Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-66: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PAMÁTKY 2019

ZK-08-2018-66.pdf, ZK-08-2018-66pr01.doc

Číslo materiálu 66
Číslo jednací ZK-08-2018-66
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PAMÁTKY 2019
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu obnovy kulturních památek s maximální podporou 350 tis. Kč na jeden projekt a na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek s maximální podporou 40 tis. Kč na jeden projekt.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program "PAMÁTKY 2019"  v objemu 14,5 mil. Kč na podporu obnovy kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek.

 

 

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2102/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů usnesením 25/05/2018/Kkcrvv doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit program "PAMÁTKY 2019".

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze DP1 – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Památky 2019.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02718.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program "PAMÁTKY 2019" dle materiálu ZK-08-2018-66, př. 1;

jmenuje
  • řídicí výbor Programu „PAMÁTKY 2019“ ve složení:

  Jana Musilová (Národní památkový ústav)

  David Pavlata (Národní památkový ústav)

  Jana Zadražilová (Krajský úřad Kraje Vysočina)

  Vít Hrbek (Krajský úřad Kraje Vysočina) 

  • Janu Musilovou předsedkyní řídicího výboru Programu „PAMÁTKY 2019“; 
  • garantem Programu „PAMÁTKY 2019“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz