Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-68: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu DOBROVOLNICTVÍ 2019

ZK-08-2018-68.pdf, ZK-08-2018-68pr01.doc

Číslo materiálu 68
Číslo jednací ZK-08-2018-68
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu DOBROVOLNICTVÍ 2019
Zpracoval M. Beranová
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a  neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina. Tento program je určen pro realizátory projektů dobrovolnických center, případně dobrovolnických center rozšířených o neformální pomoc osobám závislým na pomoci jiné osoby. Podporována bude dobrovolnická pomoc v sociálních službách, popřípadě ve zdravotnických zařízeních s maximální podporou 450 000 Kč na jeden projekt.

Jedná se o nesoutěžní program, u kterého je ve výzvě stanoveno, že dotaci obdrží každý projekt, který splňuje stanovené podmínky a bude administrativně v souladu s výzvou. Ve výzvě nejsou nastavena specifická kritéria a projekty nebudou hodnoceny řídícím výborem.  Návrh výše dotace zpracuje podle postupu schváleného ve výzvě odbor sociálních věcí a bude projednán v Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program DOBROVOLNICTVÍ 2019 v objemu 3,1 mil. Kč, který je součástí materiálu ZK-08-2018-68, př. 1 Součástí tohoto materiálu je i vzhledem k odchylkám od schválené vzorové smlouvy i smlouva o  poskytnutí dotace.

Dotace z tohoto programu umožní financovat především náklady na koordinátora dobrovolníků, na jejich vyhledávání, zaškolování a administrativu spojenou s touto agendou, na cestovní náhrady a další související výdaje.

Bezplatná laická pomoc v sociálních službách posiluje spolupráci v přirozené komunitě a je přínosná pro pracovníky v sociálních službách, klienty i pro samotné dobrovolníky.

Kraj Vysočina každoročně vyhlašuje tento dotační titul za účelem podpory provozování sítě dobrovolnických center, která s jeho podporou působí na území Kraje Vysočina již od roku 2006.

V roce 2017 byla na území kraje podpořena síť 10 dobrovolnických center, která se zabývala dobrovolnictvím a neformální pomocí, a to částkou 2 424 880 Kč. V roce 2017 odpracovalo
1 365 dobrovolníků 52 886 dobrovolnických hodin (v tomto souhrnu nejsou uvedeny počty dobrovolníků ani dobrovolnických hodin jednorázové pomoci při organizaci sbírek).

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2114/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „DOBROVOLNICTVÍ 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-68, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (11. 12. 2018), Odbor sociálních věcí (12. 12. 2018)
Termín 12. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz