené náležitosti a požádalo kraj o poskytnutí splátky dotace dle Čl. 6 odst. 2 Smlouvy ve výši 9 000 000 Kč.

Před poskytnutím dotace je nezbytné zajistit její finanční krytí a za tím účelem odvést do rozpočtu kraje prostředky z fondu investic školy. Tedy škole zvýšit závazný ukazatel „Odvod z fondu investic“ o částku 9 000 000 Kč a schválit příslušné rozpočtové opatření.

Návrh řešení

Zastupitelstvu kraje je navrhováno:

  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 – Střední školy, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost) o částku 9 000 000 Kč na poskytnutí dotace;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 9 000 000 Kč u Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, IČO 60545941 na pokrytí dotace městu Telč;
  • rozhodnout poskytnout dotaci městu Telč, IČO 00286745 ve výši 9 000 000 Kč na realizaci akce „Sportovní areál Hradecká, Telč“ dle Smlouvy o poskytnutí dotace, ID O02568.0001.
Stanoviska Rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2126/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 – Střední školy, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost) o částku 9 000 000 Kč na poskytnutí dotace;
  • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 9 000 000 Kč u Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, IČO 60545941 na pokrytí dotace městu Telč;
rozhoduje

poskytnout dotaci městu Telč, IČO 00286745 ve výši 9 000 000 Kč na realizaci akce „Sportovní areál Hradecká, Telč“ dle Smlouvy o poskytnutí dotace, ID O02568.0001.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz