Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-64: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019

ZK-08-2018-64.pdf, ZK-08-2018-64pr01.doc

Číslo materiálu 64
Číslo jednací ZK-08-2018-64
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu  na podporu činnosti turistických informačních center v Kraji Vysočina určeného pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které provozují na území Kraje Vysočina minimálně 6 měsíců k datu podání žádosti turistické informační centrum a  splňují stanovené základní podmínky s maximální podporou 70 tis. Kč na jeden projekt.

Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných turistickými informačními centry v Kraji Vysočina v oblasti cestovního ruchu, a to z důvodu zlepšení informovanosti o turistické nabídce kraje a zvýšení návštěvnosti Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále také jen "OKPPCR") Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program "TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019" v  objemu 2 mil. Kč na  podporu činnosti turistických informačních center v Kraji Vysočina.

Program nahrazuje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina. Provedeny byly zejména dílčí formální změny související se změnou na soutěžní formu programu Fondu Vysočiny. Návrh znění Programu "TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019"  je obsahem materiálu ZK-08-2018-64. př. 1 (návrh výzvy programu, další podklady nutné k posouzení žádosti a vzor smlouvy o poskytnutí dotace).

OKPPCR navrhuje zastupitelstvu kraje jmenování řídícího výboru v následujícím složení:

 • Ladislav Seidl (Krajský úřad Kraje Vysočina)
 • Petr Stejskal (Krajský úřad Kraje Vysočina)
 • Tomáš Čihák (Vysočina Tourism, příspěvková organizace)
 • Jana Caklová (Vysočina Tourism, příspěvková organizace)
Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2103/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina usnesením č. 25/05/2018/Kkcrvv  ze dne 12. 11. 2018 doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Turistická informační centra 2019“.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze DP1 – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Turistická informační centra 2019.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02719.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-64, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu "TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019" ve složení:
  • Ladislav Seidl (Krajský úřad Kraje Vysočina),
  • Petr Stejskal (Krajský úřad Kraje Vysočina),
  • Tomáš Čihák (Vysočina Tourism, příspěvková organizace),
  • Jana Caklová (Vysočina Tourism, příspěvková organizace).
 • Ladislava Seidla předsedou řídicího výboru Programu "TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019".
 • garantem Programu "TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019" odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Veroniku Švarcovou s právem hlasovacím a Zuzanu Vondrákovou s právem poradním.
pověřuje

radu  kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz