Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 02/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 02/2019, které se konalo dne 22. 1. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2019

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 22. 1. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Fialové.

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na opakované hlasování a dodatečné volby do zastupitelstev obcí
72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2019

Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2019
02.  Zpráva o Znalostní cestě Tchaj-wan 2018
03.  Informace o aktivitách v návaznosti na varování NUKIB
04.  Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
05.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava
06.  Návrh Plánu činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019
07.  Návrh Plánu činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019
08.  Návrh Plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019
09.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
10.  Udělení souhlasu s výpůjčkou a nájmem pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
11.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“
12.  Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu pro rok 2019
13.  Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018 - složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety
14.  Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
15.  Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
16.  Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
17.  Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018
71.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na opakované hlasování a dodatečné volby do zastupitelstev obcí
18.  Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
19.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
20.  Návrh na schválení čerpání fondu investic u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
21.  Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro zajištění provozu, údržby, oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2019
22.  Udržitelnost projektů podpořených z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013
23.  Závěrečná zpráva projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu
24.  Smlouva o převodu práv a povinností ze stavebního povolení ke stavbě „II/353 Velký Beranov - obchvat" stavebního objektu SO 207 Most Hůlová
25.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/353 Velký Beranov - obchvat
26.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava
27.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat
28.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/360 Střítež - Štěpánovice“
29.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky "Technický dozor stavebníka 02-2018, dopravní stavby"
30.  Rozhodnutí o výběru dodavatelů veřejné zakázky Koordinátor BOZP 02-2018, dopravní stavby
31.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (u Vodaku)
32.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba
33.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Stránecká Zhoř - průtah
34.  Budoucí převzetí úseku silnice I/34 do vlastnictví Kraje Vysočina
35.  Majetkoprávní vypořádání pozemku v k .ú. Dalečín - požadavky vlastníka
36.  Majetkoprávní vypořádání po stavbě "II/351 Třebíč - úprava křižovatky s ul. Jihlavská brána po křiž. I/23"
37.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
38.  Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602“
39.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
40.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva o podmínkách provedení stavby
41.  Pověření zadavatele k provádění úkonů v zadávacím řízení pro úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového
42.  Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
44.  Uzavření nájemní smlouvy v k. ú. Habry
43.  Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
45.  Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
46.  Závěrečná zpráva o realizaci projektu Aktivně a zdravě pro seniory na Vysočině, podpořeného z Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2018
47.  Zpráva o realizaci č. 5 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.
48.  2. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
49.  Schválení žádosti o platbu v rámci 2. monitorovací období projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“
50.  Schválení žádosti o platbu v rámci 4. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“
51.  Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele
52.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně
53.  Deklarace o spolupráci v projektu „Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků“
54.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“
55.  Návrh na rozpočtové opatření v důsledku sloučení Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace a Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
56.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
57.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – pořízení dataprojektorů pro Střední průmyslovou školu Třebíč
58.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola Třebíč
59.  Záměr změny v rejstříku škol a školských zařízení
60.  Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2018 – jmenování hodnotící komise
61.  Předpokládaný rozpočet soutěžní přehlídky „Lego Robot“
62.  Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
63.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
72.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2019
64.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
65.  Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Angažovanci
66.  Zpráva o udržitelnosti projektu Partner AT-CZ PRO 2013+
67.  Zpráva o realizaci č. 4 a zjednodušená žádost o platbu č. 5 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (OP Zaměstnanost 2014 – 2020)
68.  Monitorovací zpráva projektu “Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
69.  Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
70.  Monitorovací zpráva o realizaci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
73.  Rozprava členů rady

Usnesení 0084/02/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 22. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 1/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Zpráva o Znalostní cestě Tchaj-wan 2018

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k předložené Zprávě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0085/02/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o znalostní cestě Tchaj-wan dle materiálu RK-02-2019-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (22. 1. 2019)

termín: 22. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-02, RK-02-2019-02pr01.doc


03. Informace o aktivitách v návaznosti na varování NUKIB

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o předloženém návrhu opatření ke snížení rizik bezpečnostních hrozeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0086/02/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o řešení bezpečnostních rizik vyplývajících z varování NUKIB.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 7. 2019), Odbor analýz a podpory řízení (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-03


04. Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavření Smlouvy o spolupráci s firmou NET4GAS, s. r. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0087/02/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-02-2019-04, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje dle materiálu RK-02-2019-04, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-04, RK-02-2019-04pr01.doc, RK-02-2019-04pr02.doc


05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0088/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava, IČ: 00836591 o částku 45 000 Kč na výdaje spojené s účastí na partnerských akcích v Nitranském samosprávném kraji a v Dolním Rakousku.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (28. 3. 2019), Odbor ekonomický (28. 3. 2019)

termín: 28. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-05, RK-02-2019-05pr01.docx


J. Běhounek navrhl projednání bodů 06 - 08 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sekretariátu hejtmana nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. 


06. Návrh Plánu činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019

Usnesení 0089/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-02-2019-06, př. 1.

odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina (31. 12. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-06, RK-02-2019-06pr01.docx


07. Návrh Plánu činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019

Usnesení 0090/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-02-2019-07, př. 1.

odpovědnost: předseda zdravotní komise, odbor sekretariátu hejtmana (22. 1. 2019)

termín: 22. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-07, RK-02-2019-07pr01.doc


08. Návrh Plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019

Usnesení 0091/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-02-2019-08, př. 1.

odpovědnost: předseda dopravní komise, odbor sekretariátu hejtmana (22. 1. 2019)

termín: 22. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-08, RK-02-2019-08pr01.doc


J. Běhounek navrhl projednání bodů 09 - 10 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. 


09. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0092/02/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2019-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (1. 2. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (1. 2. 2019)

termín: 1. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-09, RK-02-2019-09pr01.pdf


10. Udělení souhlasu s výpůjčkou a nájmem pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0093/02/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb „Svoz, využití a likvidace odpadů z kategorie ostatních“ s vítězným uchazečem pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2019-10, př. 1 a Smlouvy o výpůjčce „Hlavní a záložní hematologický analyzátor“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2019-10, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 2. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-10, RK-02-2019-10pr01.docx, RK-02-2019-10pr02.docx


11. Návrh na provedení rozpočtového opatření – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na předfinancování Projektu spolufinancovaného z IROP. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0094/02/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“ dle materiálu RK-02-2019-11, př. 5;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 60 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 60 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování celkových výdajů projektu „Modernizace a  obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (29. 1. 2019), Odbor ekonomický (29. 1. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-11, RK-02-2019-11pr01.pdf, RK-02-2019-11pr02.pdf, RK-02-2019-11pr03.pdf, RK-02-2019-11pr04.pdf, RK-02-2019-11pr05.doc


12. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu pro rok 2019

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů a L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložili radě kraje ke schválení systém odměňování ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0095/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-02-2019-12, př. 1;

ukládá

odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a  cestovního ruchu s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-02-2019-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 1. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-12, RK-02-2019-12pr01.XLS


13. Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018 - složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o  složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0096/02/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018“ ve složení dle materiálu RK-02-2019-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (1. 3. 2019)

termín: 1. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-13, RK-02-2019-13pr01.doc, RK-02-2019-13pr02.doc


J. Běhounek navrhl projednání bodů 14, 15 v bloku.

K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. 


14. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Usnesení 0097/02/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-02-2019-14, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 1. 2021.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 1. 2019), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-14, RK-02-2019-14pr01.doc, RK-02-2019-14pr02.pdf


15. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Usnesení 0098/02/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-02-2019-15, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2023.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (1. 2. 2019), Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (1. 2. 2019)

termín: 1. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-15, RK-02-2019-15pr01.docx, RK-02-2019-15pr02.pdf


16. Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh zapojení části nespotřebovaného zůstatku základního běžného účtu z roku 2018 do rozpočtu roku 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0099/02/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit:

 • zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2018 v celkové výši 339 317 968,40 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-02-2019-16, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-02-2019-16, př. 1;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, na kapitolu Sociální věci a na kapitolu Kultura na poskytnutí zápůjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem dle materiálu RK-02-2019-16, př. 2;
 • převod finančních prostředků ve výši 11 553 992,90 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem;

rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina, IČO 04417909 ve výši 1 700 000 Kč na realizaci projektu „Podpora regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-02-2019-16, př. 3;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu RK-02-2019-16, př. 3.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-16, RK-02-2019-16pr01.doc, RK-02-2019-16pr02.xls, RK-02-2019-16pr03.pdf


17. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o předloženém přehledu nabytých účelových dotací za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0100/02/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 v celkové výši 2 292 756 586,08 Kč dle materiálu RK-02-2019-17, př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a  jiných institucí přijatých na evropské projekty za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 v celkové výši 422 881 399,03 Kč dle materiálu RK-02-2019-17, př. 2.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-17, RK-02-2019-17pr01.xls, RK-02-2019-17pr02.xls


71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na opakované hlasování a dodatečné volby do zastupitelstev obcí

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí, určenou na činnost krajského úřadu v souvislosti s konáním opakovaného hlasování a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0101/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 15 000 Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním opakovaného hlasování a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí.

odpovědnost: Odbor ekonomický (29. 3. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (29. 3. 2019), Oddělení hospodářské správy (29. 3. 2019)

termín: 29. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-71


18. Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0102/02/2019/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ovlivnit rozhodnutí, omezit nebo znemožnit svobodný výkon mandátu člena orgánů kraje, člena výboru, komise či jiného kolektivního orgánu s právem hlasovacím (rozhodovacím), popř. omezit nebo znemožnit svobodný postup a úsudek osoby nadané pravomocí rozhodnout nějakou podstatnou záležitost, otázku (jde o případy, kdy by mohlo zveřejnění vyvolat nebo umožnit nátlak na nositele mandátu rozhodovat či hlasovat, popř. kdy by zveřejnění vedlo k podstatnému zvýšení korupčního rizika).

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-18, RK-02-2019-18pr01.pdf, RK-02-2019-18pr02.pdf, RK-02-2019-18pr03.Pdf, RK-02-2019-18pr04.pdf, RK-02-2019-18pr05.pdf, RK-02-2019-18pr06.pdf, RK-02-2019-18pr07.pdf, RK-02-2019-18pr08.pdf, RK-02-2019-18pr09.pdf


19. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku výše uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0103/02/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-02-2019-19, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho likvidací.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-19, RK-02-2019-19pr01.pdf


20. Návrh na schválení čerpání fondu investic u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu schválení čerpání fondu investic na rok 2019 pro KSUSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0104/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

čerpání fondu investic pro rok 2019 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na realizaci investičních akcí dle materiálu RK-02-2019-20, př. 2;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zařadit akce dle materiálu RK-02-2019-20, př. 2 do připravovaného finančního plánu na rok 2019.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-20, RK-02-2019-20pr01.pdf, RK-02-2019-20pr02.pdf


21. Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro zajištění provozu, údržby, oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2019

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem schválení výše jednotlivých tranší za rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0105/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

výši jednotlivých tranší za období leden až prosinec 2019 dle materiálu RK-02-2019-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-21, RK-02-2019-21pr01.pdf


22. Udržitelnost projektů podpořených z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0106/02/2019/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2019-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 1. 2019)

termín: 30. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-22, RK-02-2019-22pr01.pdf


23. Závěrečná zpráva projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení výše uvedenou Závěrečnou zprávu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0107/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Závěrečnou zprávu za malý projekt Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu dle materiálu RK-02-2019-23, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2019-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-23, RK-02-2019-23pr01.pdf


24. Smlouva o převodu práv a povinností ze stavebního povolení ke stavbě „II/353 Velký Beranov - obchvat" stavebního objektu SO 207 Most Hůlová

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o převodu práv a povinností ze stavebního povolení k uvedené stavbě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0108/02/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností ze stavebního povolení ke stavbě „II/353 Velký Beranov - obchvat", stavební objekt SO 207 Ulice Hůlova - rekonstrukce mostu dle materiálu RK-02-2019-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-24, RK-02-2019-24pr01.docx


25. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/353 Velký Beranov - obchvat

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0109/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/353 Velký Beranov - obchvat dle materiálu RK-02-2019-25, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Společnost Velký Beranov ECS + COLAS, Společník č. 1: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00  Praha 1, odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČO 45274924, společník č. 2: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-02-2019-25, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-25, RK-02-2019-25pr01.pdf


26. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o doporučení hodnotící komise ve věci výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0110/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava dle materiálu RK-02-2019-26, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 43005560, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-02-2019-26, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (29. 3. 2019)

termín: 29. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-26, RK-02-2019-26pr01.pdf


27. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení hodnotící komise ohledně výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0111/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat dle materiálu RK-02-2019-27, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO 26271303, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-02-2019-27, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-27, RK-02-2019-27pr01.pdf


28. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/360 Střítež - Štěpánovice“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0112/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/360 Střítež - Štěpánovice dle materiálu RK-02-2019-28, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek v souladu s materiálem RK-02-2019-28, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-28, RK-02-2019-28pr01.pdf


29. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky "Technický dozor stavebníka 02-2018, dopravní stavby"

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Technický dozor stavebníka 02-2018, dopravní stavby". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0113/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek pro jednotlivé části veřejné zakázky Technický dozor stavebníka 02-2018, dopravní stavby dle materiálu RK-02-2019-29, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smluv na jednotlivé části veřejné zakázky účastníka zadávacího řízení, jehož nabídky byly vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v  souladu s materiálem RK-02-2019-29, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smluv s vybraným dodavatelem pro jednotlivé části veřejné zakázky.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-29, RK-02-2019-29pr01.pdf


30. Rozhodnutí o výběru dodavatelů veřejné zakázky Koordinátor BOZP 02-2018, dopravní stavby

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o doporučení hodnotící komise k výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0114/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek pro jednotlivé části veřejné zakázky Koordinátor BOZP 02-2018, dopravní stavby dle materiálu RK-02-2019-30, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smluv na jednotlivé části veřejné zakázky účastníky zadávacího řízení, jejichž nabídky byly vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v  souladu s materiálem RK-02-2019-30, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smluv s vybranými dodavateli pro jednotlivé části veřejné zakázky.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-30, RK-02-2019-30pr01.pdf


31. Veřejná zakázka na stavební práce: II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (u Vodaku)

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání zadávacího řízení pro výše uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0115/02/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (u Vodaku)“ formou otevřeného podlimitního řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2019-31, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-02-2019-31, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (u Vodaku)“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2019-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-31, RK-02-2019-31pr01.pdf, RK-02-2019-31pr02.docx


32. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání zadávacího řízení pro uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0116/02/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2019-32, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-02-2019-32, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2019-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-32, RK-02-2019-32pr01.pdf, RK-02-2019-32pr02.docx


33. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Stránecká Zhoř - průtah

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu zadání zadávacího řízení pro veřejnou zakázku II/602 Stránecká Zhoř - průtah. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0117/02/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/602 Stránecká Zhoř - průtah formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2019-33, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/602 Stránecká Zhoř - průtah dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2019-33, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-02-2019-33, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (29. 3. 2019)

termín: 29. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-33, RK-02-2019-33pr01.pdf, RK-02-2019-33pr02.docx


34. Budoucí převzetí úseku silnice I/34 do vlastnictví Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0118/02/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o budoucí darovací smlouvě v souvislosti s budoucí změnou třídy silnice dle materiálu RK-02-2019-34, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-34, RK-02-2019-34pr01.pdf, RK-02-2019-34pr02.pdf


35. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k .ú. Dalečín - požadavky vlastníka

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu majetkoprávního vypořádání. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0119/02/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 8. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-35, RK-02-2019-35pr01.pdf


36. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "II/351 Třebíč - úprava křižovatky s ul. Jihlavská brána po křiž. I/23"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o zveřejnění záměru převodu nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0120/02/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr převodu nemovitého majetku v rozsahu dle materiálu RK-02-2019-36, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout nabýt darem pozemky v rozsahu materiálu RK-02-2019-36, př. 1 z vlastnictví města Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČO 002 90 629 do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu materiálu RK-02-2019-36, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČO 002 90 629;
 • schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-02-2019-36, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-36, RK-02-2019-36pr01.doc, RK-02-2019-36pr02.doc, RK-02-2019-36pr03.doc, RK-02-2019-36pr04.doc, RK-02-2019-36pr05.pdf, RK-02-2019-36pr06.pdf


37. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu majetkoprávního vypořádání. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0121/02/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava, IČO 00286010 smlouvu o výpůjčce na pozemky v k.ú. Helenín a v k.ú. Velký Beranov za podmínek, na dobu a v rozsahu dle materiálu RK-02-2019-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 3. 2019)

termín: 15. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-37, RK-02-2019-37pr01.doc, RK-02-2019-37pr02.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 38 - 42, 44 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. 


38. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602“

Usnesení 0122/02/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a společností BUWOL  METAL s. r. o., se sídlem Osvobození 703, 588 22 Luka nad Jihlavou, IČ 262 31 956 na straně pronajímatele smlouvu nájemní na část pozemku par. č. 131/5 v k. ú. Otín nad Jihlavou o výměře 63 m2 a to na dobu osmi měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602“ za cenu 7 Kč/m2/rok.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-38, RK-02-2019-38pr01.pdf, RK-02-2019-38pr02.pdf


39. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0123/02/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými dle materiálu RK-02-2019-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-39, RK-02-2019-39pr01.xls


40. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva o podmínkách provedení stavby

Usnesení 0124/02/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2019-40, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2019-40, př. 1;
 • uzavřít s Pardubickým krajem smlouvu o podmínkách provedení stavby dle materiálu RK-02-2019-40, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-40, RK-02-2019-40pr01.xls, RK-02-2019-40pr02.docx


41. Pověření zadavatele k provádění úkonů v zadávacím řízení pro úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového

Usnesení 0125/02/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

pověřit úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového, Ing. Josefa Kadlece a Bc. Kristinu Huďovou k provádění úkonů jménem zadavatele Kraje Vysočina v rozsahu:

 • otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v gesci odboru majetkového
 • otevírání nabídek v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadávaných v gesci odboru majetkového

zrušit pověření Mgr. Jitky Tvrzové, Jiřího Lukáše a Ing. Evy Pausarové vydané dle usnesení rady kraje č. 0101/03/2017/RK.

odpovědnost: Odbor majetkový (22. 1. 2019)

termín: 22. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-41


42. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina

Usnesení 0126/02/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 2 smlouvy o podnájmu dle materiálu RK-02-2019-42, př. 1upr1.

odpovědnost: Krajská knihovna Vysočiny (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-42, RK-02-2019-42pr01.doc, RK-02-2019-42pr02.pdf


44. Uzavření nájemní smlouvy v k. ú. Habry

Usnesení 0127/02/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, na straně pronajímatele a Krajem Vysočina, na straně nájemce a uživatele:

 • nájemní smlouvu na užívání pozemků st. par. č. 651, par. č. 5319/23, par. č. 5319/24 a par. č. 5319/25 v k. ú. Habry, a to od 1. 3. 2019 na dobu neurčitou, kde roční výše nájemného činí 6 463 Kč, s tím, že nájemné za období od 1. 3. do 30. 9. 2019 činí 3 790 Kč, které musí být uhrazeno před podpisem smlouvy dle materiálu RK-02-2019-44, př. 1;
 • dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci (pozemků st. par. č. 651, par. č. 5319/23, par. č. 5319/24 a par. č. 5319/25 v k. ú. Habry) za období od 1. 7. 2018 do 28. 2. 2019 v celkové výši 4 303 Kč dle materiálu RK-02-2019-44, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-44, RK-02-2019-44pr01.doc, RK-02-2019-44pr02.doc


43. Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0128/02/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit záměr výpůjčky nemovitých věcí areálu bývalého Sanatoria Buchtův kopec v k. ú. Daňkovice a v k. ú. Sněžné na Moravě, včetně jejich součástí a příslušenství na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2019-43, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00 Brno na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na dobu určitou do 31. 3. 2019 dle materiálu RK-02-2019-43, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-43, RK-02-2019-43pr01.doc, RK-02-2019-43pr02.doc


J. Běhounek navrhl projednání bodů 45 - 48 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešel P. Pacal.


45. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.

Usnesení 0129/02/2019/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2019-45, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (12. 2. 2019)

termín: 12. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-45, RK-02-2019-45pr01.doc


46. Závěrečná zpráva o realizaci projektu Aktivně a zdravě pro seniory na Vysočině, podpořeného z Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2018

Usnesení 0130/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Aktivně a zdravě pro seniory na Vysočině podpořeného z  Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2018 dle materiálu RK-02-2019-46, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh poskytovateli dotace MPSV.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 2. 2019)

termín: 15. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-46, RK-02-2019-46pr01.pdf


47. Zpráva o realizaci č. 5 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.

Usnesení 0131/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci č. 5 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. dle materiálu RK-02-2019-47, př. 1 a žádost o platbu dle materiálu RK-02-2019-47, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-47, RK-02-2019-47pr01.pdf, RK-02-2019-47pr02.pdf


48. 2. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.

Usnesení 0132/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci a Žádost o platbu dle materiálů RK-02-2019-48, př. 1 a RK-02-2019-48, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (7. 2. 2019)

termín: 7. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-48, RK-02-2019-48pr01.pdf, RK-02-2019-48pr02.pdf


49. Schválení žádosti o platbu v rámci 2. monitorovací období projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“

R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje ke schválení Žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0133/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-02-2019-49, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-49, RK-02-2019-49pr01.pdf


50. Schválení žádosti o platbu v rámci 4. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“

R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s předloženou žádostí o platbu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0134/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-02-2019-50, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-50, RK-02-2019-50pr01.pdf


51. Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele

R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o návrhu rozhodnutí o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0135/02/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o uložení odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci, se sídlem U Elektrárny 1965, IČO 00511676, dle materiálu RK-02-2019-51, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2019), Odbor ekonomický (31. 1. 2019), Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-51, RK-02-2019-51pr01.doc


52. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně

R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje ke schválení navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na činnost příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0136/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 433 914,79 Kč dle materiálu RK-02-2019-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-52, RK-02-2019-52pr01.xls


53. Deklarace o spolupráci v projektu „Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků“

R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnutí o uzavření Deklarace o spolupráci v uvedeném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0137/02/2019/RK

Rada kraje
ruší

usnesení č. 1912/31/2018/RK;

rozhoduje

uzavřít Deklaraci o spolupráci v projektu „Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků“ dle materiálu RK-02-2019-53, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-53, RK-02-2019-53pr01.docx


54. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“

R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje na vědomí informaci o převodu nedočerpaných prostředků projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“ Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0138/02/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

převod nevyčerpaných prostředků ve výši 2 598 329,48 Kč na zvláštním účtu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II“, registrační číslo projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/17_007/0000012, č. ú.: 4211071093/6800, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;

schvaluje

převod konečného zůstatku a připsaných úroků na projektovém účtu Potravinová pomoc II do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2019), Odbor ekonomický (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-54, RK-02-2019-54pr01.pdf, RK-02-2019-54pr02.xls


55. Návrh na rozpočtové opatření v důsledku sloučení Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace a Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace

R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0139/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající:

 • v úpravě příjmové i výdajové části rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 (kapitola Sociální věci) z důvodu sloučení Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace a Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace s účinností od 1. 1. 2019 dle materiálu RK-02-2019-55, př. 1;
 • ve změně závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ dle materiálu RK-02-2019-55, př. 1;
 • ve změně závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ dle materiálu RK-02-2019-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2019), Odbor ekonomický (31. 1. 2019), Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-55, RK-02-2019-55pr01.xls


56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje

R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o návrhu přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 0140/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ÚZ 13305) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 801 604 421 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-02-2019-56, př. 1;
 • změnu hodnot Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usnesením rady kraje č. 1690/26/2018/RK a stanovení hodnoty redukčního koeficientu pro 2019 dle materiálu RK-02-2019-56, př. 2;
 • Závazný pokyn zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2019“ dle materiálu RK-02-2019-56, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u  kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-02-2019-56, př. 4RK-02-2019-56, př. 5 a RK-02-2019-56, př. 6;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví v celkové výši 369 457 421 Kč dle materiálu RK-02-2019-56, př. 4;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 480 147 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-02-2019-56, př. 5 a RK-02-2019-56, př. 6;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-02-2019-56, př. 7upr1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 3. 2019)

termín: 15. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-56, RK-02-2019-56pr01.pdf, RK-02-2019-56pr02.doc, RK-02-2019-56pr03.doc, RK-02-2019-56pr04.xls, RK-02-2019-56pr05.xls, RK-02-2019-56pr06.xls, RK-02-2019-56pr07.doc


57. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – pořízení dataprojektorů pro Střední průmyslovou školu Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje s návrhem financování pořízení dataprojektorů pro Střední průmyslovou školu Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0141/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Evropské projekty, zvláštní účet „SPŠ Třebíč – st. úpravy B“) rozpočtu kraje o částku 966 790 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Střední průmyslové školy Třebíč, IČO 66610702 o částku 966 790 Kč na krytí nákladů spojených s pořízením dataprojektorů v rámci veřejné zakázky „SPŠT – dodávka dataprojektorů pro Pavilon B“, které budou využity pro výukové účely ve škole;
ukládá

řediteli Střední průmyslové školy Třebíč provést uložený odvod z fondu investic na zvláštní účet „SPŠ Třebíč – st. úpravy B“, č. bankovního účtu: 4211080571/6800 ve výši 966 790 Kč nejpozději do 31. 1. 2019.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2019), Odbor ekonomický (31. 1. 2019), Střední průmyslová škola Třebíč (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-57


58. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, informovali radu kraje o žádosti ředitele Střední průmyslové školy Třebíč o souhlas zřizovatele s vyřazením nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0142/02/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením:

 • Měřícího pracoviště pořízeného v roce 2004, inventární číslo 502770, pořizovací cena 107 039 Kč, zůstatková cena 1 Kč;
 • Elektro části A VZT pořízené v roce 1987, inventární číslo 501218, pořizovací cena 441 826 Kč, zůstatková cena  0 Kč;
 • Pracoviště pro automatizaci pořízeného v roce 2003, inventární číslo 502761, pořizovací cena 102 999 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelem Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-02-2019-58.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-58


59. Záměr změny v rejstříku škol a školských zařízení

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje na vědomí záměr změny ve školském rejstříku u školy zřizované jiným zřizovatelem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0143/02/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vyjádření OŠMS Krajského úřadu Kraje Vysočina k záměru změny ve školském rejstříku u školy zřizované jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina dle materiálu RK-02-2019-59, př. 1, kód 1A.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-59, RK-02-2019-59pr01.xls


60. Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2018 – jmenování hodnotící komise

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, požádali radu kraje o jmenování hodnotící komise ankety Sportovec Kraje Vysočina 2018. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0144/02/2019/RK

Rada kraje
jmenuje

hodnotící komisi ve složení:

 • Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina – Jana Nováková - Hotařová, Roman Wolker;
 • zástupci sportovních organizací – Luboš Straka (AŠSK), Vítězslav Holub (ČUS);
 • zástupce mediálních partnerů – Jan Kodet (Region Vysočina);
 • zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina – Milan Kastner (OŠMS);
 • zástupce olympioniků – Bedřich Ščerban (Nadační fond olympioniků region Vysočina).

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-60


61. Předpokládaný rozpočet soutěžní přehlídky „Lego Robot“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje s předpokládaným rozpočtem 1. ročníku soutěžní přehlídky „Lego Robot“ pro žáky základních škol a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0145/02/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o nákladech 1. ročníku soutěžní přehlídky „Lego Robot“ dle materiálu RK-02-2019-61, př. 1;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům 1. ročníku soutěžní přehlídky „Lego Robot“ dle materiálu RK-02-2019-61, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-61, RK-02-2019-61pr01.xls, RK-02-2019-61pr02.doc


62. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, informovali radu kraje o žádosti Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou o udělení souhlasu s uzavřením čtyř darovacích smluv, jejichž předmětem je nabytí finančních účelových darů do vlastnictví školy. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0146/02/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-02-2019-62, př. 1, RK-02-2019-62, př. 2, RK-02-2019-62, př. 3 a RK-02-2019-62, př. 4.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-62, RK-02-2019-62pr01.doc, RK-02-2019-62pr02.doc, RK-02-2019-62pr03.doc, RK-02-2019-62pr04.doc


63. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje návrh udělení souhlasu Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov a Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava s čerpáním fondu investic. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0147/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • čerpání fondu investic Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470 pro rok 2019 dle materiálu RK-02-2019-63, př. 1;
 • čerpání fondu investic Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 na rok 2019 dle materiálu RK-02-2019-63, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-63, RK-02-2019-63pr01.xls, RK-02-2019-63pr02.xls


72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0148/02/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 48 000 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2019 dle materiálu RK-02-2019-72, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2019), Odbor ekonomický (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-72, RK-02-2019-72pr01.xls


64. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o uzavření Dodatku a Dohod ke Smlouvám o poskytnutí dotace, uzavřeným v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0149/02/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-64, RK-02-2019-64pr01.pdf, RK-02-2019-64pr02.pdf, RK-02-2019-64pr03.pdf, RK-02-2019-64pr04.pdf, RK-02-2019-64pr05.pdf, RK-02-2019-64pr06.pdf, RK-02-2019-64pr07.doc, RK-02-2019-64pr08.docx, RK-02-2019-64pr09.docx


J. Běhounek navrhl projednání bodů 65 - 66 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. 


65. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Angažovanci

Usnesení 0150/02/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-02-2019-65, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2019-65, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-65, RK-02-2019-65pr01.doc


66. Zpráva o udržitelnosti projektu Partner AT-CZ PRO 2013+

Usnesení 0151/02/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-02-2019-66, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2019-66, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-66, RK-02-2019-66pr01.doc


67. Zpráva o realizaci č. 4 a zjednodušená žádost o platbu č. 5 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (OP Zaměstnanost 2014 – 2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí zprávu o realizaci a zjednodušenou žádost o platbu projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0152/02/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 4 dle materiálu RK-02-2019-67, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 5 dle materiálu RK-02-2019-67, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-02-2019-67, př. 1 a RK-02-2019-67, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 4 a  Zjednodušenou žádost o platbu č. 5 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-02-2019-67, př. 1 a RK-02-2019-67, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-67, RK-02-2019-67pr01.pdf, RK-02-2019-67pr02.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 68 - 70 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. 


68. Monitorovací zpráva projektu “Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika

Usnesení 0153/02/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-02-2019-68, př. 1 a RK-02-2019-68, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2019-68, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-68, RK-02-2019-68pr01.pdf, RK-02-2019-68pr02.pdf


69. Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“

Usnesení 0154/02/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-02-2019-69, př. 1 a RK-02-2019-69, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2019-69, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-69, RK-02-2019-69pr01.pdf, RK-02-2019-69pr02.pdf


70. Monitorovací zpráva o realizaci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“

Usnesení 0155/02/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-02-2019-70, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2019-70, RK-02-2019-70pr01.pdf


73. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 2/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 5. 2. 2019, v 8:00 hod.

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Mgr. Pavel Franěk                                            …..………………………………….……

 

 

 

Ing. Vladimír Novotný                                       …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 2/2019 dne 22. 1. 2019.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 23. 1. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz