Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 01/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 01/2018, které se konalo dne 9. 1. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 40/2017

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 9. 1. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Fischerové, J. Hyliše.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 40/2017
30.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu
02.  Veřejná zakázka - Užívání a podpora licencí SW Esri pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let
03.  Nájem frankovacího stroje pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
04.  Nadační příspěvek a peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
05.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
06.  Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
07.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
08.  Návrh plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2018
09.  Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
10.  Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
11.  Návrh Plánu činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2018
12.  Návrh Plánu činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2018
13.  Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce „Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v Bruselu 2018“
14.  Návrh plánu činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2018
15.  Návrh na udělení daru
16.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje – poskytnutí daru spolku DUKLA Jihlava - mládež
17.  Úprava výše příspěvků u regionálních funkcí knihoven
18.  Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro zajištění provozu, údržby, oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2018
19.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/152 Hrotovice - Dukovany, PD“
20.  Informační povinnost dle zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách
21.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
22.  Výběr dodavatele veřejné zakázky "Úklidové služby a dodávky"
23.  Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
24.  Návrh na zařazení nové akce „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – havárie, oprava vytápění Chelčického“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
26.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
27.  Výkup pozemku v k.ú. Praskolesy u Mrákotína a obci Mrákotín
28.  Souhlas se stavbami na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
25.  Veřejná zakázka na stavební práce "SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu"
29.  Smlouva zakládající oprávnění realizovat stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Jihlava
31.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru juniorskému mistru světa ve skocích na lyžích
32.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018
33.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na Beach Volleyball European Masters CEV 2018
34.  Rozprava členů rady

Usnesení 0001/01/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 9. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 40/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.


30. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje žádost příjemce o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0002/01/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01614.0015 dle materiálu 
RK-01-2018-30, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-30, RK-01-2018-30pr01.pdf, RK-01-2018-30pr02.doc, RK-01-2018-30pr03.pdf


02. Veřejná zakázka - Užívání a podpora licencí SW Esri pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0003/01/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat nabídku uchazeče zakázky dle materiálu RK-01-2018-02, př. 1, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Užívání a podpora licencí SW ESRI pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let“;

ukládá

odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-02, RK-01-2018-02pr01.pdf


K bodům 03 – 07, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


03. Nájem frankovacího stroje pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0004/01/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu frankovacího stroje mezi Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací a společností EVROFIN FS s.r.o. dle podmínek stanovených v materiálu RK-01-2018-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 1. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (15. 1. 2018)

termín: 15. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-03, RK-01-2018-03pr01.doc


04. Nadační příspěvek a peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0005/01/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv o poskytnutí nadačního příspěvku a peněžních účelových darů pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-01-2018-04, př. 1, RK-01-2018-04, př. 2,
RK-01-2018-04, př. 3 a RK-01-2018-04, př. 4.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (19. 1. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (19. 1. 2018)

termín: 19. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-04, RK-01-2018-04pr01.pdf, RK-01-2018-04pr02.pdf, RK-01-2018-04pr03.pdf, RK-01-2018-04pr04.pdf


05. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0006/01/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2018-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (19. 1. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (19. 1. 2018)

termín: 19. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-05, RK-01-2018-05pr01.pdf


06. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0007/01/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2018-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (19. 1. 2018), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (19. 1. 2018)

termín: 19. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-06, RK-01-2018-06pr01.pdf


07. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0008/01/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2018-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (19. 1. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (19. 1. 2018)

termín: 19. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-07, RK-01-2018-07pr01.doc


08. Návrh plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2018

J. Běhounek předložil radě kraje návrh schválit plán činnosti dopravní komise rady kraje na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0009/01/2018/RK

Rada kraje
schvaluje  

Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-01-2018-08, př. 1.

odpovědnost: předseda dopravní komise (31. 12. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-08, RK-01-2018-08pr01.doc


09. Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0010/01/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje, žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-01-2018-09, př. 1;
 • uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2018-09, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu
  RK-01-2018-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-09, RK-01-2018-09pr01.xlsx, RK-01-2018-09pr02.pdf


10. Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace na pořádání daných akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0011/01/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotace z  kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu
  RK-01-2018-10, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-01-2018-10, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2018-10, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-10, RK-01-2018-10pr01.xlsx, RK-01-2018-10pr02.pdf


11. Návrh Plánu činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2018

J. Běhounek předložil radě kraje návrh schválit plán činnosti komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů rady kraje na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0012/01/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-01-2018-11, př. 1.

odpovědnost: předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

termín: 31. 12. 2018

odpovědnost: Předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje (31. 12. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-11, RK-01-2018-11pr01.doc


12. Návrh Plánu činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2018

V. Novotný předložil radě kraje návrh schválit plán činnosti zdravotní komise rady kraje na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0013/01/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-01-2018-12, př. 1.

odpovědnost: předseda Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina (31. 12. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-12, RK-01-2018-12pr01.doc


13. Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce „Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v Bruselu 2018“

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o spolupráci na zajištění realizace dané akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0014/01/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-01-2018-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 8. 2018), Odbor ekonomický (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-13, RK-01-2018-13pr01.doc


14. Návrh plánu činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2018

P. Franěk předložil radě kraje návrh schválit plán činnosti komise sociální a pro oblast protidrogové politiky rady kraje na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0015/01/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-01-2018-14, př. 1.

odpovědnost: předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina (31. 12. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-14, RK-01-2018-14pr01.doc


15. Návrh na udělení daru

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnout dar prvnímu občánkovi Kraje Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0016/01/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dar dle materiálu RK-01-2018-15, př. 2upr1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-15, RK-01-2018-15pr01.doc, RK-01-2018-15pr02.doc


16. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje – poskytnutí daru spolku DUKLA Jihlava - mládež

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0017/01/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 10 000 Kč spolku DUKLA Jihlava – mládež, z. s., Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO: 70802769, dle materiálu RK-01-2018-16, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti j. n. o  částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 10 000 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2018), Odbor ekonomický (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-16, RK-01-2018-16pr01.pdf, RK-01-2018-16pr02.doc


17. Úprava výše příspěvků u regionálních funkcí knihoven

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s žádostí

Krajské knihovny Vysočiny o navýšení příspěvku pověřeným knihovnám na zajištění regionálních funkcí knihoven v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0018/01/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:

 • úpravu výše příspěvku pro jednotlivé pověřené knihovny zajišťující výkon regionálních funkcí knihoven v Kraji Vysočina při zachování celkového stanoveného objemu těchto prostředků dle materiálu RK-01-2018-17, př. 2;
 • úpravu výše příspěvku na regionální funkce zajišťované Krajskou knihovnou Vysočiny dle materiálu RK-01-2018-17, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-17, RK-01-2018-17pr01.doc, RK-01-2018-17pr02.xls


18. Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro zajištění provozu, údržby, oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2018

P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu schválit výši jednotlivých tranší za období leden až prosinec 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0019/01/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

výši jednotlivých tranší za období leden až prosinec 2018 dle materiálu RK-01-2018-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-18, RK-01-2018-18pr01.pdf


19. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/152 Hrotovice - Dukovany, PD“

P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh schválit pořadí nabídek na uvedenou veřejnou zakázku a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0020/01/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky „II/152 Hrotovice - Dukovany, PD.“ dle materiálu RK-01-2018-19, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO  42767377, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-01-2018-19, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (1. 3. 2018)

termín: 1. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-19, RK-01-2018-19pr01.pdf


20. Informační povinnost dle zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0021/01/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a způsobem umožňující dálkový přístup oznámení dle materiálu RK-01-2018-20, př. 1;
 • nezveřejnit v Ústředním věstníku Evropské unie informace o přímém uzavření smlouvy o veřejných službách v souladu se článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. 10. 2007, ve znění nařízení 2016/2338 ze dne 14. 12. 2016.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-20, RK-01-2018-20pr01.doc


21. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou

P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0022/01/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“ uzavřené s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu
RK-01-2018-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-21, RK-01-2018-21pr01.pdf


22. Výběr dodavatele veřejné zakázky "Úklidové služby a dodávky"

I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, podala radě kraje doplňující komentář k návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0023/01/2018/RK

Neveřejný materiál:

Rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky účastníkovi řízení běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky konečné. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-22, RK-01-2018-22pr01.doc


K bodům 23, 24, 26 – 28, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.23. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina

Usnesení 0024/01/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-01-2018-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2018), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-23, RK-01-2018-23pr01.doc


24. Návrh na zařazení nové akce „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – havárie, oprava vytápění Chelčického“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství

Usnesení 0025/01/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – havárie, oprava vytápění Chelčického“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 1. 2018), Odbor majetkový (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-24


26. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0026/01/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-01-2018-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-26, RK-01-2018-26pr01.xlsx


27. Výkup pozemku v k.ú. Praskolesy u Mrákotína a obci Mrákotín

Usnesení 0027/01/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č.1087 ostatní plocha, silnice o výměře 4756 m2 v k.ú. Praskolesy u Mrákotína a obci Mrákotín za dohodnutou kupní cenu   475 600  Kč od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-27, RK-01-2018-27pr01.pdf


28. Souhlas se stavbami na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0028/01/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

se stavbou na pozemku dle materiálu RK-01-2018-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-28, RK-01-2018-28pr01.xls


25. Veřejná zakázka na stavební práce "SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0029/01/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-01-2018-25, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-01-2018-25, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-01-2018-25, př. 3upr1.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 1. 2018)

termín: 15. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-25, RK-01-2018-25pr01.doc, RK-01-2018-25pr02.doc, RK-01-2018-25pr03.doc


29. Smlouva zakládající oprávnění realizovat stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0030/01/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi statutárním městem Jihlava na straně budoucího povinného a vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného a stavebníka:

 • smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti týkající se vybudování nové přípojky vody k budově č.p. 1468 jako součásti pozemku par.č. 3002 v k. ú. Jihlava, kterou bude dotčen pozemek par. č. 5876/1 v k.ú. Jihlava;
 • smlouvu zakládající Kraji Vysočina oprávnění realizovat stavbu "Krajské komunitní a poradenské centrum Jihlava, třída Legionářů 36", v jejímž rámci budou provedeny tyto stavební akce: oprava kanalizační přípojky na pozemku par.  5861/12, provedení hydroizolací obvodové zdi budovy č.p. 1468 na pozemcích par.č. 5876/1 a par.č. 5861/12 a dále úprava stávajícího vjezdu z vnitrobloku sousedních budov na pozemku par.č. 2933 v k.ú. Jihlava za podmínek specifikovaných v materiálu RK-01-2018-29.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-29, RK-01-2018-29pr01.pdf


31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru juniorskému mistru světa ve skocích na lyžích

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0031/01/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 15. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-31, RK-01-2018-31pr01.pdf


32. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje žádosti uvedených středních škol kraje o mimořádné schválení čerpání fondu investic. Projednávání se zúčastnil M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0032/01/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • čerpání fondu investic Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470 pro rok 2018 ve výši 217 558 Kč dle materiálu
  RK-01-2018-32, př. 1;
 • čerpání fondu investic Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 pro rok 2018 ve výši 300 685 Kč na pokrytí WiFi dle materiálu
  RK-01-2018-32, př. 2.

odpovědnost: SŠ a SOU Pelhřimov, SŠ PTA Jihlava (31. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-32, RK-01-2018-32pr01.xls, RK-01-2018-32pr02.xls


33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na Beach Volleyball European Masters CEV 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0033/01/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 30 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 000 Kč;

rozhoduje

poskytnout finanční dar panu Vladimíru Kozlerovi, IČO: 73559555, se sídlem 394  09 Kojčice  52, ve výši 30 000 Kč dle materiálu RK-01-2018-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (15. 2. 2018), Odbor ekonomický (15. 2. 2018)

termín: 15. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2018-33, RK-01-2018-33pr01.pdf


34. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 01/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 16. 1. 2018, v 7:15 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA            ……...……………………………………

 

 

 

Mgr. Pavel Pacal                      …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 01/2018 dne 9. 1. 2018.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 9. 1. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz