Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-86: Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů IROP u nemocnic a projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg

ZK-08-2018-86.pdf

Číslo materiálu 86
Číslo jednací ZK-08-2018-86
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů IROP u nemocnic a projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg
Zpracoval A. Krištofová, M. Chvátalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 0
Popis problému

1. Usnesením č. 0283/04/2016/ZK udělilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina souhlas s realizací projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ (dále také „Projekt Jihlava“) Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného operačního programu (dále jen „IROP“). V souvislosti s tím rozhodlo zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0252/04/2017/ZK o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 98 997 000 Kč za účelem krytí výdajů spojených s realizací Projektu Jihlava. Smlouva o zápůjčce, ve znění dodatku č. 1, který byl schválen usnesením č. 0668/07/2018/ZK, byla uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019 s tím, že do tohoto termínu je nemocnice povinna vrátit zápůjčku. Na základě předložených žádostí byla nemocnici dosud poskytnuta zápůjčka ve výši 67 867 997,30 Kč. Dne 27. 11. 2018 byla na účet kraje vrácena část půjčených peněžních prostředků ve výši 50 472 299,60 Kč, odpovídající evropskému a státnímu podílu ze způsobilých investičních výdajů, které vydlužitel vynaložil na realizaci ukončené první etapy Projektu Jihlava.

2. Usnesením č. 0197/03/2016/ZK udělilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina souhlas s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ (dále jen „Projekt Pelhřimov“) Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předkládaného do IROP.  V souvislosti s tím rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0254/04/2017/ZK o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 91 900 000 Kč, za účelem krytí výdajů spojených s realizací Projektu Pelhřimov. Smlouva o zápůjčce je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020 s tím, že nemocnice je povinna vrátit zápůjčku nejpozději v termínu do 31. 12. 2020. Na základě předložených žádostí byla dosud poskytnuta zápůjčka v celkové výši 90 448 610,54 Kč, ze které bylo na účet kraje vráceno 58 496 936,96 Kč. Dne 27. 11. 2018 byla na účet Kraje Vysočina vrácena část půjčených peněžních prostředků ve výši 21 908 574,62 Kč, odpovídající evropskému a státnímu podílu z celkových způsobilých výdajů, které vydlužitel vynaložil na realizaci ukončené třetí etapy Projektu Pelhřimov.

3. Usnesením č. 0080/02/2016/ZK udělilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina souhlas s realizací projektu „Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO“ (dále jen „Projekt Třebíč“) Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace předkládaného do IROP. Aby nemocnice splnila podmínky výzvy, ve kterých je stanovena maximální výše celkových způsobilých výdajů překládaných projektů, rozdělila schválený Projekt Třebíč na dva dílčí projekty „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ a „Zdravotnické technologie a vybavení“. V souvislosti s tím rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0092/02/2017/ZK o uzavření Smlouvy o zápůjčce v celkové výši 189 340 000 Kč za účelem krytí výdajů spojených s realizací Projektu Třebíč a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO. Smlouva o zápůjčce je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022 s tím, že nemocnice je povinna vrátit zápůjčku nejpozději v termínu do 31. 12. 2022. Na základě předložených žádostí byla dosud na dílčí projekt „Zdravotnické technologie a vybavení“ poskytnuta zápůjčka ve výši 43 951 344,18 Kč. Ve dnech 26. 11. a 27. 11. 2018 byla na účet kraje vrácena část půjčených peněžních prostředků v celkové výši 33 538 637,28 Kč odpovídající evropskému a státnímu podílu z celkových způsobilých výdajů, které vydlužitel vynaložil na realizaci ukončené první etapy Projektu Třebíč.

4. Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (dále jen Muzeum) realizuje projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ (dále jen „Projekt Muzea“) v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0398/05/2017/ZK vzalo na vědomí informaci o připravovaném Projektu Muzea a schválilo závazek kraje na předfinancování projektu poskytnutím zápůjčky včetně závazku na krytí finanční spoluúčasti organizace ve výši 10% celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu kraje. V souvislosti s výše uvedeným rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením 0696/07/2018/ZK o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 8 572 853 Kč na krytí výdajů na realizaci Projektu Muzea. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou s tím, že organizace je povinna vrátit zápůjčku v termínu nejpozději do 31. 12. 2022. Na základě žádosti Muzea byla dosud poskytnuta zápůjčka ve výši 700 000 Kč.

Dne 22. 11. 2018 obdržela organizace na projekt finanční prostředky ve výši 21 497,78 Kč (850 EUR). V souladu se smlouvou o zápůjčce vrátilo Muzeum dne 26. 11. 2018 na účet kraje částku 21 497,78 Kč, odpovídající výši přijaté dotace.

S ohledem na výše uvedené a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje.

Návrh řešení

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit příslušné rozpočtové opatření, kterým budou vrácené splátky zápůjček převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 4. 12. 2018 a usnesením č. 2190/35/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor zdravotnictví

nemá připomínky k návrhu usnesení.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o  celkovou částku 105 941 009,28 Kč v souvislosti s přijatými splátkami poskytnutých zápůjček od:

  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (ORG 352220), na předfinancování projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ ve výši 50 472 299,60 Kč;
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (ORG 352230), na předfinancování projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ ve výši 21 908 574,62  Kč;
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (ORG 352240), na předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ ve výši 33 538 637,28 Kč;
  • Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace (ORG 331570), na předfinancování projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ ve výši 21 497,78 Kč a převedení těchto finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost rada kraje (11. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz