Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-73: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2019

ZK-08-2018-73.pdf, ZK-08-2018-73pr01.doc

Číslo materiálu 73
Číslo jednací ZK-08-2018-73
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2019
Zpracoval J. Čermáková, P. Horký, M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých určeného pro nestátní neziskové organizace z Kraje Vysočina (spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a  obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech), jejichž činnost je zaměřena na handicapované občany, s maximální podporou 40  tis. Kč na jeden projekt.

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování celoročních sportovních a volnočasových aktivit pro handicapované děti, mládež a dospělé, a to z důvodu podpory dlouhodobého rozvoje a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé v Kraji Vysočina.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 0,5 mil. Kč na podporu sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých z Kraje Vysočina pro rok 2019. K naplňování účelu programu je podporována pravidelná, dlouhodobá činnost, na kterou mohou navazovat aktivity jednorázového charakteru.

Žádosti, jež budou v souladu se všemi podmínkami uvedenými ve výzvě programu, budou seřazeny v pořadí dle data a času doručení do vyčerpání celkové finanční alokace programu. Program tedy nevyžaduje ustanovení řídicího výboru.

Jedná se o program se stabilním rozpočtem, který bez zásadních změn plynule navazuje na Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé č. 19/17 ze dne 19. 12. 2017, která byla zrušena ke dni 31. 12. 2018.

Návrh výzvy programu je uveden v materiálu ZK-08-2018-73, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2138/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

 

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02708.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze DP1 – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s programem Celoroční aktivity handicapovaných 2019.

Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

Usnesení 05/EH/2018/Ksvč

Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

projednala a doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit grantové programy Fondu Vysočiny „SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2019“, „SPORTOVIŠTĚ 2019“, „CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2019“, „POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA a SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019“ a  „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019“.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 6 se zdrželo).

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „Celoroční aktivity handicapovaných 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-73, př. 1.

Odpovědnost rada kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 11. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz