Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání RK-02-2018

Určeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 2/2018, které se bude konat dne 16.1.2018 v 7:15 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 
 
Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2018
 2. Výpůjčka nebytových prostor užívaných Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací pro účely předškolní a školní výuky hospitalizovaných dětí
  (S. Měrtlová, RK-02-2018-02)
 3. Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-02-2018-03)
 4. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-02-2018-04)
 5. Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací
  (S. Měrtlová, RK-02-2018-05)
 6. Koncepce řešení dostavby areálu Nemocnice Třebíč ve vazbě na probíhající akci "Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů" - změna akcí na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M2 - Zdravotnictví
  (P. Kolář, S. Měrtlová, RK-02-2018-06)
 7. Předání pozemní komunikace do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (P. Kolář, RK-02-2018-07)
 8. Darování pozemků v k. ú. a obci Měřín
  (P. Kolář, RK-02-2018-08)
 9. Darování pozemku v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova a obci Dobrá Voda
  (P. Kolář, RK-02-2018-09)
 10. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-02-2018-10)
 11. Koupě pozemku v k. ú. Humpolec
  (P. Kolář, RK-02-2018-11)
 12. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“, změna usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK, ve znění usnesení 1321/24/2017/RK
  (P. Kolář, RK-02-2018-12)
 13. Koupě pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
  (P. Kolář, RK-02-2018-13)
 14. Souhlas se stavbami na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-02-2018-14)
 15. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava – projektová dokumentace“
  (P. Kolář, RK-02-2018-15)
 16. Darování pozemků v k. ú. a obci Okrouhlice, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
  (P. Kolář, RK-02-2018-16)
 17. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
  (P. Kolář, RK-02-2018-17)
 18. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
  (P. Kolář, RK-02-2018-18)
 19. Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D, úsek č. 1, část II. - uzavření smluv s Lesy ČR, s. p.
  (P. Kolář, RK-02-2018-19)
 20. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-021 – smlouva o zřízení věcného břemene
  (P. Kolář, RK-02-2018-20)
 21. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k.ú. Předín
  (P. Kolář, H. Strnadová, RK-02-2018-21)
 22. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů a úpravu akcí přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
  (H. Strnadová, RK-02-2018-22)
 23. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (H. Strnadová, RK-02-2018-23)
 24. Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 Třebíč - Střítež
  (H. Strnadová, RK-02-2018-24)
 25. Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 - složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety
  (L. Seidl, RK-02-2018-25)
 26. Souhlas s uzavřením dvou smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
  (L. Seidl, RK-02-2018-26)
 27. Průběžná zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
  (L. Seidl, RK-02-2018-27)
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - dotace na volbu prezidenta České republiky
  (A. Krištofová, RK-02-2018-28)
 29. Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2017
  (A. Krištofová, RK-02-2018-29)
 30. Schválení žádosti o platbu v rámci 2. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
  (V. Švarcová, RK-02-2018-30)
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek u zařízení zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  (V. Švarcová, RK-02-2018-31)
 32. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
  (I. Hanáková Kosourová, V. Švarcová, RK-02-2018-32)
 33. Pravidelné hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2018
  (K. Ubr, I. Hanáková Kosourová, RK-02-2018-33)
 34. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
  (K. Ubr, RK-02-2018-34)
 35. Návrh na stanovení odvodu z fondu investic Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384, do rozpočtu kraje a na provedení rozpočtového opatření
  (K. Ubr, RK-02-2018-35)
 36. Projektový záměr Laboratoř silnoproudé elektrotechniky - příspěvková organizace Střední průmyslová škola Třebíč
  (K. Ubr, RK-02-2018-36)
 37. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
  (P. Pacal, L. Svoboda, RK-02-2018-37)
 38. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01946.0020
  (L. Svoboda, P. Pacal, RK-02-2018-38)
 39. Zprávy o zajištění udržitelnosti projektů “MA-G 21” a „Angažovanci“
  (I. Fryšová, RK-02-2018-39)
 40. Evropský regionu Dunaj-Vltava – předsednictví Kraje Vysočina v roce 2018
  (I. Fryšová, RK-02-2018-40)
 41. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
  (I. Fryšová, RK-02-2018-41)
 42. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně”
  (I. Fryšová, RK-02-2018-42)
 43. Evropský region Dunaj – Vltava 2018
  (I. Fryšová, RK-02-2018-43)
 44. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt na biodiverzitu – EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření
  (I. Fryšová, E. Horná, RK-02-2018-44)
 45. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
  (E. Horná, RK-02-2018-45)
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2017
  (E. Horná, RK-02-2018-46)
 47. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz