Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-67: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019

ZK-08-2018-67.pdf, ZK-08-2018-67pr01.doc

Číslo materiálu 67
Číslo jednací ZK-08-2018-67
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019
Zpracoval I. Strnadová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu pořádání krajských postupových přehlídek a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění se zaměřením na českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další estetické aktivity určeného pro pořadatele krajských postupových přehlídek a národních přehlídek (jimž předcházejí krajské postupové přehlídky) s maximální podporou 30 000 Kč na pořádání krajské postupové přehlídky a 60 000 Kč na pořádání národní přehlídky.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 0,4 mil. Kč na podporu pořadatelů krajský postupových přehlídek a  národních přehlídek (jimž předcházejí krajské postupové přehlídky) v oblasti neprofesionálního umění se zaměřením na českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další estetické aktivity.

Program nahrazuje Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění. Tento dotační program je vyhlašován tradičně na úseku kultury od roku 2005. Podmínky a zaměření programu zůstávají stejné jako v předešlých letech. Jedinou změnou oproti předešlému programu je vyřazení možnosti čerpání dotace na účast na národní přehlídce v jiném kraji. Důvodem vyřazení je poskytování dotací nižších než 10 tis. Kč. Účasti na přehlídkách budou řešeny individuálně na základě podání žádosti o poskytnutí daru.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2104/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02720.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze DP1 – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Postupové přehlídky v kultuře 2019.

Komice kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů usnesením 25/05/2018/Kkcrvv doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit program "POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019".

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-67, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 14. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz