Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-57: Příprava projektu do OPŽP 2014-2020 - „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“

ZK-08-2018-57.pdf, ZK-08-2018-57pr01.pdf

Číslo materiálu 57
Číslo jednací ZK-08-2018-57
Název Příprava projektu do OPŽP 2014-2020 - „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“
Zpracoval J. Morava, J. Říčan
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o přípravu projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ do prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP“). V rámci prioritní osy 4 OPŽP lze na uvedený projekt dosáhnout na podporu od 85 % do 100 % celkových způsobilých výdajů. Území se dále překrývá se stejnojmennou evropsky významnou lokalitou Natury 2000 (CZ0613321 Jankovský potok), kde je předmětem ochrany lokalita vydry říční a MŽP a AOPK ČR konstatovaly, že území je výjimečné z regionálního hlediska.

Cílem projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ je zajištění potřebné péče o předmět ochrany na území této přírodní rezervace (dále jen „PR“). Předmětem ochrany přírodní rezervace jsou prameniště, niva a přírodě blízký tok Jankovského potoka s oligotrofními společenstvy a navazujícími vlhkými a rašelinnými loukami a fragmenty rašelinišť, na které je vázána řada typických druhů organismů. Dále se zde vyskytují populace zdrojovky hladkosemenné potoční (Montia fontana subsp. amporitana), tolije bahenní (Parnassia palustris), ostřice plstnatoplodé (Carex lasiocarpa), chlupáčka myší ouško (Pilosella lactucella), klikvy bahenní (Vaccinium oxycoccos), strnada lučního (Miliaria calandra), bekasiny otavní (Gallinago gallinago), zmije obecné (Vipera berus), hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina) a vydry říční (Lutra lutra).

Projekt bude řešit zvýšení atraktivity zejména pro zvláště chráněné druhy (dále jen „ZCHD“) obojživelníků a rostlin a zmírnění degradace a ruderalizace předmětných mokřadních ploch. V současné době se na výše zmíněné lokalitě vyskytují degradované plochy s dominantními porosty rákosu (Phragmites), chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea) a třtiny šedavé (Calamagrostis canescens), místy s vrbovými křovinami a nálety olše lepkavé (Alnus glutinosa) a břízy bradavičnaté (Betula pendula). Pouze na malé části zůstal fragment přírodovědně cennějšího mokřadního společenstva s výskytem ostřice plstnatoplodé (Carex lasiocarpata) a zábělníku bahenního (Comarum palustre).

Pro přípravu tohoto projektu byla zpracována projektová fiše dle materiálu ZK-08-2018-57, př. 1. V rámci realizace projektu dojde k  vyhloubení čtyř zemních tůní o celkové ploše cca 2300 m2, s průměrnou hloubkou cca 60 cm; vyřezání postupujícího náletu keřových vrb ve vyznačených plochách s tím, že budou ponechány exempláře vzácného druhu z Červeného seznamu (vrba pětimužná), které budou vyznačeny před zásahem, odhadovaná plocha redukce keřového náletu je cca 900 m2;  asanačnímu kosení botanicky cenné partie s výskytem ostřice plstnatoplodé (Carex lasiocarpata) a zábělníku bahenního (Comarum palustre) na ploše cca 1150 m2 (1. kosení v červenci, popřípadě 2. kosení v září s odstraněním posečené hmoty mimo lokalitu); vytvoření dvou protierozních mezí na levém okraji pozemku parc. č. 878/18 v místě proluk z vytěženého výkopku o objemu cca 200 m3. Celková délka protierozních mezí bude cca 20 m a výška cca 1 m se zaoblenými mírnými svahy. Zbylý výkopek z tůní o objemu cca 1200 m3 bude nutné odvést mimo lokalitu. Zvažované opatření ve formě zatravňovacího pásu nad navrženými zemními tůněmi na zemědělsky obhospodařovaném pozemku nebude součástí tohoto projektu z důvodu složitosti vlastnických vztahů, které by mohly ohrozit realizaci projektu. Nicméně řešení realizace zatravňovacího pásu bude s vlastníky dotčených pozemků nadále projednáváno, aby se zabránilo případným smyvům zemědělské půdy do vybudovaných tůní.

Celkové náklady projektu včetně nákladů na pořízení projektové dokumentace budou ve výši cca 620 000 Kč, přičemž dotace z OPŽP v uvedené oblasti podpory je až 100 % způsobilých výdajů. Vlastní realizace projektu se předpokládá v roce 2019/2020.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje (dále také jen „ORR“) a Odbor životního prostředí a zemědělství (dále také jen „OŽPZ“) Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují Zastupitelstvu Kraje Vysočina uvolnit odpovídající prostředky ve výši max. 100 000 Kč na projektovou přípravu projektu uvedeného v materiálu ZK-08-2018-57, př. 1. Cena byla navržena na základě zkušeností z předchozích projektů.

Stanoviska rada kraje

Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 13. 11. 2018 usnesením č. 2025/32/2018/RK doporučila navrhované usnesení („Rada Kraje Vysočina rozhoduje zahájit přípravu projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ dle materiálu RK-32-2018-76, př. 1, v případě, že zastupitelstvo kraje schválí převod finančních prostředků na přípravu projektu; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina v případě schválení finančních prostředků zastupitelstvem kraje zahájit přípravu projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ dle materiálu RK-32-2018-76, př. 1, připravit projektovou žádost a předložit ji ke schválení radě kraje; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 100  000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu tohoto projektu“).

Odbor ekonomický

Projekt „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ není uveden ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021. Dotace z OPŽP pokryje 85 % až 100 % způsobilých výdajů projektu.

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Návrh usnesení schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 100  000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu tohoto projektu.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz