Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 02/2020 - 21. 1. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Odměny za splnění osobních cílů pro ředitelky/ředitele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
3 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
4 Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
5 Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
6 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
7 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
9 Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
10 Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 - složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety
11 Průběžná zpráva o realizaci č. 4 a žádost o platbu č. 4 projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
12 Návrh na čerpání fondu investic u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
13 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny
14 Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019
15 Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
16 Souhlas zřizovatele k přijetí peněžního účelového daru
17 3. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu v projektu Transformace Domova Háj II.
18 Návrh na čerpání fondu investic Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2020
19 Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
20 Anketa Učitel Vysočiny 2020 - návrh na ocenění nejlepších učitelek/učitelů středních škol v Kraji Vysočina
21 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba
22 Dodatek č. 4 ke "Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" s Jihomoravským krajem
23 Integrační smlouva Kraje Vysočina s městem Třebíč v tarifu VDV
24 Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro zajištění provozu, údržby a odpisů silničního majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina na rok 2020
25 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
26 Prodej pozemků v k. ú. Sudice u Náměště nad Oslavou a obci Sudice
27 Prodej pozemků v k. ú., a obci Želetava
28 Prodej pozemku v k. ú. a obci Ovesná Lhota
29 Darování pozemku v k.ú. a obci Třebíč
30 Odstranění duplicitního vlastnictví v k. ú. a obci Klokočov
31 Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních a o smlouvách budoucích kupních na pozemky v k. ú. a obci Nové Veselí pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“
32 Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 7N15/18 v rámci stavby "II/150 Pavlíkov - Leštinka"
33 Návrh na zrušení usnesení 1533/26/2019/RK
34 Návrh na změnu usnesení 0290/04/2011/ZK - Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
35 Návrh na změnu usnesení 1333/24/2017/RK a 1935/35/2017/RK
36 Návrh na změnu usnesení v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399“ – 2.část
37 Prodej nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz
38 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
39 Projektové žádosti na úspory energií do 121. výzvy OPŽP – Nemocnice Třebíč administrativa, Nemocnice Třebíč stravovací provoz, SOŠ řemesel Velké Meziříčí horní hala
40 Monitorovací zpráva za partnera k projektu “Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
41 Licenční a podlicenční smlouva v rámci projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (OP Zaměstnanost 2014 – 2020)
42 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
43 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
44 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III” – podání 2. žádosti o platbu
45 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu NAŠE ŠKOLA 2020
46 Projektová žádost a zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ z Operačního programu Životní prostředí - 31. výzva OPŽP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
47 Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Kamenný vrch u Heraltic
48 Jmenování zástupce Kraje Vysočina do správní rady Stanice Pavlov o.p.s.
49upr1 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz