Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-61: Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020

ZK-08-2018-61.pdf, ZK-08-2018-61pr01.docx

Číslo materiálu 61
Číslo jednací ZK-08-2018-61
Název Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
Zpracoval L. Matoušková, M. Molák, V. Stejskal, D. Vichr
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o materiál, který informuje Zastupitelstvo Kraje Vysočina o nejdůležitějších činnostech či materiálech v souvislosti s programovacím obdobím EU 2014 - 2020.

V souvislosti s přípravou České republiky na Programovací období EU 2014 - 2020 se na Kraj Vysočina obracejí centrální orgány (zejména MMR) s požadavky na součinnost při tvorbě podkladových materiálů týkajících se nejrůznějších dokumentů a to zpravidla s poskytnutím krátké časové dotace pro odpověď.

V návaznosti na tuto skutečnost uložilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0339/04/2012/ZK ze dne 26. 6. 2012 („Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace uvedené v materiálu ZK-04-2012-74; ukládá Radě Kraje Vysočina průběžně informovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina o materiálech souvisejících s přípravou České republiky na programovací období Evropské unie 2014 - 2020 projednaných dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o  krajích, ve zněních pozdějších předpisů, a to nejpozději vždy jednou za šest měsíců.“) Radě Kraje Vysočina průběžně informovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina o materiálech souvisejících s  přípravou České republiky na programovací období EU 2014 - 2020 projednaných dle ustanovení §  59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve zněních pozdějších předpisů, a to nejpozději vždy jednou za šest měsíců.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí materiál ZK-08-2018-61, př. 1, kde jsou uvedeny informace o konaném zasedání Regionální stálé konference v Kraji Vysočina a jejích pracovních skupinách, realizaci integrovaných nástrojů, krajských a místních akčních plánech ve vzdělávání, přípravě na programové období 2021-2027 a o dalších souvisejících záležitostech.

Vzhledem k tomu, že některé záležitosti nejsou stále ještě finálně dořešeny a jejich změny (či další vývoj) se dá v blízké budoucnosti předpokládat, jsou informace uvedené ve zprávě platné k 20. 11. 2018.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2154/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Stanovisko VRR bude doplněno po jeho zasedání dne 26. 11. 2018.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace týkající se programovacího období EU 2014-2020 uvedené v materiálu ZK-08-2018-61, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 11. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz