Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-54: Změna ve zřizovací listině

ZK-08-2018-54.pdf, ZK-08-2018-54pr01.doc

Číslo materiálu 54
Číslo jednací ZK-08-2018-54
Název Změna ve zřizovací listině
Zpracoval J. Hadravová, Z. Hloušková, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace.

Ředitelka příspěvkové organizace s názvem Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, požádala o rozšíření vymezení doplňkové činnosti o „Hostinskou činnost“. Součástí školy je domov mládeže, který poskytuje zájemcům (nejen jednotlivcům, ale i např. mládežnickým sportovním kolektivům) ubytování v době školních prázdnin nebo o víkendech a objevuje se požadavek zajistit i možnost stravování. Jedná se o podporu již povolené doplňkové činnosti živnosti volné „Ubytovací služby“. Dále škola řeší žádosti fyzických osob spolupracujících subjektů (autoškola, veterinární lékaři aj.), kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru ke škole, o možnosti poskytnutí stravování z důvodu využití jejich odbornosti pro školu. Jedná se o zefektivnění zdrojů, neohrozí hlavní činnost školy. Aby mohla příspěvková organizace tuto činnost vykonávat, musí mít předmět činnosti zapsán ve zřizovací listině. Předpokládané náklady z činnosti budou činit cca 314 000 Kč a výnosy cca 316 000 Kč.

Návrh řešení

V materiálu ZK-08-2018-54, př. 1 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč obsahující změnu textu přílohy č. 3 zřizovací listiny.

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2130/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.
Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. 11 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč dle materiálu ZK-08-2018-54, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (11. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz