Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-62: Program rozvoje Kraje Vysočina – změna názvu a prodloužení platnosti

ZK-08-2018-62.pdf, ZK-08-2018-62pr01.pdf , ZK-08-2018-62pr02.pdf

Číslo materiálu 62
Číslo jednací ZK-08-2018-62
Název Program rozvoje Kraje Vysočina – změna názvu a prodloužení platnosti
Zpracoval M. Molák, D. Vichr
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 2
Popis problému

Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (dále i  „zákon“) ukládá krajům povinnost mít schválený základní rozvojový dokument územního obvodu kraje. V březnu 2015 byla na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina schválena aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina s obdobím platnosti 2015 až 2018. Dle tehdy platného zákona se jednalo o základní rozvojový dokument kraje. V listopadu 2015 vešla v platnost novelizace zmíněného zákona, která upravila i podmínky základního rozvojového dokumentu kraje. Díky přechodnému ustanovení byla zákonná povinnost dodržena stávajícím dokumentem schváleným v březnu 2015 a nebylo tedy nutné dokument upravit a znovu schválit. Tyto kroky stačí udělat ke konci jeho platnosti, což je rok 2018.

Navržené změny se netýkají věcného obsahu dokumentu, ale pouze přejmenování názvu dokumentu na „Strategie rozvoje Kraje Vysočina“ místo dosavadního názvu „Program rozvoje Kraje Vysočina“. Dokument by měl mít dále dle tohoto zákona platnost na programovací období EU tj. 2014-2020 (§ 3 odst. 3 zákona).

Dokument resp. úpravy dokumentu podléhají vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí, proto se Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále i "ORR") po úpravě vlastního dokumentu obrátil na příslušný úřad, kterým je v tomto případě Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, se žádostí o stanovisko. ORR zpracoval oznámení o koncepci a 30. 8. 2018 jej odeslal příslušnému úřadu, který následně zahájil proces zjišťovacího řízení. Po proběhnutí celého procesu a vypořádání došlých připomínek byl vydán závěr zjišťovacího řízení, ze kterého vyplývá, že Strategie rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 – 2020 nebude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a nebude proto posuzována dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Kompletní znění závěru zjišťovacího řízení je obsahem materiálů ZK-08-2018-62, př. 2.

Návrh řešení

ORR ve vazbě na změny stanovené novelou zákona o regionálním rozvoji navrhuje přejmenování dokumentu a prodloužení jeho platnosti do roku 2020. Žádné další změny nebudou v dokumenty prováděny. Další změny jsou předpokládány až v rámci aktualizace na programovací období 2021-2027, kterou ORR předpokládá zahájit začátkem roku 2019.

ORR navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit dokument Strategie rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 až 2020 dle materiálu ZK-08-2018-62, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 20. 11. 2018 a usnesením č. 2066/33/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Bude doplněno po jednání výboru.

Návrh usnesení schvaluje

Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 až 2020 dle materiálu ZK-08-2018-62, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 11. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz