Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 01/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 01/2020, které se konalo dne 14. 1. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2019

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 14. 1. 2020.

Zasedání rady kraje zahájil první náměstek hejtmana P. Franěk a omluvil nepřítomnost J. Běhounka, J. Fischerové.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2019
02.  Pověření dalších osob účastí na posouzení a hodnocení nabídek nadlimitní veřejné zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“
03.  Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
04.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akci Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
05.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava
06.  Návrh na udělení daru
07.  Smlouva o dílo - „Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu, prevenci kriminality a kyberkriminalitu 2020“.
08.  Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Studijní dohoda o průběhu stáže
09.  Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce „Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v Belgii 2020“
10.  Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
11.  Návrh plánu činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2020
12.  Návrh plánu činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2020
13.  Návrh Plánu činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2020
14.  Návrh Plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2020
15.  Zvýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2019 – rozpočtová opatření
16.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – příspěvek na prezentaci Kraje Vysočina na veletrhu GO a REGIONTOUR 2020 pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
17.  Zpráva o udržitelnosti akce "Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II"
18.  Smlouvy o spolupráci „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina“
19.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
20.  Uzavření smluv v k. ú. Přibyslav a k. ú. Poříčí u Přibyslavi se Správou železnic, státní organizací
21.  Předání pozemků v k.ú. Křoví a v k.ú. Velká Bíteš do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
22.  Návrh na zrušení usnesení č. 2006/36/2017/RK a č. 2016/36/2017/RK
23.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
24.  Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 7N16/48
25.  Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu
26.  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Povodím Moravy s.p.
27.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
28.  Veřejná zakázka "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT"
29.  Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu pro PPP Třebíč“
30.  Pravidelné hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2020
31.  Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2019 – jmenování hodnotící komise
32.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina – změna závazného ukazatele - příspěvek na provoz
33.  Návrh na úpravu plánu investic Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2020
34.  Dar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina
35.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351
36.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)
37.  Výběr dopravce - řešení výběrové oblasti č. 14
38.  Veřejná zakázka na stavební práce: Skuhrov - most
39.  Udržitelnost projektů podpořených z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013
40.  Dodatek č. 2 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem
41.  Návrh na doplnění seznamu jmenovitých investičních akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1B Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
42.  Veřejná zakázka Centrální systém dispečinku a Software pro tvorbu jízdních řádů
43.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 11. žádosti o platbu
44.  Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
45.  Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
46.  Aktualizace Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina
47.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu
48.  Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Angažovanci
49.  Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně”
50.  Evropský region Dunaj Vltava – informace o činnosti v roce 2019
51.  Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
52.  Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za II. pololetí 2019
53.  Rozprava členů rady

Usnesení 0001/01/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 14. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 37/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Pověření dalších osob účastí na posouzení a hodnocení nabídek nadlimitní veřejné zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0002/01/2020/RK

Neveřejný materiál:

Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-02, RK-01-2020-02pr01.doc


03. Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje žádost Nemocnice Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0003/01/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2020-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (24. 1. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (24. 1. 2020)

termín: 24. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-03, RK-01-2020-03pr01.doc


04. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akci Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0004/01/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 5 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci o částku 5 500 000 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s realizací akce Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon;

ukládá

ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku na zajištění obnovy centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozpočtové opatření schválí.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (11. 2. 2020), Odbor ekonomický (11. 2. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-04, RK-01-2020-04pr01.pdf


05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0005/01/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava, IČ: 00836591 o částku 35 000 Kč na výdaje spojené s organizací akcí  s partnerskými regiony, konkrétně s Nitranským samosprávným krajem a Dolním Rakouskem.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 7. 2020), Odbor ekonomický (30. 7. 2020)

termín: 30. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-05, RK-01-2020-05pr01.pdf


06. Návrh na udělení daru

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh poskytnout věcný a finanční dar prvnímu občánkovi Kraje Vysočina narozenému v roce 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0006/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dar dle materiálu RK-01-2020-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (14. 2. 2020)

termín: 14. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-06, RK-01-2020-06pr01.doc, RK-01-2020-06pr02.doc


07. Smlouva o dílo - „Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu, prevenci kriminality a kyberkriminalitu 2020“.

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o dílo. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0007/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o dílo s Mgr. Danielem Hanzlem dle materiálu RK-01-2020-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (14. 1. 2020)

termín: 14. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-07, RK-01-2020-07pr01.doc


08. Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Studijní dohoda o průběhu stáže

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavřít studijní dohodu o průběhu stáže. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0008/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o průběhu stáže dle materiálu RK-01-2020-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-08, RK-01-2020-08pr01.docx, RK-01-2020-08pr02.docx


09. Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce „Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v Belgii 2020“

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu uzavřít smlouvu o spolupráci na zajištění realizace uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0009/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-01-2020-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-09, RK-01-2020-09pr01.DOC

 

K navrhovaným bodům 10 – 14, odboru sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


10. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

Usnesení 0010/01/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 9/2019 dle materiálu RK-01-2020-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (14. 1. 2020)

termín: 14. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-10, RK-01-2020-10pr01.doc


11. Návrh plánu činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2020

Usnesení 0011/01/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-01-2020-11, př. 1.

odpovědnost: předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina (31. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-11, RK-01-2020-11pr01.doc


12. Návrh plánu činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2020

Usnesení 0012/01/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-01-2020-12, př. 1.

odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina (31. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-12, RK-01-2020-12pr01.docx


13. Návrh Plánu činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2020

Usnesení 0013/01/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-01-2020-13, př. 1.

odpovědnost: předseda zdravotní komise, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-13, RK-01-2020-13pr01.doc


14. Návrh Plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2020

Usnesení 0014/01/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-01-2020-14, př. 1.

odpovědnost: předseda dopravní komise, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-14, RK-01-2020-14pr01.doc


15. Zvýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2019 – rozpočtová opatření

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0015/01/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 11. 12. 2019 do 31. 12. 2019 dle materiálu RK-01-2020-15;

schvaluje

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-15, RK-01-2020-15pr01.xls, RK-01-2020-15pr02.xls


16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – příspěvek na prezentaci Kraje Vysočina na veletrhu GO a REGIONTOUR 2020 pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnil P. Stejskal, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0016/01/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, o částku 78 650 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 ‑ Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 78 650 Kč, s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 78 650 Kč určenou na pokrytí části nákladů spojených s prezentací Kraje Vysočina na veletrhu GO a REGIONTOUR 2020.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-16, RK-01-2020-16pr01.pdf


17. Zpráva o udržitelnosti akce "Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II"

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o udržitelnosti dané akce za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Projednávání se zúčastnil P. Stejskal, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0017/01/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-01-2020-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-17, RK-01-2020-17pr01.pdf


18. Smlouvy o spolupráci „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu uzavřít  smlouvy o spolupráci v rámci uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnil P. Stejskal, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0018/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-01-2020-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-18, RK-01-2020-18pr01.pdf, RK-01-2020-18pr02.pdf


19. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“

P. Franěk seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0019/01/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

převod nevyčerpaných prostředků ve výši 3 921 075,90 Kč na zvláštním účtu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III“, registrační číslo projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/18_008/0000022, č. ú.: 4200540050/6800, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710;

schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty související s převodem nevyčerpaných prostředků projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III“ na účet Ministerstva práce a sociálních věcí;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků na projektovém účtu Potravinová pomoc III. do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2020), Odbor ekonomický (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-19, RK-01-2020-19pr01.pdf, RK-01-2020-19pr02.xls


20. Uzavření smluv v k. ú. Přibyslav a k. ú. Poříčí u Přibyslavi se Správou železnic, státní organizací

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu uzavřít nájemní smlouvu a dohodu o vypořádání závazků za užívání pozemků v k. ú. Přibyslav a k. ú. Poříčí u Přibyslavi se Správou železnic, státní organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0020/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi společností Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na pozemek par. č. 1813/15 – ostatní plocha, silnice o výměře 129 m2 v k. ú. a obci Přibyslav a dále na pozemky par. č. 127/11 – ostatní plocha, silnice o výměře 84 m2, par. č. 150/1 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 6 m2 a par. č. 150/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi a obci Přibyslav za podmínek uvedených materiálu RK-01-2020-20, př. 1;
 • uzavřít mezi společností Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně věřitele a Krajem Vysočina na straně dlužníka dohodu o vypořádání závazků za užívání pozemku par. č. 1813/15 – ostatní plocha, silnice o výměře 129 m2 v k. ú. a obci Přibyslav a dále pozemků par. č. 127/11 – ostatní plocha, silnice o výměře 84 m2, par. č. 150/1 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 6 m2 a par. č. 150/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi a obci Přibyslav za podmínek uvedených materiálu RK-01-2020-20, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-20, RK-01-2020-20pr01.pdf, RK-01-2020-20pr02.pdf, RK-01-2020-20pr03.pdf


21. Předání pozemků v k.ú. Křoví a v k.ú. Velká Bíteš do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0021/01/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-01-2020-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-21, RK-01-2020-21pr01.doc


22. Návrh na zrušení usnesení č. 2006/36/2017/RK a č. 2016/36/2017/RK

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje návrh zrušit usnesení č. 2006/36/2017/RK a č. 2016/36/2017/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0022/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zrušit usnesení č.  2006/36/2017/RK ze dne 14.11.2017  a usnesení č. 2016/36/2017/RK ze dne 14.11.2017.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 1. 2020)

termín: 14. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-22


23. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0023/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2020-23, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2020-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-23, RK-01-2020-23pr01.xls


24. Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 7N16/48

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0024/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 7N16/48 dle materiálu RK-01-2020-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (23. 1. 2020)

termín: 23. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-24, RK-01-2020-24pr01.doc


25. Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu zadat níže uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu zhotoviteli GLASS SERVICE, a.s., Rokytnice 60. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0025/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S. - oprava sklářské pece Světlá n. S." zhotoviteli GLASS SERVICE, a.s., Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO 258 49 077 podle nabídky dle materiálu RK-01-2020-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-25, RK-01-2020-25pr01.pdf


26. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Povodím Moravy s.p.

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti s Povodím Moravy s. p. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0026/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno a Krajem Vysočina smlouvu o zřízení služebnosti v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-01-2020-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-26, RK-01-2020-26pr01.doc


27. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít s investory smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0027/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-01-2020-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-27, RK-01-2020-27pr01.xlsx


28. Veřejná zakázka "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu zrušit zadávací řízení na uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0028/01/2020/RK

Rada kraje
ruší

zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT".

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 1. 2020)

termín: 17. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-28, RK-01-2020-28pr01.pdf


29. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu pro PPP Třebíč“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0029/01/2020/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-29, RK-01-2020-29pr01.docx, RK-01-2020-29pr02.docx, RK-01-2020-29pr03.docx, RK-01-2020-29pr04.docx, RK-01-2020-29pr05.doc


30. Pravidelné hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh prodloužit hodnocené období pro část ředitelek/ředitelů v sektoru vzdělávání v roce 2020. Projednávání se zúčastnili I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0030/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

prodloužit o jeden rok hodnocené období pro ředitelky/ředitele, uvedené v materiálu RK-01-2020-30, př. 1, kteří nebudou hodnoceni v roce 2020, ale v roce 2021.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-30, RK-01-2020-30pr01.xls


31. Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2019 – jmenování hodnotící komise

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh jmenovat členy hodnotící komise ankety Sportovec Kraje Vysočina 2019. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0031/01/2020/RK

Rada kraje
jmenuje

hodnotící komisi ve složení:

 • Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina – Jana Nováková - Hotařová, Čestmír Svoboda;
 • zástupci sportovních organizací – Luboš Straka (AŠSK), Vítězslav Holub (ČUS);
 • zástupce mediálních partnerů – Jan Kodet (Český rozhlas Vysočina);
 • zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina – Milan Kastner (OŠMS);
 • zástupce olympioniků – Bedřich Ščerban (Nadační fond olympioniků region Vysočina).

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-31


32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina – změna závazného ukazatele - příspěvek na provoz

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0032/01/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 1 250 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 1 250 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Mateřské škole při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, IČO 70837228 o částku 1 250 000 Kč na pokrytí mzdových nákladů (920 000 Kč na platy a 330 000 Kč na související zákonné odvody) na vychovatele školních klubů dle materiálu RK-01-2020-32.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-32


33. Návrh na úpravu plánu investic Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit se změnou použití fondu investic uvedené školy na rok 2020. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0033/01/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2020 dle materiálu RK-01-2020-33, př. 1.

odpovědnost: Střední průmyslová škola Třebíč (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-33, RK-01-2020-33pr01.xls


34. Dar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Nadačního fondu olympioniků regionu Vysočina o poskytnutí finančního daru na sociální a zdravotní podporu medailistů, účastníků OH. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0034/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina, se sídlem Tolstého1566/23, 58601 Jihlava, IČO 02118424 ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-01-2020-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (29. 2. 2020), Odbor ekonomický (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-34, RK-01-2020-34pr01.pdf, RK-01-2020-34pr02.pdf


35. Veřejná zakázka na stavební práce: II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0035/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku III/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351 formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-01-2020-35, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-01-2020-35, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-01-2020-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-35, RK-01-2020-35pr01.pdf, RK-01-2020-35pr02.docx


36. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek na uvedenou veřejnou zakázku a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0036/01/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční) dle materiálu RK-01-2020-36, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO 43005560, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-01-2020-36, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-36, RK-01-2020-36pr01.pdf


37. Výběr dopravce - řešení výběrové oblasti č. 14

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0037/01/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o možnosti uzavřít smlouvu s dopravcem Tourbus, a.s., IČO 48533076, Zvonařka 512/2, Trnitá, Brno dle usnesení č. 1738/31/2019/RK ze dne 22. 10. 2019.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-37


38. Veřejná zakázka na stavební práce: Skuhrov - most

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0038/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „ Skuhrov - most" formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-01-2020-38, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-01-2020-38, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „Skuhrov - most“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-01-2020-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-38, RK-01-2020-38pr01.pdf, RK-01-2020-38pr02.docx


39. Udržitelnost projektů podpořených z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0039/01/2020/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-01-2020-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-39, RK-01-2020-39pr01.pdf


40. Dodatek č. 2 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 2 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0040/01/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO:  70890650, dle materiálu RK-01-2020-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-40, RK-01-2020-40pr01.pdf


41. Návrh na doplnění seznamu jmenovitých investičních akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1B Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit zařazení jmenovitých akcí do seznamu akcí kapitoly Doprava rozpočtu kraje na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0041/01/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu RK-01-2020-41, př. 2;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-01-2020-41, př. 3.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (14. 1. 2020)

termín: 14. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-41, RK-01-2020-41pr01.pdf, RK-01-2020-41pr02.pdf, RK-01-2020-41pr03.pdf


42. Veřejná zakázka Centrální systém dispečinku a Software pro tvorbu jízdních řádů

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0042/01/2020/RK

Rada kraje
ruší

 • zadávací řízení na část 1 veřejné zakázky „Centrální systém dispečinku“ dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle materiálu RK-01-2020-42, př. 1;
 • zadávací řízení na část 2 veřejné zakázky „Software pro tvorbu jízdních řádů“ dle ustanovení § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle materiálu RK-01-2020-42, př. 2;

rozhoduje

 • zahájit zadávací řízení veřejné zakázky „Centrální systém dispečinku“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s materiálem RK-01-2020-42, př. 3;
 • zahájit zadávací řízení veřejné zakázky „Software pro tvorbu jízdních řádů“ formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s materiálem RK-01-2020-42, př. 4;

jmenuje

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

 • odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „Centrální systém dispečinku“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-01-2020-42, př. 3;
 • odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „Software pro tvorbu jízdních řádů“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-01-2020-42, př. 4.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-42, RK-01-2020-42pr01.pdf, RK-01-2020-42pr02.pdf, RK-01-2020-42pr03.pdf, RK-01-2020-42pr04.pdf, RK-01-2020-42pr05.pdf, RK-01-2020-42pr06.pdf


43. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 11. žádosti o platbu

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0043/01/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-01-2020-43, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-01-2020-43, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-43, RK-01-2020-43pr01.pdf


44. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace s příjemci podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0044/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-01-2020-44, př. 5 a RK-01-2020-44, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-44, RK-01-2020-44pr01.pdf, RK-01-2020-44pr02.pdf, RK-01-2020-44pr03.pdf, RK-01-2020-44pr04.pdf, RK-01-2020-44pr05.docx, RK-01-2020-44pr06.doc


45. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s příjemcem podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0045/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2020-45, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-45, RK-01-2020-45pr01.pdf, RK-01-2020-45pr02.pdf, RK-01-2020-45pr03.doc


46. Aktualizace Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu aktualizace Programu ZDRAVÍ 2020 pro Kraj Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0046/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zpracovat aktualizaci Programu ZDRAVÍ 2020 pro Kraj Vysočina;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje aktualizaci Programu ZDRAVÍ 2020 pro Kraj Vysočina nejpozději do 31. 12. 2020.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-46, RK-01-2020-46pr01.pdf


47. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí příjemce podpory o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0047/01/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02485.0005 dle materiálu RK-01-2020-47, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-47, RK-01-2020-47pr01.pdf, RK-01-2020-47pr02.doc, RK-01-2020-47pr03.pdf


48. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Angažovanci

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí monitorovací zprávu o udržitelnosti daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0048/01/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-01-2020-48, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-01-2020-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-48, RK-01-2020-48pr01.doc


49. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně”

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí monitorovací zprávu o udržitelnosti uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0049/01/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-01-2020-49, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-01-2020-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 1. 2020)

termín: 30. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-49, RK-01-2020-49pr01.doc


50. Evropský region Dunaj Vltava – informace o činnosti v roce 2019

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava v roce 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0050/01/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava v roce 2019 dle materiálu RK-01-2020-50.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-50


51. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0051/01/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (20. 1. 2020)

termín: 20. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-51, RK-01-2020-51pr01.doc, RK-01-2020-51pr02.doc, RK-01-2020-51pr03.doc


52. Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za II. pololetí 2019

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0052/01/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 1 319 838 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2019 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-01-2020-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (28. 1. 2020), Odbor ekonomický (28. 1. 2020)

termín: 28. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2020-52, RK-01-2020-52pr01.xls


53. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

P. Franěk ukončil zasedání rady kraje č. 01/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 21. 1. 2020, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

Mgr. Pavel Franěk

první náměstek hejtmana Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA ……...……………………………………

 

 

 

Mgr. Pavel Pacal …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 01/2020 dne 14. 1. 2020.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 14. 1. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz