Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-75: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2019

ZK-08-2018-75.pdf, ZK-08-2018-75pr01.doc

Číslo materiálu 75
Číslo jednací ZK-08-2018-75
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2019
Zpracoval Z. Beneš, P. Horký, M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu výstavby a údržby zařízení pro sportovní a  tělovýchovné aktivity (včetně vybavení sportovním nářadím a náčiním), směřující ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu určeného pro školy a školská zařízení, neziskové organizace a obce s maximální podporou 100 tis. Kč na jeden projekt.

Vyhlášením programu by mělo dojít ke zlepšení fyzického stavu sportovišť a zároveň k rozšíření prostoru pro realizaci sportovních aktivit občanů kraje.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 3 mil. Kč na podporu výstavby a údržby zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, směřující ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu. Nově lze žádat také o dotaci na vybavení sportoviště sportovním nářadím či náčiním. Spoluúčast žadatele klesla ze 70 % na 60 %.

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby členové řídícího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Návrh výzvy programu viz ZK-08-2018-75, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2134/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

 

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02707.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze DP1 – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Sportoviště 2019.

Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

Usnesení 05/EH/2018/Ksvč

Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

projednala a doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit grantové programy Fondu Vysočiny „SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2019“, „SPORTOVIŠTĚ 2019“, „CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2019“, „POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA a SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019“ a  „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019“.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 6 se zdrželo).

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „SPORTOVIŠTĚ 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-75, př. 1;

jmenuje
  • řídicí výbor Programu „SPORTOVIŠTĚ 2019“ ve složení:

ČSSD – ..................

KDU-ČSL - ............

ODS - .....................

KSČM - ..................

SPV – .....................

ANO 2011 - ............

SPD + SPO - .........

  • ………………………………… předsedou řídicího výboru Programu „SPORTOVIŠTĚ 2019“,
  • garantem Programu „SPORTOVIŠTĚ 2019“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ing. Zdeňka Beneše s právem hlasovacím a Mgr. Petra Horkého s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

Odpovědnost rada kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 11. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz