Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání RK-01-2019

Určeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání rady kraje č. 1/2019, které se bude konat dne 15. 1. 2019 v 7:30 hod. v  zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2018
 2. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019"
  (P. Pavlinec, RK-01-2019-02)
 3. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-01-2019-03)
 4. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-01-2019-04)
 5. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-01-2019-05)
 6. Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
  (S. Měrtlová, RK-01-2019-06)
 7. Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
  (J. Běhounek, RK-01-2019-07)
 8. Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
  (J. Běhounek, RK-01-2019-08)
 9. Jmenování nové členky Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany
  (J. Běhounek, RK-01-2019-09)
 10. Vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Brně
  (J. Běhounek, RK-01-2019-10)
 11. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2019
  (J. Běhounek, RK-01-2019-11)
 12. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
  (M. Kukla, RK-01-2019-12)
 13. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2018
  (M. Kukla, RK-01-2019-13)
 14. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
  (J. Fischerová, RK-01-2019-14)
 15. Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
  (J. Fischerová, RK-01-2019-15)
 16. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2018
  (I. Šteklová, RK-01-2019-16)
 17. Návrh na udělení daru
  (I. Šteklová, RK-01-2019-17)
 18. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky ke stávajícím smlouvám – prodloužení termínu
  (I. Šteklová, RK-01-2019-18)
 19. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019
  (I. Šteklová, RK-01-2019-19)
 20. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2019
  (I. Šteklová, RK-01-2019-20)
 21. Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce „Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v Belgii 2019“
  (I. Šteklová, RK-01-2019-21)
 22. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2018
  (I. Šteklová, RK-01-2019-22)
 23. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
  (I. Šteklová, RK-01-2019-23)
 24. Smlouva nájemní – parkování v objektu Věžní
  (I. Šmídová, RK-01-2019-24)
 25. Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018
  (A. Krištofová, RK-01-2019-25)
 26. Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018 – kapitola Evropské projekty
  (A. Krištofová, RK-01-2019-26)
 27. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2019"
  (L. Svoboda, RK-01-2019-27)
 28. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019
  (L. Seidl, RK-01-2019-28)
 29. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019"
  (L. Seidl, RK-01-2019-29)
 30. Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – závěrečná monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
  (L. Seidl, RK-01-2019-30)
 31. Návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
  (L. Seidl, RK-01-2019-31)
 32. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace - Rozvoj Třebíčska, z.s.p.o.
  (L. Seidl, RK-01-2019-32)
 33. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2019
  (V. Švarcová, RK-01-2019-33)
 34. 3. změna v projektu Transformace Domova Háj II.
  (V. Švarcová, RK-01-2019-34)
 35. Předfinancování realizace projektů transformace financovaných ex-post z IROP
  (V. Švarcová, RK-01-2019-35)
 36. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
  (V. Švarcová, RK-01-2019-36)
 37. Návrh na změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
  (V. Švarcová, RK-01-2019-37)
 38. Pravidelné hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2019
  (K. Ubr, I. Hanáková Kosourová, RK-01-2019-38)
 39. Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji
  (K. Ubr, RK-01-2019-39)
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora Krajských center talentované mládeže 2019 z kapitoly Školství, mládeže a sportu
  (K. Ubr, RK-01-2019-40)
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Dámskému házenkářskému klubu Slavoj Žirovnice, z.s.
  (K. Ubr, RK-01-2019-41)
 42. Konkretizace opatření na období 2019 - 2021 k Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina (2018 – 2025)
  (K. Ubr, RK-01-2019-42)
 43. Anketa Učitel Vysočiny 2019 - jmenování hodnotící komise
  (K. Ubr, RK-01-2019-43)
 44. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2019
  (K. Ubr, RK-01-2019-44)
 45. Návrh na zrušení usnesení 0468/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017
  (P. Kolář, RK-01-2019-45)
 46. Návrh na zrušení usnesení 0326/04/2015/ZK
  (P. Kolář, RK-01-2019-46)
 47. Návrh na změnu usnesení 0504/04/2018/ZK - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do trvalého záboru.
  (P. Kolář, RK-01-2019-47)
 48. Návrh na změnu usnesení 1030/17/2018/RK - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do dočasného záboru.
  (P. Kolář, RK-01-2019-48)
 49. Návrh na změnu usnesení 0559/08/2012/ZK
  (P. Kolář, RK-01-2019-49)
 50. Návrh na změnu usnesení 0377/05/2014/ZK
  (P. Kolář, RK-01-2019-50)
 51. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
  (P. Kolář, RK-01-2019-51)
 52. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
  (P. Kolář, RK-01-2019-52)
 53. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (P. Kolář, RK-01-2019-53)
 54. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
  (P. Kolář, RK-01-2019-54)
 55. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - projektová dokumentace"
  (P. Kolář, RK-01-2019-55)
 56. Darování pozemní komunikace a pozemku v k.ú. Střížov u Chotěboře
  (P. Kolář, RK-01-2019-56)
 57. Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní - k.ú. Jihlava
  (P. Kolář, RK-01-2019-57)
 58. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-01-2019-58)
 59. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-01-2019-59)
 60. Vyjmutí nemovité věci z hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
  (P. Kolář, RK-01-2019-60)
 61. Návrh na zrušení usnesení 0119/02/2016/ZK
  (P. Kolář, RK-01-2019-61)
 62. Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
  (I. Fryšová, P. Kolář, RK-01-2019-62)
 63. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně”
  (I. Fryšová, RK-01-2019-63)
 64. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
  (I. Fryšová, RK-01-2019-64)
 65. Evropský region Dunaj Vltava – informace o činnosti v roce 2018
  (I. Fryšová, RK-01-2019-65)
 66. Prodloužení realizace projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republik
  (I. Fryšová, RK-01-2019-66)
 67. Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
  (I. Fryšová, RK-01-2019-67)
 68. Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
  (I. Fryšová, RK-01-2019-68)
 69. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu NAŠE ŠKOLA 2019
  (I. Fryšová, RK-01-2019-69)
 70. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu
  (I. Fryšová, RK-01-2019-70)
 71. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019
  (E. Horná, RK-01-2019-71)
 72. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019
  (E. Horná, RK-01-2019-72)
 73. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „ČISTÁ VODA 2019“
  (E. Horná, RK-01-2019-73)
 74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2018
  (E. Horná, RK-01-2019-74)
 75. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
  (E. Horná, RK-01-2019-75)
 76. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
  (E. Horná, RK-01-2019-76)
 77. Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
  (E. Horná, RK-01-2019-77)
 78. Informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za II. pololetí 2018
  (E. Horná, RK-01-2019-78)
 79. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
  (H. Strnadová, RK-01-2019-79)
 80. Návrh dodatku pro rok 2019 s dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.
  (H. Strnadová, RK-01-2019-80)
 81. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2019
  (H. Strnadová, RK-01-2019-81)
 82. Zajištění dopravní obslužnosti od 15. 12. 2019 - drážní doprava
  (H. Strnadová, RK-01-2019-82)
 83. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz