Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-79: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019

ZK-08-2018-79.pdf, ZK-08-2018-79pr01.doc

Číslo materiálu 79
Číslo jednací ZK-08-2018-79
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019
Zpracoval J. Mikyna, R. Zvolánek
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu staveb vodních děl k zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, ke snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a ke zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a suchem za účelem snížení jejich negativních dopadů určeného pro obce, svazky obcí a vybrané právnické osoby s maximální podporou 5 mil. Kč v podprogramu A (zásobování pitnou vodou), 10 mil. Kč v podprogramu B (odvádění a čištění odpadních vod) a 2 mil. Kč v podprogramu C (ochrana před povodněmi nebo suchem).

Účelem Programu je zvýšit úroveň zásobování obyvatel Kraje Vysočina pitnou vodou v odpovídající jakosti a množství, zvýšit podíl čištěných odpadních vod z komunálních zdrojů a  snížit množství znečištění vypouštěného do povrchových nebo podzemních vod, zvýšit úroveň ochrany před povodněmi nebo suchem za účelem snížení jejich negativních dopadů.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 70 mil. Kč na podporu staveb vodních děl v oblasti vodního hospodářství ve 3 podprogramech. V podprogramu A se jedná o podporu výstavby nebo intenzifikace vodovodů pro veřejnou potřebu včetně příslušných objektů (jímací objekty, vodojemy, úpravny vody, čerpací stanice, armaturní šachty, apod.). V podprogramu B se jedná o podporu výstavby nebo intenzifikace stokových (kanalizačních) systémů pro veřejnou potřebu odvádějících odpadní vody a sloužících veřejné potřebě (pouze v případě, že bude zajištěno čištění odpadních vod z této kanalizace), výstavba nebo intenzifikace ČOV pro veřejnou potřebu nebo zajištění přiměřeného čištění odpadních vod, včetně zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového hospodářství. V podprogramu C se jedná o podporu výstavby nebo rekonstrukce malých vodních nádrží včetně rybníků, poldrů a souvisejících vodních děl, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci a akumulaci vody v krajině a podpoří řešení dopadů dlouhodobého sucha; při rekonstrukci musí dojít ke zvýšení bezpečnosti při zvýšených průtocích.

Program navazuje na stávající dotační titul podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací.

Přílohou č. 1 tohoto materiálu je návrh výzvy programu včetně formuláře popisu naplnění specifických kritérií a vzorové smlouvy, která je odlišná od schváleného vzoru v odlišném způsobu proplácení dotace.

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje, aby členové řídícího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2164/34/2018/RK doporučila zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Stavby ve vodním hospodářství 2019“.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený Program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02711.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze DP1 – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Stavby ve vodním hospodářství 2019.

Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina

Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina materiál projednala na svém zasedání dne 20. 11. 2018 a usnesením č. 008/05/2018/Kžp doporučila radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Stavby ve vodním hospodářství 2019“.

 

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-79, př. 1;

jmenuje
  • řídicí výbor Programu „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ ve složení:

ČSSD -  ...

KDU-ČSL - ...

ODS - ...

KSČM - ...

SPV – ...

ANO 2011 - ...

SPD + SPO - ...

  • ………………………………… předsedou řídicího výboru Programu „Stavby ve vodním hospodářství 2019“,
  • garantem Programu „Stavby ve vodním hospodářství“ odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Ing. Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Ing. Martina Drápelu s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz