Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-76: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2019

ZK-08-2018-76.pdf, ZK-08-2018-76pr01.doc

Číslo materiálu 76
Číslo jednací ZK-08-2018-76
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2019
Zpracoval M. Kastner, K. Němcová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu pravidelných sportovních aktivit dětí a mládeže se zaměřením na rozvoj všeobecných pohybových dovedností, na zvýšení pravidelného provozování sportu a tělovýchovy a na podporu volnočasových aktivit zaměřených na pravidelnou a dlouhodobou aktivitu pro děti a mládež. Program je určen pro spolky, ústavy a  nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, působící v oblasti sportu a  volného času, církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech působící v oblasti volného času a obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v oblasti volného času s maximální podporou u podprogramu A 30 tis. Kč na jeden projekt a  u  podprogramu B 60 tis. Kč na jeden projekt.

Účelem programu je podpořit organizace, které pravidelně a dlouhodobě spolupracují s dětmi a  mládeží, což vede k rozvoji jejich pohybových dovedností, manuální zručnosti a zdravého životního stylu.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 3,25 mil. Kč na podporu pravidelných sportovních aktivit dětí a mládeže se zaměřením na rozvoj všeobecných pohybových dovedností, na zvýšení pravidelného provozování sportu a  tělovýchovy a na podporu volnočasových aktivit zaměřených na pravidelnou a dlouhodobou aktivitu pro děti a mládež.

Program vznikl sloučením dvou dotačních titulů, a to grantového programu Sportujeme a Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Podporované aktivity jsou rozděleny do dvou podprogramů, kdy podprogram A (Sportujeme) je vyhlašován na období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019, a to z důvodu, že současná schválená podpora (Sportujeme 2018) má časový harmonogram pokryt až do 30. 6. 2019. Z tohoto důvodu navrhuje OŠMS i poloviční výši dotace na jeden projekt, a to 30 tis. Kč.

Podprogram B (Volný čas) je vyhlašován ve stejném rozsahu a na období kalendářního roku (tedy od 1. 1. do 31. 12. 2019), tak jak byl vyhlašován i v minulých letech.

Součástí materiálu je Výzva programu - ZK-08-2018-76, př. 1.

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby členové řídicího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2135/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02706.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze DP1 – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Sportujeme a volný čas 2019.

Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

Usnesení 05/EH/2018/Ksvč

Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

projednala a doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit grantové programy Fondu Vysočiny „SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2019“, „SPORTOVIŠTĚ 2019“, „CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2019“, „POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA a SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019“ a „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019“.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 6 se zdrželo).

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „Sportujeme a volný čas 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-76, př. 1;

jmenuje
  • řídicí výbor Programu „Sportujeme a volný čas 2019“ ve složení:

ČSSD -  ..........................................

KDU-ČSL - ......................................

ODS - .............................................

KSČM - .........................................

SPV – ...........................................

ANO 2011 - ..................................

SPD + SPO - .................................

  • ………………………………… předsedou řídicího výboru Programu „Sportujeme a volný čas 2019“;
  • garantem Programu „Sportujeme a volný čas 2019“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ing. Milana Kastnera s právem hlasovacím a Kateřinu Němcovou s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

Odpovědnost rada kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 11. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz