Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-56: Změny v partnerských smlouvách projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)

ZK-08-2018-56.pdf, ZK-08-2018-56pr01.doc , ZK-08-2018-56pr02.doc , ZK-08-2018-56pr03.doc , ZK-08-2018-56pr04.doc

Číslo materiálu 56
Číslo jednací ZK-08-2018-56
Název Změny v partnerských smlouvách projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)
Zpracoval K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál řeší úpravy smluvních vztahů v rámci mezinárodního projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across  Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě).

Předmětem projednání jsou změny smluv o partnerství (dále jen „Smlouva“) mezi Krajem Vysočina a projektovými partnerem z Finska - TAMPERE, TAMPEREEN KAUPUNKI a projektovým partnerem z Rakouska - Land Niederösterreich Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wissenschaft und Forschung (dále jen „Partner“) za účelem realizace společného mezinárodního projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (dále jen „Projekt“). Do partnerských smluv byly pro zajištění práv a povinností při realizaci projektu zakotveny podrobné podmínky spolupráce, financování a způsobu proplacení nákladů jednotlivým Partnerům.  

Výše uvedení partneři se na nás obrátili s žádostí o úpravu Smlouvy, části týkající se financování projektu. Finský partner požaduje, aby se ve smlouvě zpřesnila informace o první zálohové platbě, kterou Kraj Vysočina bude jednotlivým partnerům zasílat na realizaci projektu a byla uvedena částka, kterou dostanou na projektové řízení. Rakouský partner v rámci legislativních podmínek fungování tamního úřadu požaduje změnu v zaslání první zálohové platby s tím, že v roce 2019 může přijmout pouze 50 % z maximální výše dotace na Partnera, dalších 30 % pak v roce 2020.

Dodatky jsou připraveny ve dvou jazykových mutacích - v českém jazyce (materiály ZK-08-2018-56, př. 1 a ZK-08-2018-56, př. 2) a v jazyce anglickém (materiály ZK-08-2018-56, př. 3 a ZK-08-2018-56, př. 4).

Návrh řešení

Podle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje uzavřít dodatky ke smlouvám o partnerství.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2129/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost rada kraje (11. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2019)
Termín 28. 2. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz