Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-81: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2019

ZK-08-2018-81.pdf, ZK-08-2018-81pr01.doc

Číslo materiálu 81
Číslo jednací ZK-08-2018-81
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2019
Zpracoval G. Šmikmátorová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje určeného pro obce, svazky obcí, obecné prospěšné společnosti, spolky, ústavy a nadace realizující místní Agendu 21 a pro školy zařazené v programu Škola podporující zdraví dle materiálu ZK-08-2018-81, př. 1 (dále jen „program“).

Vyhlášený program má za cíl transparentně finančně podpořit aktivity místní Agendy 21 (dále jen „MA21“), k jejichž naplňování a podpoře se veřejně zavázal v rámci Programu rozvoje kraje (PO  2: Kvalitní a dostupné veřejné služby), v rámci Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020, a zároveň tak Kraj Vysočina splní ukazatel vytvoření systému podpory aktivit MA21 v souladu s Kritérii MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, podle kterých Kraj Vysočina při realizaci MA21 postupuje. Podporovanými aktivitami jsou např. osvětové kampaně, informační a  výchovné materiály k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví, zavádění principů zdravého životního stylu do škol, podpora činnosti Škol podporujících zdraví, pořádání výstav, seminářů, kulatých stolů aj.

Program plynule navazuje na Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina, který byl po změně dotační politiky překlopen do podoby programu FV. Za dobu trvání Zásad (roky 2007 – 2018) bylo podpořeno celkem 548 projektů.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 2,8 mil. Kč na podporu místní Agendy 21 a aktivit v rámci Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina.

Vzhledem k předcházejícím Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina došlo k těmto věcným změnám: 

  • upravena maximální výše dotace v bodě 10) pro žadatele zařazeného v kategorii B. Nyní 90 000 Kč namísto 80 000 Kč, protože součástí naplňování kategorie B je navíc zpracování auditů ve všech deseti oblastech udržitelného rozvoje,
  • doplněna maximální výše dotace v bodě 10) pro žadatele zařazeného v kategorii A, protože pro tuto kategorii nebyla maximální částka dosud stanovena,
  • v rámci Programu bude vyhlášeno pouze jedno kolo příjmu žádostí.
Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2161/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02715.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze DP1 – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-81, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 11. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz