Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 01/2019 - 15. 1. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019"
3 Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
4 Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
5 Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
6 Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
7 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
8 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
9 Jmenování nové členky Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany
10 Vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Brně
11 Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2019
12 Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
13 Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2018
14 Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
15 Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
16 Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2018
17 Návrh na udělení daru
18 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky ke stávajícím smlouvám – prodloužení termínu
19 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019
20 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2019
21 Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce „Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v Belgii 2019“
22 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2018
23 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
24 Smlouva nájemní – parkování v objektu Věžní
25 Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018
26 Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018 – kapitola Evropské projekty
27 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2019"
28 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019
29 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019"
30 Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – závěrečná monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
31 Návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
32 Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace - Rozvoj Třebíčska, z.s.p.o.
33 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2019
34 3. změna v projektu Transformace Domova Háj II.
35 Předfinancování realizace projektů transformace financovaných ex-post z IROP
36 Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
37 Návrh na změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
38 Pravidelné hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2019
39 Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji
40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora Krajských center talentované mládeže 2019 z kapitoly Školství, mládeže a sportu
41 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Dámskému házenkářskému klubu Slavoj Žirovnice, z.s.
42 Konkretizace opatření na období 2019 - 2021 k Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina (2018 – 2025)
42upr1 Konkretizace opatření na rok 2019 k Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina (2018 – 2025)
43 Anketa Učitel Vysočiny 2019 - jmenování hodnotící komise
44 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2019
45 Návrh na zrušení usnesení 0468/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017
46 Návrh na zrušení usnesení 0326/04/2015/ZK
47 Návrh na změnu usnesení 0504/04/2018/ZK - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do trvalého záboru.
48 Návrh na změnu usnesení 1030/17/2018/RK - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do dočasného záboru.
49 Návrh na změnu usnesení 0559/08/2012/ZK
50 Návrh na změnu usnesení 0377/05/2014/ZK
51 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
52 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
53 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
54 Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
55 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - projektová dokumentace"
56 Darování pozemní komunikace a pozemku v k.ú. Střížov u Chotěboře
57 Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní - k.ú. Jihlava
58 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
59 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
60 Vyjmutí nemovité věci z hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
61 Návrh na zrušení usnesení 0119/02/2016/ZK
62 Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
63 Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně”
64 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
65 Evropský region Dunaj Vltava – informace o činnosti v roce 2018
66 Prodloužení realizace projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republik
67 Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
68 Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
69 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu NAŠE ŠKOLA 2019
70 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu
71 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019
72 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019
73 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „ČISTÁ VODA 2019“
74 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2018
75 Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
76 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
77 Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
78 Informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za II. pololetí 2018
79 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
80 Návrh dodatku pro rok 2019 s dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.
81 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2019
82 Zajištění dopravní obslužnosti od 15. 12. 2019 - drážní doprava
83 Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2018 – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz