Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-82: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019

ZK-08-2018-82.pdf, ZK-08-2018-82pr01.doc , ZK-08-2018-82pr01upr01.doc

Číslo materiálu 82
Číslo jednací ZK-08-2018-82
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019
Zpracoval D. Vichr
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019 (dále jen „Program“) na podporu činnosti směřující ke zhodnocení, výstavbě a stavebním úpravám (opravy či rekonstrukce) objektů občanské vybavenosti určeného pro obce a města kraje s maximální podporou 127 tis. Kč na jeden projekt. 

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zkvalitnění životních podmínek na venkově a tím i zabránění odlivu obyvatel venkovských území prostřednictvím zajištění potřebné infrastruktury a  služeb ve venkovských obcích a také v částech obcí a měst s venkovským charakterem.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 89 mil. Kč na podporu obnovy budov a další infrastruktury v majetku obcí (např. budovy občanské vybavenosti, radnice, místní komunikace a chodníky, komunální technika, hasičské zbrojnice, veřejná zeleň atd.), který je obsahem materiálu ZK-08-2018-82, př. 1.

Navrhovaný Program věcně navazuje na Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny vyhlašované do roku 2018, do kterých byly zapracovány podmínky grantového programu Rozvoj vesnice, který byl zaměřen na podporu místních částí obcí a měst. V obci do 1500 obyvatel včetně může být projekt realizován kdekoliv na území obce. V obci nad 1500 obyvatel může být projekt realizován pouze v samostatné části obce dle číselníku ČSÚ. Tato část obce nesmí být stavebně propojena s mateřskou obcí.

Jedná se o nesoutěžní program, kdy dotaci obdrží každá obec, která předloží žádost v administrativním souladu s Programem. Sběr žádostí budou i nadále zajišťovat územně příslušné obce s rozšířenou působností.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2160/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02714.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze DP1 – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Obnova venkova Vysočiny 2019.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Stanovisko Výboru regionálního rozvoje, MA21 bude doplněno po jeho zasedání dne 26. 11. 2018.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-82, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 11. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz