Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-71: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019

ZK-08-2018-71.pdf, ZK-08-2018-71pr01.doc

Číslo materiálu 71
Číslo jednací ZK-08-2018-71
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019
Zpracoval M. Havelková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu Program na podporu programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách v roce 2019 určeného pro certifikované poskytovatele těchto programů s maximální podporou 1 400 Kč na jednu hodinu programu při účasti dvou lektorů. Účelem dotace je financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování na prvních a druhých stupních základních škol a nižších stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií na území Kraje Vysočina, a to z důvodu předcházení rizikovému chování, popřípadě zmírňování jeho následků, rozvíjení sociálních kompetencí dětí, podpory zdravého způsobu života, posílení schopnosti samostatně zvládat náročné životní situace a přijímat důsledky svých rozhodnutí.

Jedná se o nesoutěžní program, u kterého je ve výzvě stanoveno, že dotaci obdrží každý projekt, který splňuje stanovené podmínky a bude administrativně v souladu s výzvou. Ve výzvě nejsou nastavena specifická kritéria a projekty nebudou hodnoceny řídícím výborem.  Návrh výše dotace zpracuje podle postupu schváleného ve výzvě odbor sociálních věcí a bude projednán v Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v celkovém objemu 2,5 mil. Kč na podporu certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách v roce 2019, který je součástí materiálu ZK-08-2018-71, př. 1. Součástí tohoto materiálu je i vzhledem k odchylkám od schválené vzorové smlouvy i smlouva o poskytnutí dotace. 

Alokace programu byla rozdělena mezi podprogramy v členění dle jednotlivých okresů z důvodu dostupnosti těchto programů v každém z okresů. Rozdělení vychází z počtu žáků v jednotlivých okresech a z počtu programů realizovaných v roce 2017 – každý z určujících faktorů měl váhu 50 %.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2116/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

 

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02724.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze DP1 – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Specifická primární prevence rizikového chování ve školách 2019.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019 dle materiálu ZK-08-2018-71, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 12. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz