Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-55: Dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání

ZK-08-2018-55.pdf, ZK-08-2018-55pr01.xls , ZK-08-2018-55pr02.xls

Číslo materiálu 55
Číslo jednací ZK-08-2018-55
Název Dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
Zpracoval J. Kafková, A. Vlachová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání (dále jen „rozvojový program“) vyhlášeného pro školní rok 2018/2019 a  jejich zprostředkování organizacím.

Cílem rozvojového programu je zvýšení kvality odborného vzdělávání v oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice považovat v daném území za nenahraditelné (dále jen vybrané obory).  V těchto vybraných oborech z důvodu nízkého zájmu žáků o vzdělávání nebo i z důvodu objektivně nižší potřeby budoucích odborníků je nutné vzdělávat žáky ve třídách s nižším počtem žáků a s více obory vzdělání (víceoborové třídy), případně v jednooborových třídách s nižším průměrným počtem žáků v daném oboru vzdělání na 1 třídu než je 17 žáků.

OŠMS stanovil vybrané obory vzdělání v Kraji Vysočina, které budou podpořeny rozvojovým programem (viz ZK-08-2018-55, př. 1). Vybrané obory kontinuálně navazují na předcházející rozvojové programy vyhlašované MŠMT na podporu odborného vzdělávání. Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1741/27/2018/RK vzala na vědomí vyhlášení výše uvedeného rozvojového programu včetně vybraných podporovaných oborů vzdělání.

Finanční prostředky z rozvojového programu jsou určeny na mzdové prostředky a příslušné zákonné odvody ve školním roce 2018/2019. Budou poskytnuty ve dvou etapách, v roce 2018 na období září až prosinec a v roce 2019 na období leden až srpen.

Rozhodnutím č. 32836-10/2018-1 byla tedy přidělena Kraji Vysočina neinvestiční dotace na realizaci tohoto rozvojového programu v celkové výši 2 647 800 Kč na období září až prosinec 2018. Na základě předložených žádostí škol a zpracovaných údajů OŠMS stanovil konkrétní výši podpory pro jednotlivé střední školy.

Návrh řešení

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

OŠMS navrhuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu ZK-08-2018-55, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu ZK-08-2018-55, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2128/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu ZK-08-2018-55, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu ZK-08-2018-55, př. 2.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 11. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz