Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-65: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UNESCO 2019

ZK-08-2018-65.pdf, ZK-08-2018-65pr01.doc

Číslo materiálu 65
Číslo jednací ZK-08-2018-65
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UNESCO 2019
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu měst s památkami světového kulturního a  přírodního dědictví UNESCO určeného pro města Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou s maximální podporou 500 tis. Kč na jeden projekt. 

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program "UNESCO 2019"  v objemu 1,5 mil. Kč na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2101/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze DP1 – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem UNESCO 2019.

komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů usnesením 25/05/2018/Kkcrvv doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit program "UNESCO 2019".

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02712.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „UNESCO 2019" dle materiálu ZK-08-2018-65, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz