Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 01/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 01/2019, které se konalo dne 15. 1. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2018

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 15. 1. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 83. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z  roku 2018 – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s. do programu jednání.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2018
02.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019"
03.  Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
04.  Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
05.  Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
06.  Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
07.  Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
08.  Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
09.  Jmenování nové členky Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany
10.  Vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Brně
11.  Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2019
12.  Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
13.  Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2018
14.  Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
15.  Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
16.  Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2018
17.  Návrh na udělení daru
18.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky ke stávajícím smlouvám – prodloužení termínu
19.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019
20.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2019
21.  Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce „Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v Belgii 2019“
22.  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2018
23.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
24.  Smlouva nájemní – parkování v objektu Věžní
25.  Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018
26.  Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018 – kapitola Evropské projekty
27.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2019"
28.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019
29.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019"
30.  Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – závěrečná monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
31.  Návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
32.  Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace - Rozvoj Třebíčska, z.s.p.o.
33.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2019
34.  3. změna v projektu Transformace Domova Háj II.
35.  Předfinancování realizace projektů transformace financovaných ex-post z IROP
36.  Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
37.  Návrh na změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
38.  Pravidelné hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2019
39.  Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji
40.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora Krajských center talentované mládeže 2019 z kapitoly Školství, mládeže a sportu
41.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Dámskému házenkářskému klubu Slavoj Žirovnice, z.s.
42.  Konkretizace opatření na období 2019 - 2021 k Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina (2018 – 2025)
43.  Anketa Učitel Vysočiny 2019 - jmenování hodnotící komise
44.  Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2019
83.  Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2018 – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
45.  Návrh na zrušení usnesení 0468/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017
46.  Návrh na zrušení usnesení 0326/04/2015/ZK
47.  Návrh na změnu usnesení 0504/04/2018/ZK - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do trvalého záboru.
48.  Návrh na změnu usnesení 1030/17/2018/RK - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do dočasného záboru.
49.  Návrh na změnu usnesení 0559/08/2012/ZK
50.  Návrh na změnu usnesení 0377/05/2014/ZK
51.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
52.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
53.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
54.  Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
55.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - projektová dokumentace"
56.  Darování pozemní komunikace a pozemku v k.ú. Střížov u Chotěboře
57.  Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní - k.ú. Jihlava
58.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
59.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
60.  Vyjmutí nemovité věci z hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
61.  Návrh na zrušení usnesení 0119/02/2016/ZK
62.  Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
63.  Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně”
64.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
65.  Evropský region Dunaj Vltava – informace o činnosti v roce 2018
66.  Prodloužení realizace projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republik
67.  Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
68.  Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
69.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu NAŠE ŠKOLA 2019
70.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu
71.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019
72.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019
73.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „ČISTÁ VODA 2019“
74.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2018
75.  Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
76.  Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
77.  Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
78.  Informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za II. pololetí 2018
79.  Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
80.  Návrh dodatku pro rok 2019 s dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.
81.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2019
82.  Zajištění dopravní obslužnosti od 15. 12. 2019 - drážní doprava
84.  Rozprava členů rady

Usnesení 0001/01/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 15. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 36/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019"

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu rozvoje ICT a  regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0002/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019" dle materiálu RK-01-2019-02, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovně právního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor informatiky (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-02, RK-01-2019-02pr01.doc


K bodům 03 - 05, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


03. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0003/01/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2019-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (25. 1. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (25. 1. 2019)

termín: 25. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-03, RK-01-2019-03pr01.doc


04. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0004/01/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-01-2019-04, př. 1, RK-01-2019-04, př. 2 a RK-01-2019-04, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 1. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (15. 1. 2019)

termín: 15. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-04, RK-01-2019-04pr01.pdf, RK-01-2019-04pr02.pdf, RK-01-2019-04pr03.pdf


05. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

Usnesení 0005/01/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje:

 • Postel porodní Golem, r. v. 2001, inventární číslo 001-000-001-051, pořizovací cena 108  576,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a jeho následnou ekologickou likvidací:

 •  Postel porodní Golem, r. v. 2001, inventární číslo 001-000-001-051, pořizovací cena 108  576,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 2. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-05


06. Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh rozhodnout o zařazení žadatelky do stipendijního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0006/01/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-01-2019-06, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle materiálu RK-01-2019-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 1. 2019), Odbor ekonomický (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-06, RK-01-2019-06pr01.doc, RK-01-2019-06pr02.doc, RK-01-2019-06pr03.pdf, RK-01-2019-06pr04.xls


07. Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje

J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o  poskytnutí dotací na významné kulturní, sportovní a společenské akce konané v Kraji Vysočina v roce 2019 žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0007/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotace z  kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-01-2019-07, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2019-07, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-01-2019-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-07, RK-01-2019-07pr01.xlsx, RK-01-2019-07pr02.pdf


08. Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje

J. Běhounek upřesnil radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Projednávání se zúčastnil Z. Čech, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0008/01/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje, žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-01-2019-08, př. 1;
 • uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2019-08, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-01-2019-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-08, RK-01-2019-08pr01.xls, RK-01-2019-08pr02.pdf


09. Jmenování nové členky Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany

J. Běhounek předložil radě kraje návrh jmenovat členku Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0009/01/2019/RK

Rada kraje
jmenuje

paní Hanu Žákovou členkou Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (15. 1. 2019)

termín: 15. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-09


10. Vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Brně

J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Brně. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0010/01/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 15. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-10, RK-01-2019-10pr01.pdf


11. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2019

J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit plán činnosti výboru pro udělování medailí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0011/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-01-2019-11, př. 1.

odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí, Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-11, RK-01-2019-11pr01.doc


12. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019

M. Kukla předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit plán činnosti kontrolního výboru. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0012/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-01-2019-12, př. 1.

odpovědnost: předsedkyně kontrolního výboru, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-12, RK-01-2019-12pr01.doc


13. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2018

M. Kukla předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o kontrolách provedených kontrolním výborem v roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0013/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018 a 5/2018, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-01-2019-13, př. 1, RK-01-2019-13, př. 2, RK-01-2019-13, př. 3, RK-01-2019-13, př. 4, RK-01-2019-13, př. 5.

odpovědnost: předsedkyně kontrolního výboru, odbor sekretariátu hejtmana (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-13, RK-01-2019-13pr01.pdf, RK-01-2019-13pr02.pdf, RK-01-2019-13pr03.pdf, RK-01-2019-13pr04.pdf, RK-01-2019-13pr05.pdf


14. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS

J. Fischerová předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rezignaci člena finančního výboru a zvolit do této funkce člena nového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0014/01/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-14, RK-01-2019-14pr01.pdf, RK-01-2019-14pr02.pdf


15. Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje

J. Fischerová předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací na pořádání nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina žadatelům. Projednávání se zúčastnil Z. Čech, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Závěrem diskuze rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0015/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3312 – Hudební činnost o částku 3 950 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o  částku 3 950 000 Kč dle materiálu RK-01-2019-15, př. 2;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-01-2019-15, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2019-15, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-15, RK-01-2019-15pr01.pdf, RK-01-2019-15pr02.xlsx, RK-01-2019-15pr03.pdf


16. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2018

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2018. Projednávání se zúčastnil Z. Čech, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0016/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2018 dle materiálu RK-01-2019-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-16, RK-01-2019-16pr01.doc


17. Návrh na udělení daru

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh poskytnout věcný a finanční dar prvnímu občánkovi Kraje Vysočina narozenému v roce 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0017/01/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dar dle materiálu RK-01-2019-17, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (15. 2. 2019)

termín: 15. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-17, RK-01-2019-17pr01.doc, RK-01-2019-17pr02.doc


18. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky ke stávajícím smlouvám – prodloužení termínu

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0018/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 1 200 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-01-2019-18, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2019-18, př. 2;
 • uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu a  stavební úpravy a nástavbu hasičské zbrojnice dle materiálu RK-01-2019-18, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 200 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-18, RK-01-2019-18pr01.pdf, RK-01-2019-18pr02.pdf, RK-01-2019-18pr03.pdf, RK-01-2019-18pr04.pdf


19. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0019/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ dle materiálu RK-01-2019-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-19, RK-01-2019-19pr01.pdf


20. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2019

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu plnění opatření Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0020/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „PREVENCE KRIMINALITY 2019“ dle materiálu   RK-01-2019-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (15. 1. 2019)

termín: 15. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-20, RK-01-2019-20pr01.doc


21. Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce „Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v Belgii 2019“

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít smlouvu o spolupráci na zajištění realizace uvedené akce. Projednávání se zúčastnil Z. Čech, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0021/01/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-01-2019-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 8. 2019), Odbor ekonomický (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-21, RK-01-2019-21pr01.doc


22. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2018

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018 a schválit navrhovaná opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0022/01/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2018 dle materiálu RK-01-2019-22, př. 2;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu RK-01-2019-22, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-22, RK-01-2019-22pr01.xlsx, RK-01-2019-22pr02.xlsx


23. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit uvedené zásady zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0023/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu RK-01-2019-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-23, RK-01-2019-23pr01.doc, RK-01-2019-23pr02.doc


24. Smlouva nájemní – parkování v objektu Věžní

I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu uzavřít nájemní smlouvu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0024/01/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Nájemní smlouvu dle materiálu RK-01-2019-24, př. 1.

odpovědnost: Oddělení hospodářské správy (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-24, RK-01-2019-24pr01.doc


25. Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018

J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0025/01/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 12. 12. 2018 do 31. 12. 2018 dle materiálu RK-01-2019-25;

schvaluje

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-25, RK-01-2019-25pr01.xls, RK-01-2019-25pr02.xls


26. Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018 – kapitola Evropské projekty

J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0026/01/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

finanční prostředky přijaté na projekty EU v období od 12. 12. 2018 do 31. 12. 2018 dle materiálu RK-01-2019-26

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od vedoucího partnera projektu „RUMOBIL“ ve výši 1 254 085,80 Kč.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-26


27. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2019"

M. Stloukalová, L. Ryšavá, obě úřednice oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu, předložily radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu zpracování návrhu územních plánů obcí Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0027/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „ÚZEMNÍ PLÁNY 2019“ dle materiálu RK-01-2019-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (15. 1. 2019)

termín: 15. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-27, RK-01-2019-27pr01.docx


K bodům 28, 29, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


28. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019

Usnesení 0028/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ dle materiálu  RK-01-2019-28, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-28, RK-01-2019-28pr01.doc


29. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019"

Usnesení 0029/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019“ dle materiálu  RK-01-2019-29, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-29, RK-01-2019-29pr01.doc


30. Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – závěrečná monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení závěrečnou monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0030/01/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line dle materiálů RK-01-2019-30, př. 1 a RK-01-2019-30, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-01-2019-30, př. 1 a RK-01-2019-30, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (19. 1. 2019)

termín: 19. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-30, RK-01-2019-30pr01.pdf, RK-01-2019-30pr02.pdf


31. Návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženými návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0031/01/2019/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-31, RK-01-2019-31pr01.pdf, RK-01-2019-31pr02.pdf, RK-01-2019-31pr03.pdf


32. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace - Rozvoj Třebíčska, z.s.p.o.

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s  uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace.
V souvislosti s projednávaným materiálem P. Pacal oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0032/01/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2019-32, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-32, RK-01-2019-32pr01.pdf, RK-01-2019-32pr02.pdf


33. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2019

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu projektů mateřských a rodinných center v oblasti rodinné politiky. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0033/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „MATEŘSKÁ CENTRA 2019" dle materiálu RK-01-2019-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-33, RK-01-2019-33pr01.doc


34. 3. změna v projektu Transformace Domova Háj II.

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, zdůvodnil radě kraje návrh schválit podání žádosti o změnu daného projektu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a  seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0034/01/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Žádost o změnu v projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle materiálu RK-01-2019-34;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+, včetně požadovaných příloh.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (28. 1. 2019)

termín: 28. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-34


35. Předfinancování realizace projektů transformace financovaných ex-post z IROP

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0035/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů realizujících proces transformace pobytových zařízení sociální péče v komunitní typy sociálních služeb dle materiálu RK-01-2019-35, př. 1 ve výši max. 30 000 000 Kč pro účely hrazení faktur spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022), Odbor ekonomický (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-35, RK-01-2019-35pr01.pdf


36. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0036/01/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 644 608 Kč dle materiálu RK-01-2019-36, př. 2, s podmínkou výplaty spočívající ve schválení převodu finančních prostředků na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI;
 • Závazný pokyn zřizovatele k použití Příspěvku na provoz z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu RK-01-2019-36, př. 5;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 132 670 840 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu RK-01-2019-36, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020 z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“ pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, dle materiálu RK-01-2019-36, př. 4;
 • schválit maximální výši příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb příspěvkovým organizacím kraje na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020 ve výši 9 867 657 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu RK-01-2019-36, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů na financování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“ v celkové výši max. 60 000 000 Kč s tím, že tyto prostředky budou čerpány průběžně dle aktuální potřeby projektu;
 • rozhodnout o zařazení navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2019-36, př. 3 do 30. 6. 2020.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-36, RK-01-2019-36pr01.xls, RK-01-2019-36pr02.xlsx, RK-01-2019-36pr03.xlsx, RK-01-2019-36pr04.pdf, RK-01-2019-36pr05.doc


37. Návrh na změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení aktualizované závazné ukazatele Domova Jeřabina Pelhřimov. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0037/01/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

změnu závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ na rok 2018 u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-01-2019-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2019), Odbor ekonomický (31. 1. 2019), Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-37, RK-01-2019-37pr01.xls


38. Pravidelné hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, upřesnili radě kraje návrh rozhodnout o prodloužení hodnoceného období pro ředitelky/ředitele v sektoru vzdělávání v roce 2019. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0038/01/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

prodloužit o jeden rok hodnocené období pro ředitelky/ředitele, uvedené v materiálu RK-01-2019-38, př. 1, kteří nebudou hodnoceni v roce 2019, ale v roce 2020.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-38, RK-01-2019-38pr01.xls


39. Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0039/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji dle materiálu RK-01-2019-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (23. 6. 2019)

termín: 23. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-39, RK-01-2019-39pr01.docx


40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora Krajských center talentované mládeže 2019 z kapitoly Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací na podporu koordinace výchovy sportovní mládeže žadatelům. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0040/01/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím: 
 • Krajskému atletickému svazu Vysočina, se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586  01 Jihlava, IČO 70923060 ve výši 130 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v atletice;
 • Krajskému šachovému svazu Vysočina, se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586  01 Jihlava, IČO 04473396 ve výši 60 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v šachu;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Bedřichov, se sídlem Sokolovská 4656/122c, 586 01 Jihlava, IČO  00530948 ve výši 156 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v moderní gymnastice;
 • Sportovnímu klubu OK Jihlava, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 63442566 ve výši 160 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v orientačním běhu;
 • Judu Vysočina z.s., se sídlem Janovice 22, 588 13 Polná, IČO 22750886 ve výši 80 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v judu;
 • Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč, spolek, se sídlem Manž. Curieových 1112, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČO 44065558 ve výši 82 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v triatlonu;
 • Florbalu Vysočina z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO  04932170 ve výši 160 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve florbalu chlapci;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím:
 • Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 586  01 Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO  75070961 ve výši 470 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v házené;
 • SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v lyžování;
 • DUKLE Jihlava – mládež, z.s., se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji;
 • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s., se sídlem Pavlovova 2672/14, 586 01 Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve volejbalu;
 • Krajskému centru talentované mládeže, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč IČO 05197392 ve výši 600 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v tenisu;
 • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 58601 Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
 • HB Ostrov, z.s., se sídlem Žižkova 3329, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 26570068 ve výši 210 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve stolním tenisu;
 • Basketbalovému klubu Jihlava z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v basketbalu;
 • SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 280 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v biatlonu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-01-2019-40, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Florbalová škola Jihlava, z.s., se sídlem Helenínská 567/2, 586 01 Jihlava, IČO 26987121 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve florbalu dívky.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-40, RK-01-2019-40pr01.pdf, RK-01-2019-40pr02.pdf, RK-01-2019-40pr03.pdf, RK-01-2019-40pr04.xls


41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Dámskému házenkářskému klubu Slavoj Žirovnice, z.s.

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí finančního daru žadateli. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a  sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0041/01/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Dámskému házenkářskému klubu Slavoj Žirovnice,  z.s., se sídlem Nová 757, 394 68 Žirovnice, IČO: 22760105 ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-01-2019-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2019), Odbor ekonomický (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-41, RK-01-2019-41pr01.pdf


42. Konkretizace opatření na období 2019 - 2021 k Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina (2018 – 2025)

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh schválit konkrétní opatření na období 2019 - 2021 k Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina (2018 – 2025). Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0042/01/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Konkretizace opatření na období 2019 k Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina (2018 – 2025) dle materiálu RK-01-2019-42, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-42, RK-01-2019-42pr01.doc


43. Anketa Učitel Vysočiny 2019 - jmenování hodnotící komise

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh jmenovat členy hodnotící komise ankety Učitel Vysočiny 2019. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0043/01/2019/RK

Rada kraje
jmenuje

hodnotící komisi ankety Učitel Vysočiny 2019 ve složení:

 • radní pro školství Kraje Vysočina – Ing. Jana Fialová, MBA – předsedkyně komise,
 • náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina – Ing. Jana Fischerová, CSc.,
 • zástupce ČŠI – PaedDr. Jaroslava Rybová,
 • předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina - Mgr.  et  Mgr. Bohumila Kobrlová;
 • zástupce Krajské rady Unie školských asociací ČR – CZESHA – Mgr. Jiří Forman,
 • zástupce Vysočina Education – Mgr. Roman Křivánek,
 • zástupce Asociace ředitelů gymnázií ČR – Mgr. Vlastimil Čepelák.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (17. 1. 2019)

termín: 17. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-43


44. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0044/01/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-44, RK-01-2019-44pr01.xls


83. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2018 – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s.

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o dotaci na realizaci daného projektu žadateli. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuze rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0045/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 v celkové výši 2 400 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Školství, mládeže a sportu, §  3419 – Ostatní tělovýchovná činnost na poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO: 00529672;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 2 400 000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 na realizaci projektu „výstavba budovy pro zázemí organizačního výboru, tiskového střediska, technickou komisi a rozhodčí v souvislosti s MS v softbalu 2019“;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-01-2019-83, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-83, RK-01-2019-83pr01.pdf


K bodům 45 – 54, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


45. Návrh na zrušení usnesení 0468/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017

Usnesení 0046/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení 0468/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-45


46. Návrh na zrušení usnesení 0326/04/2015/ZK

Usnesení 0047/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení 0326/04/2015/ZK.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-46


47. Návrh na změnu usnesení 0504/04/2018/ZK - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do trvalého záboru.

Usnesení 0048/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0504/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 tak, že materiál ZK-04-2018-47, př. 1, se nahrazuje materiálem RK-01-2019-47, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-47, RK-01-2019-47pr01.pdf, RK-01-2019-47pr02.XLS, RK-01-2019-47pr03.pdf


48. Návrh na změnu usnesení 1030/17/2018/RK - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do dočasného záboru.

Usnesení 0049/01/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 1030/17/2018/RK ze dne 5.6.2018 tak, že text:

"Rada kraje rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníky pozemků na straně pronajímatele nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v katastrálních územích Okříšky, Hvězdoňovice, Petrovice u Třebíče, Krahulov a Stařeč v rozsahu, za podmínek, ceny a na dobu dle materiálu RK-17-2018-75, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele, městysem Okříšky, městysem Stařeč, obcemi Hvězdoňovice, Petrovice a Krahulov na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v  k. ú. Okříšky, Hvězdoňovice, Petrovice u Třebíče, Krahulov a Stařeč v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-17-2018-75, př. 1."

se nahrazuje textem:

"Rada kraje rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníky pozemků na straně pronajímatele nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v katastrálních územích Okříšky, Hvězdoňovice, Petrovice u Třebíče, Krahulov a Stařeč v rozsahu, za podmínek, ceny a na dobu dle materiálu RK-01-2019-48, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele, městysem Okříšky, městysem Stařeč, obcemi Hvězdoňovice a Krahulov na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v k. ú. Okříšky, Hvězdoňovice, Krahulov a Stařeč v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-01-2019-48, př. 1".

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-48, RK-01-2019-48pr01.pdf, RK-01-2019-48pr02.XLS, RK-01-2019-48pr03.pdf


49. Návrh na změnu usnesení 0559/08/2012/ZK

Usnesení 0050/01/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-49


50. Návrh na změnu usnesení 0377/05/2014/ZK

Usnesení 0051/01/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-50, RK-01-2019-50pr01.xls


51. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“

Usnesení 0052/01/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-01-2019-51, př. 1 mezi Krajem Vysočina, investorem stavby „II/128 Salačova Lhota - obchvat“ a Lesy České republiky, s.p., vlastníkem části zatrubnění potřebného pro citovanou stavbu.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-51, RK-01-2019-51pr01.docx


52. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“

Usnesení 0053/01/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-52, RK-01-2019-52pr01.xlsm, RK-01-2019-52pr02.xlsm, RK-01-2019-52pr03.xls, RK-01-2019-52pr04.xls


53. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 0054/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-01-2019-53, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-53, RK-01-2019-53pr01.doc


54. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd

Usnesení 0055/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-01-2019-54, př. 1 za kupní cenu 100 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-54, RK-01-2019-54pr01.xls


55. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - projektová dokumentace"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0056/01/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO 479 16 621 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu – projektová dokumentace“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-55, RK-01-2019-55pr01.pdf


56. Darování pozemní komunikace a pozemku v k.ú. Střížov u Chotěboře

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje převést darem pozemní komunikaci a pozemek v k. ú. Střížov u  Chotěboře do vlastnictví města Chotěboř. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0057/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - bývalou  silnici III/34531 včetně součástí a  příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
 • rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - bývalou  silnici III/34531 včetně součástí a  příslušenství a  pozemek par. č. 673/11  - ost. plocha, silnice o  výměře 12  105 mz  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-56, RK-01-2019-56pr01.doc, RK-01-2019-56pr02.pdf


K bodům 57 - 61, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


57. Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní - k.ú. Jihlava

Usnesení 0058/01/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96,  400 01 Ústí nad Labem, IČO:  27295567 a  Krajem Vysočina smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a  o  budoucí kupní smlouvě dle materiálů RK-01-2019-57, př. 1 a RK-01-2019-57, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-57, RK-01-2019-57pr01.docx, RK-01-2019-57pr02.pdf


58. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0059/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatně pozemky par. č. 448/7 o výměře 1580 m2 a par. č.  448/8 o výměře 180 mv k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov a pozemek par. č.  1761/10 o výměře 31 m2 v k. ú. a obci Pacov  z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-58


59. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0060/01/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2019-59, př. 1;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2019-59, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-59, RK-01-2019-59pr01.xls


60. Vyjmutí nemovité věci z hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou

Usnesení 0061/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy, Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-01-2019-60, př. 1, kterým se vyjímá nemovitý majetek z hospodaření organizace.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-60, RK-01-2019-60pr01.doc


61. Návrh na zrušení usnesení 0119/02/2016/ZK

Usnesení 0062/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení 0119/02/2016/ZK.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-61


62. Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0063/01/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizovaný seznam budov pro předložení do specifického cíle 5.1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 dle materiálu RK-01-2019-62, př. 1;

ukládá

v případě schválení finančních prostředků Zastupitelstvem Kraje Vysočina připravit projekty na budovách vyznačených v materiálu RK-01-2019-62, př. 1 jako vhodné do 121. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a předložit projektové žádosti ke schválení Radě Kraje Vysočina; 

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 2,5 mil Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020), Odbor majetkový (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-62, RK-01-2019-62pr01.xls


K bodům 63 - 66, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


63. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně”

Usnesení 0064/01/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-01-2019-63, př. 1;
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-01-2019-63, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 1. 2019)

termín: 30. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-63, RK-01-2019-63pr01.doc


64. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0065/01/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-64, RK-01-2019-64pr01.pdf, RK-01-2019-64pr02.pdf, RK-01-2019-64pr03.pdf, RK-01-2019-64pr04.pdf, RK-01-2019-64pr05.pdf, RK-01-2019-64pr06.pdf, RK-01-2019-64pr07.pdf, RK-01-2019-64pr08.pdf, RK-01-2019-64pr09.pdf, RK-01-2019-64pr10.pdf, RK-01-2019-64pr11.pdf, RK-01-2019-64pr12.pdf, RK-01-2019-64pr13.pdf, RK-01-2019-64pr14.pdf, RK-01-2019-64pr15.pdf, RK-01-2019-64pr16.docx, RK-01-2019-64pr17.docx, RK-01-2019-64pr18.pdf, RK-01-2019-64pr19.doc, RK-01-2019-64pr20.doc, RK-01-2019-64pr21.doc, RK-01-2019-64pr22.doc, RK-01-2019-64pr23.doc, RK-01-2019-64pr24.pdf


65. Evropský region Dunaj Vltava – informace o činnosti v roce 2018

Usnesení 0066/01/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava v roce 2018 dle materiálu RK-01-2019-65.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 1. 2019)

termín: 15. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-65, RK-01-2019-65pr01.PDF


66. Prodloužení realizace projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republik

Usnesení 0067/01/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu projektu dle materiálů RK-01-2019-66, př. 1 a RK-01-2019-66, př. 2 za podmínky, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválí převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 1 250 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Connecting Regions AT-CZ;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit navýšení rozpočtu projektu Connecting Regions AT-CZ spojené s prodloužením jeho realizace v  rámci Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika do 31. 12. 2022, se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 5 000 €, tj. 125 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč), kde Kraj Vysočina plní roli vedoucího partnera;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 1 250 000 Kč (1 euro = 25 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Connecting Regions AT-CZ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Connecting Regions AT-CZ.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-66, RK-01-2019-66pr01.doc, RK-01-2019-66pr02.xls


K bodům 67 - 68, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


67. Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina

Usnesení 0068/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 350 000 Kč na realizaci akce „Krajské koordinační a  servisní středisko pro NNO v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-01-2019-67, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-01-2019-67, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 3. 2019)

termín: 30. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-67, RK-01-2019-67pr01.pdf, RK-01-2019-67pr02.pdf


68. Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

Usnesení 0069/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s., Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na realizaci akce „Malé granty 2019 projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-01-2019-68, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-01-2019-68, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 3. 2019)

termín: 30. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-68, RK-01-2019-68pr01.pdf, RK-01-2019-68pr02.pdf


69. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu NAŠE ŠKOLA 2019

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu technického zhodnocení, oprav nebo dovybavení budov základních škol umístěných v obcích kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0070/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje

 • vyhlásit Program „NAŠE ŠKOLA 2019“ dle materiálu RK-01-2019-69, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-69, RK-01-2019-69pr01.doc


70. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh prodloužit termín realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Inovační vouchery 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0071/01/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02047.0005 dle materiálu RK-01-2019-70, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-70, RK-01-2019-70pr01.pdf, RK-01-2019-70pr02.doc, RK-01-2019-70pr03.pdf


K bodům 71 - 73, odboru životního prostředí a zemědělství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


71. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019

Usnesení 0072/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019“ dle materiálu RK-01-2019-71, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-71, RK-01-2019-71pr01.pdf


72. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019

Usnesení 0073/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 dle materiálu RK-01-2019-72, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-72, RK-01-2019-72pr01.pdf


73. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „ČISTÁ VODA 2019“

Usnesení 0074/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Čistá voda 2019“ dle materiálu RK-01-2019-73, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-73, RK-01-2019-73pr01.doc


74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2018

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0075/01/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 1 272  108  Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2018 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-01-2019-74, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-74, RK-01-2019-74pr01.xls


75. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí shora uvedenou zprávu o činnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0076/01/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (15. 1. 2019)

termín: 15. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-75, RK-01-2019-75pr01.doc, RK-01-2019-75pr02.doc, RK-01-2019-75pr03.doc, RK-01-2019-75pr04.doc


76. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0077/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálů RK-01-2019-76, př. 1 a RK-01-2019-76, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-76, RK-01-2019-76pr01.doc, RK-01-2019-76pr02.doc, RK-01-2019-76pr03.pdf


77. Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0078/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 3799 – Ostatní ekologické záležitosti o částku 365 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 365 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci městysu Křižanov ve výši 365 000 Kč na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2019-77, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-77, RK-01-2019-77pr01.pdf, RK-01-2019-77pr02.docx


78. Informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za II. pololetí 2018

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za II. pololetí 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0079/01/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o řešení Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za II. pololetí roku 2018 dle materiálu RK-01-2019-78.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (15. 1. 2019)

termín: 15. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-78


79. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Doprava. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0080/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2292 – Dopravní obslužnost o částku 28 733 915 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 28  733 915 Kč na pokrytí zvýšených nákladů dopravců v linkové dopravě způsobené změnou nařízení vlády upravující výši minimální mzdy;
 • stanovit rozsah veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2019 ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 405 789 915 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 18,5 mil. počtu ujetých km.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-79, RK-01-2019-79pr01.xls


80. Návrh dodatku pro rok 2019 s dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu uzavřít dodatky ke smlouvě o závazku. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0081/01/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 17 a dodatek č. 18 ke smlouvě o závazku veřejné služby s Jindřichohradeckými místními drahami, a. s. dle materiálu RK-01-2019-80, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-80, RK-01-2019-80pr01.pdf, RK-01-2019-80pr02.pdf, RK-01-2019-80pr03.pdf


81. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2019

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích určeného pro obce v Kraji Vysočina. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0082/01/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Bezpečná silnice 2019“ dle materiálu RK-01-2019-81, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-81, RK-01-2019-81pr01.pdf


82. Zajištění dopravní obslužnosti od 15. 12. 2019 - drážní doprava

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Závěrem diskuze rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0083/01/2019/RK

Neveřejný materiál:

jedná se o cenovou nabídku dopravce - obchodní tajemství

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2019-82, RK-01-2019-82pr01.pdf, RK-01-2019-82pr02.pdf, RK-01-2019-82pr03.doc


84. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 01/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 22. 1. 2019, v 7:15 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský            ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Jan Hyliš                        …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 01/2019 dne 15. 1. 2019.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 16. 1. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz