Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 02/2018 - 16. 1. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Výpůjčka nebytových prostor užívaných Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací pro účely předškolní a školní výuky hospitalizovaných dětí
3 Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
4 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
5 Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací
6 Koncepce řešení dostavby areálu Nemocnice Třebíč ve vazbě na probíhající akci "Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů" - změna akcí na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M2 - Zdravotnictví
7 Předání pozemní komunikace do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
8 Darování pozemků v k. ú. a obci Měřín
9 Darování pozemku v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova a obci Dobrá Voda
10 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
11 Koupě pozemku v k. ú. Humpolec
12 Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“, změna usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK, ve znění usnesení 1321/24/2017/RK
13 Koupě pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
14 Souhlas se stavbami na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
15 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava – projektová dokumentace“
16 Darování pozemků v k. ú. a obci Okrouhlice, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
17 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
18 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
19 Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D, úsek č. 1, část II. - uzavření smluv s Lesy ČR, s. p.
20 Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-021 – smlouva o zřízení věcného břemene
21 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k.ú. Předín
22 Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů a úpravu akcí přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
23 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
24 Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 Třebíč - Střítež
25 Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 - složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety
26 Souhlas s uzavřením dvou smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
27 Průběžná zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
28 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - dotace na volbu prezidenta České republiky
29 Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2017
30 Schválení žádosti o platbu v rámci 2. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek u zařízení zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou pomoc
32 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
33 Pravidelné hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2018
34 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
35 Návrh na stanovení odvodu z fondu investic Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384, do rozpočtu kraje a na provedení rozpočtového opatření
36 Projektový záměr Laboratoř silnoproudé elektrotechniky - příspěvková organizace Střední průmyslová škola Třebíč
37 Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
38 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01946.0020
39 Zprávy o zajištění udržitelnosti projektů “MA-G 21” a „Angažovanci“
40 Evropský regionu Dunaj-Vltava – předsednictví Kraje Vysočina v roce 2018
41 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
42 Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně”
43 Evropský region Dunaj – Vltava 2018
44 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt na biodiverzitu – EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření
45 Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
46 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2017

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz