Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-70: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019

ZK-08-2018-70.pdf, ZK-08-2018-70pr01.doc

Číslo materiálu 70
Číslo jednací ZK-08-2018-70
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019
Zpracoval M. Havelková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu provozování domácí hospicové péče na rok 2019 v Kraji Vysočina.

Dotační titul je zaměřen na poskytování dotací provozovatelům domácí hospicové péče na financování provozních nákladů na činnosti domácí hospicové péče, které nejsou součástí odlehčovací služby definované zákonem o sociálních službách (např. zdravotnické úkony, zapojení lékařů, půjčování pomůcek anebo práce s pozůstalými). Odlehčovací služba bude financována na základě samostatného dotačního řízení zaměřeného na sociální služby. Žadatel musí mít vydanou registraci sociální služby (odlehčovací služby pro klienty v nevyléčitelném stadiu nemoci) a být zařazen do Krajské sítě sociálních služeb.

Jedná se o nesoutěžní program, u kterého je ve výzvě stanoveno, že dotaci obdrží každý projekt, který splňuje stanovené podmínky a bude administrativně v souladu s výzvou. Ve výzvě nejsou nastavena specifická kritéria a projekty nebudou hodnoceny řídícím výborem.  Návrh výše dotace zpracuje podle postupu schváleného ve výzvě odbor sociálních věcí a bude projednán v Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 15  mil. Kč na podporu provozování domácí hospicové a paliativní péče, který je součástí materiálu ZK-08-2018-70, př. 1. Součástí tohoto materiálu je i vzhledem k odchylkám od schválené vzorové smlouvy i smlouva o poskytnutí dotace. Program se vztahuje také na případy, kdy poskytovatel uzavře novou smlouvu se zdravotními pojišťovnami na financování mobilní specializované paliativní péče.

Z finančních prostředků budou financovány zejména osobní náklady personálu, který pečuje o  klienty v nevyléčitelném stadiu nemoci v jejich přirozeném domácím prostředí, náklady na dopravu, zajištění provozních prostor, administrativních nákladů apod.

Účelem poskytování finančních prostředků je zajistit spolufinancování nákladů na provoz středisek domácí hospicové/paliativní péče na území Kraje Vysočina, a to z důvodu co možná nejvyšší míry dostupnosti sociálních služeb v Kraji Vysočina. Návrh programu je připojen v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2115/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02721.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2019,
v příloze DP1 - Dotační politika Kraje Vysočina - Fond Vysočiny je počítáno s Programem Provozování domácí hospicové péče 2019.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PEĆĚ 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-70, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 12. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz