Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 01/2021 - 12. 1. 2021

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na udělení daru
3 Rozpočtová opatření - změna rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2020
4 Stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
5 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - finanční dar Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod
6 Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Jihočeským krajem
7 Vyřazení skiaskopicko-skiagrafické stěny, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
8 Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
9 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
10 Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
11 Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
12 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - úhrada nákladů spojených s provozem odběrových center
13 Veřejná zakázka na stavební práce: II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka
14 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky III/1281 Košetice - Vyklantice, PD
15 Koncese malého rozsahu na služby: Platební brána pro elektronické odbavení cestujících
16 Smlouva o financování projektu EDUBIM II
17 Projektový záměr ON THE ROAD
18 Projektový záměr II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
19 Veřejná zakázka na stavební práce: II/152 Jemnice - průtah
20 Veřejná zakázka na služby Koordinátor BOZP 01-2021, dopravní stavby
21 Veřejná zakázka na služby Koordinátor BOZP 02-2021, dopravní stavby
22 Darování pozemků v k. ú. a obci Větrný Jeníkov
23 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/150
24 Uzavření třístranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Pokojov
25 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
26 Darování pozemku v k. ú. Hvězdoňovice, obec Hvězdoňovice
27 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
28 Darování pozemků v k.ú. Brzkov, obec Brzkov
29 8. Žádost o změnu v projektech "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
30 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – změna závazných ukazatelů u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče
31 Stanovisko rady kraje k návrhu Politiky územního rozvoje ČR
32 Změna kontaktní osoby u pěti projektů realizovaných v Operačním programu Životní prostředí
33 FOND VYSOČINY - program Obnova venkova Vysočiny 2020 – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
34 Změna Smluv o poskytnutí prostředků z EFRR k projektům v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
35 Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
36 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
37 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům „EVL a PR Havranka - revitalizační opatření“ a „EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření“
38 Spolek BISON - personální zastoupení Kraje Vysočina v orgánech spolku
39 Informace o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (BISON z. s.) za II. až IV. čtvrtletí 2020
40 Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
41 Veřejná zakázka - Užívání a podpora licencí SW Esri pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let
42 Zpráva o realizaci č. 5 projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. - Učíme se ze života pro život

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz