Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 02/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 02/2018, které se konalo dne 16. 1. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2018

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 16. 1. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Hyliše, J. Fialové a pozdější příchod J. Fischerové a J. Pavlíka.

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2018
02.  Výpůjčka nebytových prostor užívaných Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací pro účely předškolní a školní výuky hospitalizovaných dětí
03.  Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
04.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
05.  Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací
06.  Koncepce řešení dostavby areálu Nemocnice Třebíč ve vazbě na probíhající akci "Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů" - změna akcí na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M2 - Zdravotnictví
07.  Předání pozemní komunikace do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
08.  Darování pozemků v k. ú. a obci Měřín
09.  Darování pozemku v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova a obci Dobrá Voda
10.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
11.  Koupě pozemku v k. ú. Humpolec
12.  Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“, změna usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK, ve znění usnesení 1321/24/2017/RK
13.  Koupě pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
14.  Souhlas se stavbami na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
16.  Darování pozemků v k. ú. a obci Okrouhlice, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
18.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
20.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-021 – smlouva o zřízení věcného břemene
15.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava – projektová dokumentace“
17.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
19.  Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D, úsek č. 1, část II. - uzavření smluv s Lesy ČR, s. p.
21.  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k.ú. Předín
22.  Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů a úpravu akcí přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
23.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
24.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 Třebíč - Střítež
25.  Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 - složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety
26.  Souhlas s uzavřením dvou smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
27.  Průběžná zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
28.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - dotace na volbu prezidenta České republiky
29.  Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2017
30.  Schválení žádosti o platbu v rámci 2. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
31.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek u zařízení zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou pomoc
32.  Vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
33.  Pravidelné hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2018
34.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
35.  Návrh na stanovení odvodu z fondu investic Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384, do rozpočtu kraje a na provedení rozpočtového opatření
36.  Projektový záměr Laboratoř silnoproudé elektrotechniky - příspěvková organizace Střední průmyslová škola Třebíč
37.  Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
38.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01946.0020
39.  Zprávy o zajištění udržitelnosti projektů “MA-G 21” a „Angažovanci“
40.  Evropský regionu Dunaj-Vltava – předsednictví Kraje Vysočina v roce 2018
41.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
42.  Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně”
43.  Evropský region Dunaj – Vltava 2018
44.  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt na biodiverzitu – EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření
45.  Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
46.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2017
47.  Rozprava členů rady

Usnesení 0034/02/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 16. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 01/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Výpůjčka nebytových prostor užívaných Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací pro účely předškolní a školní výuky hospitalizovaných dětí

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem smlouvy o výpůjčce nebytových prostor. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0035/02/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor dle podmínek stanovených v materiálu RK-02-2018-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 1. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-02, RK-02-2018-02pr01.pdf


03. Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě o schválení investiční akce plánované na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0036/02/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-02-2018-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (16. 1. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (16. 1. 2018)

termín: 16. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-03, RK-02-2018-03pr01.pdf


04. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje žádost Nemocnice Havlíčkův Brod o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0037/02/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2018-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (26. 1. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (26. 1. 2018)

termín: 26. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-04, RK-02-2018-04pr01.pdf


05. Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje na vědomí výše uvedenou závěrečnou zprávu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0038/02/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle materiálu RK-02-2018-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (16. 1. 2018), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (16. 1. 2018)

termín: 16. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-05, RK-02-2018-05pr01.pdf, RK-02-2018-05pr02.pdf


06. Koncepce řešení dostavby areálu Nemocnice Třebíč ve vazbě na probíhající akci "Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů" - změna akcí na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M2 - Zdravotnictví

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámili radu kraje s předloženým návrhem koncepčního řešení dostavby areálu Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0039/02/2018/RK

Rada kraje
schvaluje ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina v součinnosti s Odborem zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina a vedením Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace zajistit projektovou přípravu akce "Nemocnice Třebíč - přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů";

rozhoduje
 • změnit název akce "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce VZT" zařazené v rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Nemovitý majetek v příloze M2 - Zdravotnictví na nový název "Nemocnice Třebíč - přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů";
 • zařadit do rozpočtu kraje kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví novou akci s  názvem "Nemocnice Třebíč - Rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje".

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018), Odbor zdravotnictví (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-06, RK-02-2018-06pr01.pdf, RK-02-2018-06pr02.pdf, RK-02-2018-06pr03.pdf, RK-02-2018-06pr04.pdf, RK-02-2018-06pr05.pdf, RK-02-2018-06pr06.pdf, RK-02-2018-06pr07.pdf, RK-02-2018-06pr08.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 07 - 14, 16, 18, 20 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


07. Předání pozemní komunikace do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 0040/02/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-02-2018-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-07, RK-02-2018-07pr01.doc


08. Darování pozemků v k. ú. a obci Měřín

Usnesení 0041/02/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1585/10 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 155 m2 a  par. č. 1585/11 - ostatní plocha, zeleň o výměře 209 m2, vzniklé dle geometrického plánu č. 1057-17/2016 z pozemku par. č. 1585 v k. ú. a obci Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-08, RK-02-2018-08pr01.pdf


09. Darování pozemku v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova a obci Dobrá Voda

Usnesení 0042/02/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl "b" o výměře 53 m2, oddělený z pozemku par. č. 2227 geometrickým plánem č. 349-25/2017 v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova a obci Dobrá Voda z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobrá Voda.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-09, RK-02-2018-09pr01.pdf


10. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0043/02/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-02-2018-10, př. 1 a RK-02-2018-10, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-10, RK-02-2018-10pr01.xlsx, RK-02-2018-10pr02.xlsx


11. Koupě pozemku v k. ú. Humpolec

Usnesení 0044/02/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-11, RK-02-2018-11pr01.pdf


12. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“, změna usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK, ve znění usnesení 1321/24/2017/RK

Usnesení 0045/02/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK, ve znění usnesení 1321/24/2017/RK tak, že v materiálu RK-24-2017-25, př. 1, se část týkající se pozemků uvedených v řádcích pod pořadovým číslem 8 a 9 v katastrálním území Pančava nahrazuje materiálem RK-02-2018-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-12, RK-02-2018-12pr01.xls


13. Koupě pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě

Usnesení 0046/02/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně dle GP č. 2994-41/2016 nově vzniklý pozemek par.  č. 280/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 369 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě z  vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 776 750 Kč + DPH ve výši 373 117,50 Kč.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-13, RK-02-2018-13pr01.pdf


14. Souhlas se stavbami na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0047/02/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2018-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-14, RK-02-2018-14pr01.xls


16. Darování pozemků v k. ú. a obci Okrouhlice, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti

Usnesení 0048/02/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s obcí Okrouhlice na straně oprávněného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně povinného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti užívání části pozemku par. č. 368/2 v k.  ú. a obci Okrouhlice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 368/10 o výměře 11 m2 a par. č. 368/11 o výměře 66 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 537-31/2017 z pozemku par. č. 368/2 v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-16, RK-02-2018-16pr01.pdf


18. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

Usnesení 0049/02/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemek v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-02-2018-18, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-18, RK-02-2018-18pr01.doc, RK-02-2018-18pr02.pdf, RK-02-2018-18pr03.pdf


20. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-021 – smlouva o zřízení věcného břemene

Usnesení 0050/02/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného a Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, oprávněným hospodařit s majetkem státu na straně povinného, smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu RK-02-2018-20, př. 1, po stavební akci „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-021“ za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši 10 000 Kč + DPH.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-20, RK-02-2018-20pr01.doc, RK-02-2018-20pr02.pdf, RK-02-2018-20pr03.pdf


15. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava – projektová dokumentace“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s
Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0051/02/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout o výběru dodavatele odlišně od doporučení hodnotící komise. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-15, RK-02-2018-15pr01.pdf


17. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu prodeje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0052/02/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace. Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-17, RK-02-2018-17pr01.pdf, RK-02-2018-17pr02.pdf


19. Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D, úsek č. 1, část II. - uzavření smluv s Lesy ČR, s. p.

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu majetkoprávní přípravy výše uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0053/02/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu nájemní mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a  vlastníkem Českou republikou – právo hospodařit s majetkem státu pro  Lesy ČR s. p. jako pronajímatelem dle materiálu RK-02-2018-19, př. 3, v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část II“;
 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu nájemní mezi vlastníkem Českou republikou – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR s. p. jako budoucím povinným, společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a. s., jako budoucím oprávněným a Krajem Vysočina jako investorem stavby dle materiálu RK-02-2018-19, př. 4, v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část II“ – přeložka vodovodu;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • úplatně nabýt pozemky v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou a v k. ú. Ledeč nad Sázavou v rozsahu, za kupní cenu a podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu RK-02-2018-19, př. 1 z vlastnictví České republiky – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR a. s. do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část II“;
 • bezúplatně nabýt pozemek v k. ú. Ledeč nad Sázavou dle smlouvy o bezúplatném převodu hmotných nemovitých věcí dle materiálu RK-02-2018-19, př. 2 z vlastnictví České republiky – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR a. s. do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část II“.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-19, RK-02-2018-19pr01.doc, RK-02-2018-19pr02.docx, RK-02-2018-19pr03.doc, RK-02-2018-19pr04.doc, RK-02-2018-19pr05.pdf


21. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k.ú. Předín

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámili radu kraje s návrhem uzavření trojstranné smlouvy o zřízení služebnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0054/02/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o  zřízení služebnosti dle materiálu RK-02-2018-21, př. 1.

 

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-21, RK-02-2018-21pr01.doc


22. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů a úpravu akcí přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení návrh zařazení jmenovitých akcí do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0055/02/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a  opravy mostů a úpravu akcí přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-02-2018-22, př. 1;

bere na vědomí

aktualizované přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů a D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizované KSÚSV dle materiálu RK-02-2018-22, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-22, RK-02-2018-22pr01.pdf, RK-02-2018-22pr02.pdf, RK-02-2018-22pr03.pdf


23. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu vyřazení nepotřebného majetku KSUSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0056/02/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a převodem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-02-2018-23, př. 1 na příspěvkové organizace kraje, dle jejich projeveného zájmu.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-23, RK-02-2018-23pr01.pdf


24. Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 Třebíč - Střítež

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0057/02/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/360 Třebíč - Střítež“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2018-24, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-02-2018-24, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/360 Třebíč - Střítež“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2018-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-24, RK-02-2018-24pr01.pdf, RK-02-2018-24pr02.docx


25. Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 - složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, informovali radu kraje o složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0058/02/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017“ ve složení dle materiálu RK-02-2018-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (16. 1. 2018)

termín: 16. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-25, RK-02-2018-25pr01.doc, RK-02-2018-25pr02.doc


26. Souhlas s uzavřením dvou smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, seznámili radu kraje s žádostí ředitele Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, o udělení souhlasu s uzavřením dvou smluv o výpůjčce sbírkových předmětů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0059/02/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv o výpůjčce dle materiálů RK-02-2018-26, př. 1 a RK-02-2018-26, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (25. 1. 2018), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (25. 1. 2018)

termín: 25. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-26, RK-02-2018-26pr01.doc, RK-02-2018-26pr02.pdf


27. Průběžná zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, předložili radě kraje na vědomí Průběžnou zprávu o realizaci a Zjednodušenou žádost o platbu výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0060/02/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-02-2018-27, př. 1 a  ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-02-2018-27, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2018-27, př. 2;

ukládá

Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Průběžnou zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálů RK-02-2018-27, př. 1 a RK-02-2018-27, př. 2 Centru pro regionální rozvoj ČR.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-27, RK-02-2018-27pr01.pdf, RK-02-2018-27pr02.pdf


28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - dotace na volbu prezidenta České republiky

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0061/02/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6118 – Volba prezidenta republiky) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 200 000 Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s volbou prezidenta České republiky.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 3. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 3. 2018), Oddělení hospodářské správy (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-28


29. Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2017

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o finančních prostředcích přijatých ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 12. 12. 2017 do 31. 12. 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0062/02/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 12. 12. 2017 do 31. 12. 2017 dle materiálu RK-02-2018-29;

schvaluje

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-29, RK-02-2018-29pr01.xls, RK-02-2018-29pr02.xls


30. Schválení žádosti o platbu v rámci 2. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje ke schválení žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0063/02/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-02-2018-30, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-30, RK-02-2018-30pr01.pdf


31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek u zařízení zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou pomoc

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0064/02/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro rok 2017 o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ÚZ 13307) v rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-02-2018-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 1. 2018), odbor sociálních věcí (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-31, RK-02-2018-31pr01.xls, RK-02-2018-31pr02.pdf, RK-02-2018-31pr03.pdf, RK-02-2018-31pr04.pdf, RK-02-2018-31pr05.pdf, RK-02-2018-31pr06.pdf


32. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o vyhlášení výběrového řízení na obsazení výše uvedeného pracovního místa. Rada kraje doplnila členy výběrové komise a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0065/02/2018/RK

Rada kraje
vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-02-2018-32, př. 1;

schvaluje

složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova Jeřabina Pelhřimov, dle materiálu RK-02-2018-32, př. 2upr1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-32, RK-02-2018-32pr01.doc, RK-02-2018-32pr02.xlsx


33. Pravidelné hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, informovali radu kraje o návrhu prodloužení hodnoceného období pro ředitele a ředitelky školských zařízení kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0066/02/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

prodloužit hodnocené období v roce 2018 pro ředitelky/ředitele uvedené v materiálu RK-02-2018-33, př. 1 o rok.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-33, RK-02-2018-33pr01.xls


34. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0067/02/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením kopírky Minolta Di 2510, inventární číslo DHM 408, rok pořízení 2004, pořizovací cena 158 865 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-02-2018-34.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2018), Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-34


35. Návrh na stanovení odvodu z fondu investic Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384, do rozpočtu kraje a na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0068/02/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o částku 39 301 Kč určenou na nákup pozemků;
 • změnu závazného ukazatele Odvod z fondu investic o částku 39 301 Kč u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583, na nákup pozemků;
ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583, ve výši 39 301 Kč dle materiálu RK-02-2018-35;
 • řediteli Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583, provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 39 301 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2018), Odbor majetkový (31. 1. 2018), Odbor ekonomický (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-35


36. Projektový záměr Laboratoř silnoproudé elektrotechniky - příspěvková organizace Střední průmyslová škola Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s projektovým záměrem Střední průmyslové školy Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0069/02/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit projektový záměr organizace Střední průmyslové školy Třebíč „Laboratoř silnoproudé elektrotechniky“ do zásobníku akcí k budoucí realizaci dle materiálu RK-02-2018-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (1. 2. 2018)

termín: 1. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-36, RK-02-2018-36pr01.pdf, RK-02-2018-36pr02.doc


37. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování

P. Pacal a L. Svoboda, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotace obcím na pomoc při pořizování územního plánu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0070/02/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 - Územní plánování v celkové výši 1 830 250 Kč na pomoc při pořizování územního plánu dle materiálu RK-02-2018-37, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-02-2018-37, př. 2.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-37, RK-02-2018-37pr01.pdf, RK-02-2018-37pr02.pdf


38. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01946.0020

P. Pacal a L. Svoboda, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, seznámili radu kraje s návrhem dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi Krajem Vysočina a Městysem Želetava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0071/02/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2018-38, př. 3.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-38, RK-02-2018-38pr01.pdf, RK-02-2018-38pr02.pdf, RK-02-2018-38pr03.doc


39. Zprávy o zajištění udržitelnosti projektů “MA-G 21” a „Angažovanci“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů realizovaných v rámci OP Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013. Na jednání se dostavili J. Fischerová a J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0072/02/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-02-2018-39, př. 1 a RK-02-2018-39, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-02-2018-39, př. 1 a RK-02-2018-39, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-39, RK-02-2018-39pr01.doc, RK-02-2018-39pr02.doc


40. Evropský regionu Dunaj-Vltava – předsednictví Kraje Vysočina v roce 2018

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0073/02/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o předsednictví Kraje Vysočina v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava v roce 2018 dle materiálů RK-02-2018-40, RK-02-2018-40, př. 1 a RK-02-2018-40, př. 2;

rozhoduje

poskytnout věcný dar v podobě karafy a sklenic z tradičního broušeného skla z produkce regionálního výrobce politickému zástupci Dolního Bavorska, prezidentu okresního sněmu Dr.  Olafu Heinrichovi, s účinností k okamžiku předání daru hejtmanem kraje, případně náměstkem hejtmana Mgr. Pavlem Pacalem;

ukládá

hejtmanovi kraje, případně náměstkovi hejtmana Mgr. Pavlu Pacalovi, předat věcný dar dle materiálu RK-02-2018-40.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (17. 1. 2018)

termín: 17. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-40, RK-02-2018-40pr01.docx, RK-02-2018-40pr02.xls


41. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0074/02/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2018-41, př. 11, RK-02-2018-41, př. 12, RK-02-2018-41, př. 13, RK-02-2018-41, př. 14 a RK-02-2018-41, př. 15.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-41, RK-02-2018-41pr01.pdf, RK-02-2018-41pr02.pdf, RK-02-2018-41pr03.pdf, RK-02-2018-41pr04.pdf, RK-02-2018-41pr05.pdf, RK-02-2018-41pr06.pdf, RK-02-2018-41pr07.pdf, RK-02-2018-41pr08.pdf, RK-02-2018-41pr09.pdf, RK-02-2018-41pr10.pdf, RK-02-2018-41pr11.docx, RK-02-2018-41pr12.docx, RK-02-2018-41pr13.docx, RK-02-2018-41pr14.docx, RK-02-2018-41pr15.docx


42. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně”

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí zprávu o zajištění udržitelnosti výše uvedeného projektu realizovaného v rámci OP Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0075/02/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-02-2018-42, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2018-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-42, RK-02-2018-42pr01.doc


43. Evropský region Dunaj – Vltava 2018

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Evropský region Dunaj – Vltava“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0076/02/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Euroregion Dunaj – Vltava“ dle materiálu RK-02-2018-43, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-02-2018-43, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-43, RK-02-2018-43pr01.pdf, RK-02-2018-43pr02.doc, RK-02-2018-43pr03.doc, RK-02-2018-43pr04.docx


44. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt na biodiverzitu – EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0077/02/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-02-2018-44, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v materiálu RK-02-2018-44, př. 2 – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce k projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2018), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-44, RK-02-2018-44pr01.pdf, RK-02-2018-44pr02.pdf


45. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje na vědomí zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0078/02/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (16. 1. 2018)

termín: 16. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-45, RK-02-2018-45pr01.doc, RK-02-2018-45pr02.doc, RK-02-2018-45pr03.doc, RK-02-2018-45pr04.doc


46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2017

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0079/02/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 1 063 313 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2017 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-02-2018-46, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (16. 1. 2018)

termín: 16. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2018-46, RK-02-2018-46pr01.xls


47. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 02/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 23. 1. 2018, v 7:15 hod.

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Mgr. Pavel Franěk                                    …..………………………………….……

 

 

 

Ing. Vladimír Novotný                               …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 02/2018 dne 16. 1. 2018.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 18. 1. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz