Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-78: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019

ZK-08-2018-78.pdf, ZK-08-2018-78pr01.doc

Číslo materiálu 78
Číslo jednací ZK-08-2018-78
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019
Zpracoval M. Kacetlová, M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež určeného pro právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, pro spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (s výjimkou členských organizací Všesportovního kolegia Kraje Vysočina, včetně jejich nižších článků), pro obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v oblasti volného času s maximální podporou 40 tis. Kč na jeden projekt. 

Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora rozvoje mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve formě postupových soutěží a přehlídek. Díky těmto aktivitám mohou žáci a studenti prohlubovat své znalosti a dovednosti a mají možnost se setkat se svými vrstevníky, kteří se zajímají o stejný obor, a to napříč krajem či republikou.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 v objemu 500 tis. Kč na  podporu pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež. Původní procentuální výše dotace byla zvýšena ze 40% na 50 % celkových nákladů.

Součástí materiálu je návrh výzvy programu, viz ZK-08-2018-78, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2137/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02717.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze DP1 – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-78, př. 1.

Odpovědnost rada kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 11. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz