Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání RK-01-2021

Určeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání rady kraje č. 1/2021, které se bude konat dne 12. 1. 2021 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2020
 2. Návrh na udělení daru
  (I. Šteklová, RK-01-2021-02)
 3. Rozpočtová opatření - zvýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2020
  (A. Krištofová, RK-01-2021-03)
 4. Stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
  (I. Hanáková Kosourová, RK-01-2021-04)
 5. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - finanční dar Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod
  (S. Měrtlová, RK-01-2021-05)
 6. Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Jihočeským krajem
  (S. Měrtlová, RK-01-2021-06)
 7. Vyřazení skiaskopicko-skiagrafické stěny, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
  (S. Měrtlová, RK-01-2021-07)
 8. Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-01-2021-08)
 9. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-01-2021-09)
 10. Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-01-2021-10)
 11. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-01-2021-11)
 12. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - úhrada nákladů spojených s provozem odběrových center
  (S. Měrtlová, RK-01-2021-12)
 13. Veřejná zakázka na stavební práce: II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka
  (H. Strnadová, RK-01-2021-13)
 14. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky III/1281 Košetice - Vyklantice, PD
  (H. Strnadová, RK-01-2021-14)
 15. Koncese malého rozsahu na služby: Platební brána pro elektronické odbavení cestujících
  (H. Strnadová, RK-01-2021-15)
 16. Smlouva o financování projektu EDUBIM II
  (H. Strnadová, RK-01-2021-16)
 17. Projektový záměr ON THE ROAD
  (H. Strnadová, RK-01-2021-17)
 18. Projektový záměr II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
  (H. Strnadová, RK-01-2021-18)
 19. Veřejná zakázka na stavební práce: II/152 Jemnice - průtah
  (H. Strnadová, RK-01-2021-19)
 20. Veřejná zakázka na služby Koordinátor BOZP 01-2021, dopravní stavby
  (H. Strnadová, RK-01-2021-20)
 21. Veřejná zakázka na služby Koordinátor BOZP 02-2021, dopravní stavby
  (H. Strnadová, RK-01-2021-21)
 22. Darování pozemků v k. ú. a obci Větrný Jeníkov
  (P. Kolář, RK-01-2021-22)
 23. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/150
  (P. Kolář, RK-01-2021-23)
 24. Uzavření třístranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Pokojov
  (P. Kolář, RK-01-2021-24)
 25. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
  (P. Kolář, RK-01-2021-25)
 26. Darování pozemku v k. ú. Hvězdoňovice, obec Hvězdoňovice
  (P. Kolář, RK-01-2021-26)
 27. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-01-2021-27)
 28. Darování pozemků v k.ú. Brzkov, obec Brzkov
  (P. Kolář, RK-01-2021-28)
 29. 8. Žádost o změnu v projektech "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
  (V. Švarcová, RK-01-2021-29)
 30. Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – změna závazných ukazatelů u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče
  (V. Švarcová, RK-01-2021-30)
 31. Stanovisko rady kraje k návrhu Politiky územního rozvoje ČR
  (H. Hajnová, L. Svoboda, RK-01-2021-31)
 32. Změna kontaktní osoby u pěti projektů realizovaných v Operačním programu Životní prostředí
  (I. Fryšová, RK-01-2021-32)
 33. FOND VYSOČINY - program Obnova venkova Vysočiny 2020 – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
  (I. Fryšová, RK-01-2021-33)
 34. Změna Smluv o poskytnutí prostředků z EFRR k projektům v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
  (I. Fryšová, RK-01-2021-34)
 35. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
  (I. Fryšová, RK-01-2021-35)
 36. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
  (I. Fryšová, RK-01-2021-36)
 37. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům „EVL a PR Havranka - revitalizační opatření“ a „EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření“
  (I. Fryšová, E. Horná, RK-01-2021-37)
 38. Spolek BISON - personální zastoupení Kraje Vysočina v orgánech spolku
  (P. Pavlinec, RK-01-2021-38)
 39. Informace o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (BISON z. s.) za II. až IV. čtvrtletí 2020
  (P. Pavlinec, RK-01-2021-39)
 40. Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
  (P. Pavlinec, RK-01-2021-40)
 41. Veřejná zakázka - Užívání a podpora licencí SW Esri pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let
  (P. Pavlinec, RK-01-2021-41)
 42. Zpráva o realizaci č. 5 projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. - Učíme se ze života pro život
  (K. Ubr, RK-01-2021-42)
 43. Rozprava členů rady


Mgr. Vítězslav Schrek, MBA v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz