Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-60: Profil Kraje Vysočina – prosinec 2018

ZK-08-2018-60.pdf, ZK-08-2018-60pr01.pdf , ZK-08-2018-60pr02.doc

Číslo materiálu 60
Číslo jednací ZK-08-2018-60
Název Profil Kraje Vysočina – prosinec 2018
Zpracoval M. Molák
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 2
Popis problému

Profil Kraje Vysočina (dále i „Profil“) je analytickou částí Strategie rozvoje Kraje Vysočina. Profil je průběžně aktualizován a předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina na vědomí.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina vzalo poslední aktualizaci Profilu na vědomí v září 2017. Na jednání Rady Kraje Vysočina dne 29. 8. 2017 bylo Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále i „ORR“) uloženo usnesením č. 1545/27/2017/RK předložit další aktualizaci profilu nejpozději ve čtvrtém čtvrtletí 2018.

ORR kontaktoval zástupce všech odborů, jichž se aktualizace profilu dle tematického zaměření týká. Kromě ORR se jedná o tyto odbory:

  •  zdravotnictví,
  • územního plánování a stavebního řádu,
  • školství, mládeže a sportu,
  • sociálních věcí,
  • sekretariátu hejtmana,
  • lesního a vodního hospodářství a zemědělství,
  • kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
  • informatiky,
  • dopravy a silničního hospodářství,
  • životního prostředí a zemědělství.

S dotčenými odbory ORR spolupracoval na aktualizaci profilu, který tvoří materiál ZK-08-2018-60, př. 1. Stručný přehled změn oproti verzi Profilu Kraje Vysočina ze září 2017 je obsahem materiálu ZK-08-2018-60, př. 2.

Návrh řešení

ORR po projednání v Radě Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina. Rada Kraje Vysočina uložila ORR předložit další aktualizaci Profilu Kraje Vysočina nejpozději ve druhém čtvrtletí roku 2020.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2158/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Stanovisko bude doplněno po zasedání výboru.

Návrh usnesení bere na vědomí

aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu ZK-08-2018-60, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz