Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-59: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2018

ZK-08-2018-59.pdf, ZK-08-2018-59pr01.doc

Číslo materiálu 59
Číslo jednací ZK-08-2018-59
Název Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2018
Zpracoval J. Loveček
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení úprav Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže o Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2018 (dále jen „soutěž SKUTEK ROKU 2018“).

Usnesením č. 0597/07/2017/ZK („Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-07-2017-62, př. 2; vyhlašuje soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2017“ dle materiálu ZK-07-2017-62, př. 2) zastupitelstvo kraje schválilo v loňském roce Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU. Cílem soutěže je vzbudit zájem široké veřejnosti o aktivity, které napomáhají v rozvoji území a prezentovat činnost neziskového sektoru. Zároveň je tato soutěž poděkováním těm, kteří se v těchto oblastech nejvíce angažovali. V Kraji Vysočina již bylo realizováno devět ročníků soutěže s názvem SKUTEK ROKU.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále "ORR") navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit úpravu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlásit soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2018“ dle materiálu ZK-08-2018-59, př. 1. Jediná změna Zásad nastala v čl. 3 odst. 2 pod prvním bodem: původní znění: „Sociálně-zdravotní – rodina, senioři, mládež nebo lidé se zdravotním hendikepem“; nové znění:: „Sociálně-zdravotní – rodina, senioři, mládež, lidé se zdravotním hendikepem nebo lidé v jiné nepříznivé situaci.“

Dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno udělovat ceny kraje [v důsledku novelizace zákona bylo třeba upravit odkaz na zákonné ustanovení o pravomoci zastupitelstva kraje udělovat ceny kraje z původního ustanovení § 35 odst. 2 písm. t) na ustanovení § 35 odst. 2 písm. v)]

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2156/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR nemá připomínky k předkládanému materiálu.

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS s předloženými zásadami souhlasí.

Odbor životního prostředí a zemědělství

OŽPZ souhlasí s navrhovaným řešením.

Odbor sekretariátu hejtmana

OSH souhlasí s navrhovaným řešením.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ02754

Odbor sociálních věcí

OSV souhlasí se schválením navržených Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU, protože ocenění tohoto typu zvyšují mimo jiné prestiž práce v sociální a zdravotní oblasti.

Odbor ekonomický

OE bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 je uvažováno s finančními prostředky na udělení ceny SKUTEK ROKU.

Návrh usnesení schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-08-2018-59, př. 1;

vyhlašuje

soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2018“ dle materiálu ZK-08-2018-59, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 11. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz