Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 02/2019 - 22. 1. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o Znalostní cestě Tchaj-wan 2018
3 Informace o aktivitách v návaznosti na varování NUKIB
4 Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
5 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava
6 Návrh Plánu činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019
7 Návrh Plánu činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019
8 Návrh Plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019
9 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
10 Udělení souhlasu s výpůjčkou a nájmem pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
11 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“
12 Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu pro rok 2019
13 Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018 - složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety
14 Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
15 Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
16 Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
17 Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018
18 Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
19 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
20 Návrh na schválení čerpání fondu investic u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
21 Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro zajištění provozu, údržby, oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2019
22 Udržitelnost projektů podpořených z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013
23 Závěrečná zpráva projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu
24 Smlouva o převodu práv a povinností ze stavebního povolení ke stavbě „II/353 Velký Beranov - obchvat" stavebního objektu SO 207 Most Hůlová
25 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/353 Velký Beranov - obchvat
26 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava
27 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat
28 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/360 Střítež - Štěpánovice“
29 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky "Technický dozor stavebníka 02-2018, dopravní stavby"
30 Rozhodnutí o výběru dodavatelů veřejné zakázky Koordinátor BOZP 02-2018, dopravní stavby
31 Veřejná zakázka na stavební práce: II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (u Vodaku)
32 Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba
33 Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Stránecká Zhoř - průtah
34 Budoucí převzetí úseku silnice I/34 do vlastnictví Kraje Vysočina
35 Majetkoprávní vypořádání pozemku v k .ú. Dalečín - požadavky vlastníka
36 Majetkoprávní vypořádání po stavbě "II/351 Třebíč - úprava křižovatky s ul. Jihlavská brána po křiž. I/23"
37 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
38 Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602“
39 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
40 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva o podmínkách provedení stavby
41 Pověření zadavatele k provádění úkonů v zadávacím řízení pro úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového
42 Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
43 Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
44 Uzavření nájemní smlouvy v k. ú. Habry
45 Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
46 Závěrečná zpráva o realizaci projektu Aktivně a zdravě pro seniory na Vysočině, podpořeného z Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2018
47 Zpráva o realizaci č. 5 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.
48 2. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
49 Schválení žádosti o platbu v rámci 2. monitorovací období projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“
50 Schválení žádosti o platbu v rámci 4. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“
51 Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele
52 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně
53 Deklarace o spolupráci v projektu „Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků“
54 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“
55 Návrh na rozpočtové opatření v důsledku sloučení Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace a Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
56 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
57 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – pořízení dataprojektorů pro Střední průmyslovou školu Třebíč
58 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola Třebíč
59 Záměr změny v rejstříku škol a školských zařízení
60 Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2018 – jmenování hodnotící komise
61 Předpokládaný rozpočet soutěžní přehlídky „Lego Robot“
62 Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
63 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
64 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
65 Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Angažovanci
66 Zpráva o udržitelnosti projektu Partner AT-CZ PRO 2013+
67 Zpráva o realizaci č. 4 a zjednodušená žádost o platbu č. 5 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (OP Zaměstnanost 2014 – 2020)
68 Monitorovací zpráva projektu “Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
69 Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
70 Monitorovací zpráva o realizaci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
71 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na opakované hlasování a dodatečné volby do zastupitelstev obcí
72 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz