Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-77: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019

ZK-08-2018-77.pdf, ZK-08-2018-77pr01.doc

Číslo materiálu 77
Číslo jednací ZK-08-2018-77
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019
Zpracoval J. Hadravová, Z. Hloušková, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu pořizování a opravu učebních pomůcek určeného pro právnické osoby vykonávající činnost základní umělecké školy bez ohledu na zřizovatele s maximální podporou 300 tis. Kč na nákup jedné učební pomůcky nebo 100 tis. Kč na opravu jedné učební pomůcky na jeden projekt. 

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zkvalitnění materiálního vybavení základních uměleckých škol na území Kraje Vysočina, které poskytují základy uměleckého vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech, umožňují podchytit a vzdělávat mimořádně nadané žáky. Finanční podpora má přispět k pěstování potřebných vlastností a žádoucích životních postojů žáků základních uměleckých škol prostřednictvím vlastní tvorby a setkávání se s uměním.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 1 mil. Kč na podporu pořizování a opravu učebních pomůcek základních uměleckých škol určeného pro právnické osoby vykonávající činnost základní umělecké školy bez ohledu na zřizovatele. Znění výzvy Programu je obsahem materiálu ZK-08-2018-77, př. 1.

Program navazuje na systémovou dotaci na pořízení a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2018 (dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina). Oproti systémové dotaci mohou žadatelé v Programu podávat pouze jednu žádost.

Odbor školství, mládeže a sportu bude navrhovat zastupitelstvu kraje jmenování řídícího výboru v následujícím složení: Mgr. Antonín Veselý (Oblastní umělecká rada ZUŠ Kraje Vysočina, zástupce ředitelky ZUŠ Jihlava), PaedDr. Jaroslav Ptáček (Výbor pro výchovu, vzdělávání a  zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina), Mgr. Roman Křivánek (Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina), Ing. Luboš Stejskal (odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina).

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2133/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02713.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze DP1 – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Učební pomůcky ZUŠ 2019.

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Stanovisko VVVZ bude doplněno po jeho zasedání dne 6. 12. 2018.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-77, př. 1;

jmenuje
  • řídicí výbor Programu „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019“ ve složení:

         Mgr. Antonín Veselý

         PaedDr. Jaroslav Ptáček

         Mgr. Roman Křivánek

         Ing. Luboš Stejskal

  • Mgr. Antonína Veselého předsedou řídicího výboru Programu „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019“;
  • garantem Programu „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Mgr. Hanu Koudelovou s právem hlasovacím a Bc. Zdeňku Hlouškovou s právem poradním;
pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

 

Odpovědnost rada kraje (11. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (12. 12. 2018)
Termín 12. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz