Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-58: Informace o výstupech Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018

ZK-08-2018-58.pdf, ZK-08-2018-58pr01.doc

Číslo materiálu 58
Číslo jednací ZK-08-2018-58
Název Informace o výstupech Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018
Zpracoval G. Šmikmátorová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o předložení výstupů Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018, jejichž vzetí na vědomí je součástí naplňování Databáze místní Agendy 21 v ČR. 

Místní Agenda 21 je programem rozvoje, který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe. Je to proces směřující k zajištění dobré a udržitelné kvality života a životního prostředí v určitém území. Místní Agenda 21 (dále také jen „MA21“) zohledňuje konkrétní místní problémy a hledá pro ně řešení ve spolupráci se všemi složkami místního společenství, takže odráží také jejich potřeby a zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života v delším časovém horizontu.

Kraj Vysočina realizuje Projekt Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 již od roku 2004. Jeho cílem je systémové zlepšení kvality života a zdraví obyvatel v regionu, zavedení a sledování udržitelného rozvoje, zlepšení ekonomické situace kraje, posílení image kraje, posílení pocitu sounáležitosti obyvatel s Krajem Vysočina.

Kvalita jednotlivých místních Agend 21 je sledována v Databázi MA21, která představuje oficiální evidenci realizátorů MA21 v ČR a je využívána jako základní zdroj informací o rozsahu a kvalitě MA21 pro resorty, kraje, mezinárodní instituce, atp. Data v Databázi MA21 podléhají veřejné kontrole a ve vyšších úrovních (C a výše) jsou navíc pravidelně prověřována odbornou Pracovní skupinou pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj.

Jedním z volitelných kritérií pro kraje v kategorii „C“ je jednou za dva roky uspořádat veřejné fórum kraje pro vyhledání největších problémů z hlediska odborné i laické veřejnosti. Veřejné fórum se konalo dne 14. 11. 2018 a bylo na něm identifikováno 10 problémů. Podrobný přehled 10 problémů je obsahem materiálu ZK-08-2018-58, př. 1.

Od jednotlivých tematických stolů vzešla rovněž mnohá kladná hodnocení. Např. studenti kladně hodnotí individuální přístup k požadavkům studentů, stůl volnočasové aktivity a sport cílenou systémovou podporu volnočasových a sportovních aktivit nebo krajskou dotaci na turistické značení pěších a cyklotras. V tematické oblasti cestovní ruch a kultura si kladné hodnocení získala spolupráce Kraje Vysočina se statutárním městem Jihlava a s dalšími partnery při akci „Proletí 100letí“. V oblasti životní prostředí byla oceněna vysoká úroveň třídění odpadů společně s akcí Čistá Vysočina, kterou kraj pořádá již 10 let. Stůl zemědělství a lesnictví pozitivně zhodnotil kvalitu potravin nebo modernizaci zemědělské výroby. U stolu veřejná správa, velké investice a  rozvoj venkova vidí pozitivum v bezproblémové komunikaci obcí a kraje a také podporu místní Agendy 21 ze strany kraje. U stolu Zdravotnictví to zase byla výborná spolupráce subjektů podílející se na zdravotní politice a prevenci nemocí, vzdělávání žáků v oblasti první pomoci a  prevenci dětských úrazů. U několika stolů byla taktéž zmíněna dobrá spolupráce NNO a obcí s krajským úřadem.

Uspořádáním Fóra Zdravého Kraje Vysočina a projednáním výstupů fóra zastupitelstvem kraje je splněn ukazatel kategorie „C“ č. 9 Kritérií MA21. Výstupy veřejného fóra budou následně širokou veřejností ověřeny v anketě a  sociologickém průzkumu.

Návrh řešení

ORR doporučuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí výstupy Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018 dle materiálu ZK-08-2018-58, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2157/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina svým usnesením 29/07/2018/Vrr, MA 21 doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí výstupy Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018 dle materiálu Vrr, MA 21-07-2018-09, př. 1.

Návrh usnesení bere na vědomí

výstupy Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018 dle materiálu ZK-08-2018-58, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 11. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz