Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 01/2021

Zápis ze zasedání rady kraje č. 01/2021, které se konalo dne 12. 1. 2021 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2020

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 12. 1. 2021.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman V. Schrek a omluvil nepřítomnost K. Janouška.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2020
02.  Návrh na udělení daru
03.  Rozpočtová opatření - změna rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2020
04.  Stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
05.  Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - finanční dar Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod
06.  Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Jihočeským krajem
07.  Vyřazení skiaskopicko-skiagrafické stěny, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
08.  Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
09.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
10.  Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
11.  Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
12.  Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - úhrada nákladů spojených s provozem odběrových center
13.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka
14.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky III/1281 Košetice - Vyklantice, PD
15.  Koncese malého rozsahu na služby: Platební brána pro elektronické odbavení cestujících
16.  Smlouva o financování projektu EDUBIM II
17.  Projektový záměr ON THE ROAD
18.  Projektový záměr II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
19.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/152 Jemnice - průtah
20.  Veřejná zakázka na služby Koordinátor BOZP 01-2021, dopravní stavby
21.  Veřejná zakázka na služby Koordinátor BOZP 02-2021, dopravní stavby
22.  Darování pozemků v k. ú. a obci Větrný Jeníkov
23.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/150
24.  Uzavření třístranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Pokojov
25.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
26.  Darování pozemku v k. ú. Hvězdoňovice, obec Hvězdoňovice
27.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
28.  Darování pozemků v k.ú. Brzkov, obec Brzkov
29.  8. Žádost o změnu v projektech "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
30.  Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – změna závazných ukazatelů u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče
31.  Stanovisko rady kraje k návrhu Politiky územního rozvoje ČR
32.  Změna kontaktní osoby u pěti projektů realizovaných v Operačním programu Životní prostředí
33.  FOND VYSOČINY - program Obnova venkova Vysočiny 2020 – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
34.  Změna Smluv o poskytnutí prostředků z EFRR k projektům v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
35.  Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
36.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
37.  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům „EVL a PR Havranka - revitalizační opatření“ a „EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření“
38.  Spolek BISON - personální zastoupení Kraje Vysočina v orgánech spolku
39.  Informace o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (BISON z. s.) za II. až IV. čtvrtletí 2020
40.  Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
41.  Veřejná zakázka - Užívání a podpora licencí SW Esri pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let
42.  Zpráva o realizaci č. 5 projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. - Učíme se ze života pro život
43.  Rozprava členů rady

Usnesení 0001/01/2021/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 12. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 37/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Návrh na udělení daru

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnout věcný a finanční dar prvnímu občánkovi Kraje Vysočina narozenému v roce 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0002/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dar dle materiálu RK-01-2021-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (14. 2. 2021)

termín: 14. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-02, RK-01-2021-02pr01.doc


03. Rozpočtová opatření - změna rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2020

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, upřesnila radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0003/01/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 8. 12. 2020 do 31. 12. 2020 dle materiálu RK-01-2021-03, př. 1;

schvaluje

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-03, RK-01-2021-03pr01.docx, RK-01-2021-03pr02.xlsx, RK-01-2021-03pr03.xlsx, RK-01-2021-03pr04.xlsx


04. Stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0004/01/2021/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 29. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-04, RK-01-2021-04pr01.xls, RK-01-2021-04pr02.doc


05. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - finanční dar Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0005/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví ve výši 15 900 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČ: 00426164, Rubešovo náměstí 171, na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-01-2021-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (12. 2. 2021)

termín: 12. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-05, RK-01-2021-05pr01.doc, RK-01-2021-05pr02.pdf


06. Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Jihočeským krajem

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Jihočeským krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0006/01/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2021-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 1. 2021), Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-06, RK-01-2021-06pr01.pdf


07. Vyřazení skiaskopicko-skiagrafické stěny, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu Nemocnice Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0007/01/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a následným použitím na náhradní díly, nebo odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:

 • Skiaskopicko-skiagrafická stěna Philips, inv. č. 001-000-001-569, r. v. 2010, pořizovací cena 8 260 388,- Kč, zůstatková cena 1 541 931,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (12. 1. 2021), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-07


08. Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje žádost Nemocnice Havlíčkův Brod o udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0008/01/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-01-2021-08, př. 1 a RK-01-2021-08, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (22. 1. 2021), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (22. 1. 2021)

termín: 22. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-08, RK-01-2021-08pr01.pdf, RK-01-2021-08pr02.pdf


09. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje žádost Nemocnice Nové Město na Moravě o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0009/01/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2021-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (22. 1. 2021), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (22. 1. 2021)

termín: 22. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-09, RK-01-2021-09pr01.pdf


10. Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje žádost Nemocnice Pelhřimov o udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0010/01/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-01-2021-10, př. 1 a RK-01-2021-10, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (22. 1. 2021), Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (22. 1. 2021)

termín: 22. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-10, RK-01-2021-10pr01.pdf, RK-01-2021-10pr02.pdf


11. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje žádost Nemocnice Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0011/01/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2021-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (22. 1. 2021), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (22. 1. 2021)

termín: 22. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-11, RK-01-2021-11pr01.pdf


12. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - úhrada nákladů spojených s provozem odběrových center

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, upřesnil radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0012/01/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 5213 – Krizová opatření o částku 628 800 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 628 800 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 131 200 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 282 000 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 67 600 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 108 800 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 39 200 Kč,

za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 1. 2021), Odbor ekonomický (31. 1. 2021), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-12


13. Veřejná zakázka na stavební práce: II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0013/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-01-2021-13, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-01-2021-13, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-01-2021-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-13, RK-01-2021-13pr01.pdf, RK-01-2021-13pr02.docx


14. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky III/1281 Košetice - Vyklantice, PD

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0014/01/2021/RK

Neveřejný materiál:

Informace subjektům na průběhu veřejné zakázky neúčastným jsou poskytovány až po ukončení řízení (po uzavření smlouvy).

termín: 29. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-14, RK-01-2021-14pr01.pdf


15. Koncese malého rozsahu na služby: Platební brána pro elektronické odbavení cestujících

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0015/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro koncesi malého rozsahu na služby „Platební brána pro elektronické odbavení cestujících“ podle § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-01-2021-15, př. 1upr1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-01-2021-15, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti dodavatele;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení pro koncesi malého rozsahu na služby „Platební brána pro elektronické odbavení cestujících“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-01-2021-15, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5. 2021)

termín: 31. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-15, RK-01-2021-15pr01.pdf, RK-01-2021-15pr02.pdf


16. Smlouva o financování projektu EDUBIM II

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o financování projektu EDUBIM II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0016/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o financování projektu EDUBIM II dle materiálu RK-01-2021-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (29. 1. 2021)

termín: 29. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-16, RK-01-2021-16pr01.pdf, RK-01-2021-16pr02.pdf


17. Projektový záměr ON THE ROAD

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje určený na financování uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0017/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

předložit projekt „ON THE ROAD“ do Fondu malých projektů;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 320 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „ON THE ROAD“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 2. 2021)

termín: 15. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-17, RK-01-2021-17pr01.pdf


18. Projektový záměr II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému projektovému záměru. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0018/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

rozdělit projektový záměr II/357 Dalečín - Unčín na části II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa a II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa dle materiálu RK-01-2021-18, př. 1;

schvaluje

přípravu žádosti o poskytnutí podpory projektu II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa do 95. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádost o poskytnutí podpory projektu II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa do Integrovaného regionálního operačního programu.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (26. 2. 2021)

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-18, RK-01-2021-18pr01.pdf, RK-01-2021-18pr02.pdf


19. Veřejná zakázka na stavební práce: II/152 Jemnice - průtah

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0019/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „ II/152 Jemnice-průtah" formou otevřeného podlimitního řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-01-2021-19, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-01-2021-19, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/152 Jemnice-průtah“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-01-2021-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2021)

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-19, RK-01-2021-19pr01.pdf, RK-01-2021-19pr02.docx


20. Veřejná zakázka na služby Koordinátor BOZP 01-2021, dopravní stavby

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0020/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku Koordinátor BOZP 01-2021, dopravní stavby formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s výzvou k podání nabídky, dle materiálu RK-01-2021-20, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-01-2021-20, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Koordinátor BOZP 01-2021, dopravní stavby dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených výzvou k podání nabídek, dle materiálu RK-01-2021-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2021)

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-20, RK-01-2021-20pr01.pdf, RK-01-2021-20pr02.docx


21. Veřejná zakázka na služby Koordinátor BOZP 02-2021, dopravní stavby

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0021/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku Koordinátor BOZP 02-2021, dopravní stavby formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s výzvou k podání nabídky, dle materiálu RK-01-2021-21, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-01-2021-21, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Koordinátor BOZP 02-2021, dopravní stavby dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených výzvou k podání nabídek, dle materiálu RK-01-2021-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2021)

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-21, RK-01-2021-21pr01.pdf, RK-01-2021-21pr02.docx


22. Darování pozemků v k. ú. a obci Větrný Jeníkov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje darovat pozemky v k. ú. a obci Větrný Jeníkov do vlastnictví městyse Větrný Jeníkov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0022/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků uvedených v materiálu RK-01-2021-22, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Větrný Jeníkov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-01-2021-22, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Větrný Jeníkov.

odpovědnost: Odbor majetkový (16. 3. 2021)

termín: 16. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-22, RK-01-2021-22pr01.xlsx, RK-01-2021-22pr02.pdf


23. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/150

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje bezúplatně nabýt pozemky v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0023/01/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt v rámci majetkoprávního vypořádání silnice II/150 bezúplatným převodem pozemky par. č. 410/89 ostatní plocha, silnice o výměře 2948 m2 a par. č. 410/90 ostatní plocha, silnice o výměře 538 m2 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou z vlastnictví České republiky - Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-23, RK-01-2021-23pr01.pdf, RK-01-2021-23pr02.pdf


24. Uzavření třístranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Pokojov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0024/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 708 90013, na straně budoucího povinného ze služebnosti, Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro akci "III/3881 Pokojov průtah" dle materiálu RK-01-2021-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2021), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (31. 5. 2021)

termín: 31. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-24, RK-01-2021-24pr01.docx


25. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostmi investorů o souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0025/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2021-25, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2021-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-25, RK-01-2021-25pr01.xls


26. Darování pozemku v k. ú. Hvězdoňovice, obec Hvězdoňovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu darovat pozemek v k. ú. Hvězdoňovice do vlastnictví obce Hvězdoňovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0026/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku v k. ú. Hvězdoňovice, v rozsahu dle materiálu RK-01-2021-26, př. 1, odděleného  geometrickým plánem číslo 173-47078/2019 z pozemku KN par. č. 701/1 v k. ú. Hvězdoňovice, obec Hvězdoňovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek v k. ú. Hvězdoňovice v rozsahu dle materiálu RK-01-2021-26, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 173-47078/2019 z pozemku KN par. č. 701/1 v k. ú. Hvězdoňovice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hvězdoňovice.

odpovědnost: Odbor majetkový (23. 3. 2021)

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-26, RK-01-2021-26pr01.xls, RK-01-2021-26pr02.pdf


27. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0027/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-01-2021-27, př. 1 a RK-01-2021-27, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-27, RK-01-2021-27pr01.xlsx, RK-01-2021-27pr02.xlsx


28. Darování pozemků v k.ú. Brzkov, obec Brzkov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje darovat pozemky v k. ú. Brzkov do vlastnictví obce Brzkov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0028/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat geometrickým plánem č. 338-287/2020 oddělené pozemky par. č. 2314/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 a par. č. 2314/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 z pozemku par. č. 2314 v k. ú. Brzkov do vlastnictví obce Brzkov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem geometrickým plánem č. 338-287/2020 nově vzniklé pozemky par. č. 2314/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 a par. č. 2314/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 oddělené z pozemku par. č. 2314 v k. ú. Brzkov do vlastnictví obce Brzkov.

odpovědnost: Odbor majetkový (23. 3. 2021)

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-28, RK-01-2021-28pr01.pdf


29. 8. Žádost o změnu v projektech "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu vzít na vědomí podání žádosti o změnu v daných projektech. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0029/01/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

podání 8. Žádosti o změnu v projektech "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" dle materiálu RK-01-2021-29, prostřednictvím systému ISKP14+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-29


30. Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – změna závazných ukazatelů u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0030/01/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci spočívající ve změně závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Odvod z fondu investic“ dle materiálu RK-01-2021-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2021), Odbor ekonomický (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-30, RK-01-2021-30pr01.xls


31. Stanovisko rady kraje k návrhu Politiky územního rozvoje ČR

L. Svoboda, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, zdůvodnil radě kraje úpravu stanoviska rady kraje k návrhu Politiky územního rozvoje ČR. Projednávání se zúčastnil P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu. Rada kraje úpravu materiálu akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0031/01/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

stanovisko k Návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky, dle materiálu RK-01-2021-31, př. 2upr1.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (15. 1. 2021)

termín: 15. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-31, RK-01-2021-31pr01.docx, RK-01-2021-31pr02.docx


32. Změna kontaktní osoby u pěti projektů realizovaných v Operačním programu Životní prostředí

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh schválit plnou moc pro projektového manažera ke komunikaci se Státním fondem životního prostředí ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0032/01/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

znění plné moci dle materiálu RK-01-2021-32, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-32, RK-01-2021-32pr01.docx, RK-01-2021-32pr02.doc


33. FOND VYSOČINY - program Obnova venkova Vysočiny 2020 – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0033/01/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2021-33, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-33, RK-01-2021-33pr01.pdf, RK-01-2021-33pr02.pdf, RK-01-2021-33pr03.pdf


34. Změna Smluv o poskytnutí prostředků z EFRR k projektům v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu schválit upravené znění Smluv u 3 projektů v rámci uvedeného Programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0034/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálů RK-01-2021-34, př. 1, RK-01-2021-34, př. 2RK-01-2021-34, př. 3, včetně příloh RK-01-2021-34, př. 4, RK-01-2021-34, př. 5RK-01-2021-34, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-34, RK-01-2021-34pr01.pdf, RK-01-2021-34pr02.pdf, RK-01-2021-34pr03.pdf, RK-01-2021-34pr04.pdf, RK-01-2021-34pr05.pdf, RK-01-2021-34pr06.pdf, RK-01-2021-34pr07.pdf


35. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje žádosti o vydání souhlasu s převodem nemovitostí v rámci realizace uvedených projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0035/01/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s darováním nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02737.0223, za podmínek uvedených v materiálu RK-01-2021-35, př. 4;
 • s darováním nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0073, za podmínek uvedených v materiálu RK-01-2021-35, př. 5.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-35, RK-01-2021-35pr01.pdf, RK-01-2021-35pr02.pdf, RK-01-2021-35pr03.pdf, RK-01-2021-35pr04.pdf, RK-01-2021-35pr05.pdf


36. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít Dodatky a Dohody ke Smlouvám o poskytnutí dotace s příjemci podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0036/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-36, RK-01-2021-36pr01.pdf, RK-01-2021-36pr02.pdf, RK-01-2021-36pr03.pdf, RK-01-2021-36pr04.pdf, RK-01-2021-36pr05.pdf, RK-01-2021-36pr06.pdf, RK-01-2021-36pr07.pdf, RK-01-2021-36pr08.pdf, RK-01-2021-36pr09.pdf, RK-01-2021-36pr10.pdf, RK-01-2021-36pr11.pdf, RK-01-2021-36pr12.pdf, RK-01-2021-36pr13.doc, RK-01-2021-36pr14.doc, RK-01-2021-36pr15.docx, RK-01-2021-36pr16.docx, RK-01-2021-36pr17.pdf, RK-01-2021-36pr18.docx


37. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům „EVL a PR Havranka - revitalizační opatření“ a „EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0037/01/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-01-2021-37, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „EVL a PR Havranka - revitalizační opatření“ a v materiálu RK-01-2021-37, př. 2 - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2021), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-37, RK-01-2021-37pr01.pdf, RK-01-2021-37pr02.pdf, RK-01-2021-37pr03.docx


38. Spolek BISON - personální zastoupení Kraje Vysočina v orgánech spolku

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit personální zastoupení Kraje Vysočina v orgánech Spolku BISON. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0038/01/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • odvolat z funkce delegáta členské schůze Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., Mgr. Otu Bence;
 • jmenovat delegátem členské schůze Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., RNDr. Jana Břížďalu;
 • odvolat člena kontrolní komise Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., Milana Plodíka; 
 • navrhnout za člena kontrolní komise Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., Ing. Martina Kuklu.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-38


39. Informace o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (BISON z. s.) za II. až IV. čtvrtletí 2020

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o činnosti Spolku BISON. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0039/01/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (zkráceně BISON, z. s.) dle materiálu RK-01-2021-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (12. 1. 2021)

termín: 12. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-39, RK-01-2021-39pr01.doc


40. Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0040/01/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši 2 933 824,79 Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně: 

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku 1 302 121,94  Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku 581 984,90  Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku 408 877,30  Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku 472 633,46  Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku 168 207,19 Kč.

odpovědnost: Odbor informatiky (15. 1. 2021)

termín: 15. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-40, RK-01-2021-40pr01.xlsx


41. Veřejná zakázka - Užívání a podpora licencí SW Esri pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0041/01/2021/RK

Neveřejný materiál:

V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-41, RK-01-2021-41pr01.pdf


42. Zpráva o realizaci č. 5 projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. - Učíme se ze života pro život

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o realizaci daného projektu za období 1. 6. - 30. 11. 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0042/01/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-01-2021-42, př. 1 a RK-01-2021-42, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-01-2021-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-01-2021-42, RK-01-2021-42pr01.pdf, RK-01-2021-42pr02.docx


43. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

V. Schrek ukončil zasedání rady kraje č. 01/2021 s tím, že další zasedání se bude konat dne 19. 1. 2021, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA

hejtman Kraje Vysočina

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Vladimír Novotný             ……...……………………………………

 

 

Mgr. Jan Tourek                     …..………………………………….……

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 01/2021 dne 12. 1. 2021.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 12. 1. 2021.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz