Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-74: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019

ZK-08-2018-74.pdf, ZK-08-2018-74pr01.doc

Číslo materiálu 74
Číslo jednací ZK-08-2018-74
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019
Zpracoval Z. Beneš, M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu sportovců na významných mezinárodních akcích ve sportovních disciplínách určeného pro školy a školská zařízení, neziskové organizace a  obecně prospěšné společnosti s maximální podporou 25 tis. Kč u jednotlivců a 40 tis. Kč u  kolektivů a výprav na jeden projekt.

Vyhlášením programu dojde k podpoře reprezentace Kraje Vysočina v zahraničí a k dalšímu sportovnímu rozvoji krajských sportovců.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 900 tis. Kč na podporu účasti na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách.

Program vychází ze zrušených Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. Oproti Pravidlům došlo k navýšení minimální výše poskytované dotace z 3 tis. Kč na 10 tis. Kč a minimální podíl příjemce dotace se snížil z 60 % na 50 %. Výběr projektů je nastaven dle času doručení žádostí.

Návrh výzvy programu viz ZK-08-2018-74, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2136/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

 

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02710.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze DP1 – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Účast na mistrovství Evropy a světa 2019.

Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

Usnesení 05/EH/2018/Ksvč

Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

projednala a doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit grantové programy Fondu Vysočiny „SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2019“, „SPORTOVIŠTĚ 2019“, „CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2019“, „POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA a SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019“ a  „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019“.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 6 se zdrželo).

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-74, př. 1.

Odpovědnost rada kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 11. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz