Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-80: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019

ZK-08-2018-80.pdf, ZK-08-2018-80pr01.doc

Číslo materiálu 80
Číslo jednací ZK-08-2018-80
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019
Zpracoval E. Navrátilová, E. Horná
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu se dvěma podprogramy. Podprogram A (Odpady) je zaměřen na předcházení vzniku odpadů, předcházení znečišťování veřejných prostranství, technickou podporu třídění využitelných složek a využívání výrobků z recyklovaných materiálů s maximální podporou 100 tis. Kč na jeden projekt. Podprogram B (Ekologická výchova) je zaměřen na propagaci environmentálně šetrného chování a ochranu životního prostředí s maximální podporou 40 tis. Kč na jeden projekt. Příjemci programu jsou obce, svazky obcí, zřizované organizace obcí i kraje, právnické osoby se zaměřením na vzdělávání, odpadové hospodářství a ochranu životního prostředí.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil v materiálu ZK-08-2018-80, př. 1. k vyhlášení Program v objemu 3 mil. Kč, který vznikl sloučením programů Odpady a Ekologická výchova.  Podprogram A (Odpady) je rozšířen o prevenci vzniku a  monitoring černých skládek, nákup kompostu, kompostérů na gastroodpad a pořízení výrobků vyrobených z recyklovaných materiálů např. mobiliář, ploty, kancelářské potřeby. Maximální výše dotace zvýšena z 80 tis. Kč na 100 tis. Kč Rozšíření příjemců podpory o zřizované organizace obcemi a krajem, právnické osoby zaměřené na vzdělávání a ochranu životního prostředí. Realizace projektů povede k naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025. Podprogram B (Ekologická výchova) je rozšířený o aktivitu zaměřenou na výsadbu zeleně i mimo školní a přírodní zahrady.  Realizace projektů povede k naplňování krajské koncepce ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty.

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje, aby členové řídícího výboru byli navrženi a  jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2163/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02716.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze DP1 – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Odpady a ekologická výchova 2019.

Komise RK pro životní prostředí

Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina usnesením č. 008/05/2018/Kžp doporučuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Odpady a ekologická výchova 2019“ dle materiálu KŽP-05-2018-03, př. 3.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-80, př. 1;

jmenuje
  • řídicí výbor Programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ ve složení:

ČSSD -  ..........................................

KDU-ČSL - ......................................

ODS - .............................................

KSČM - .........................................

SPV – ...........................................

ANO 2011 - ..................................

SPD + SPO - .................................

  • ………………………………… předsedou řídicího výboru Programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“,
  • garantem Programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Ing. Evu Navrátilovou s právem hlasovacím a Ing. Ivetu Křivánkovou s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

Odpovědnost rada kraje (11. 12. 2018), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 3. 2019)
Termín 31. 3. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz