Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 02/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 02/2020, které se konalo dne 21. 1. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2020

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 21. 1. 2020. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast J. Fialové a P. Pacala. 

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2020
02.  Odměny za splnění osobních cílů pro ředitelky/ředitele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
03.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
04.  Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
05.  Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
07.  Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
06.  Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
08.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
09.  Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
10.  Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 - složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety
11.  Průběžná zpráva o realizaci č. 4 a žádost o platbu č. 4 projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
12.  Návrh na čerpání fondu investic u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
13.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny
14.  Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019
15.  Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
16.  Souhlas zřizovatele k přijetí peněžního účelového daru
17.  3. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu v projektu Transformace Domova Háj II.
18.  Návrh na čerpání fondu investic Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2020
19.  Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
20.  Anketa Učitel Vysočiny 2020 - návrh na ocenění nejlepších učitelek/učitelů středních škol v Kraji Vysočina
21.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba
22.  Dodatek č. 4 ke "Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" s Jihomoravským krajem
23.  Integrační smlouva Kraje Vysočina s městem Třebíč v tarifu VDV
24.  Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro zajištění provozu, údržby a odpisů silničního majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina na rok 2020
25.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
26.  Prodej pozemků v k. ú. Sudice u Náměště nad Oslavou a obci Sudice
27.  Prodej pozemků v k. ú., a obci Želetava
28.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Ovesná Lhota
29.  Darování pozemku v k.ú. a obci Třebíč
30.  Odstranění duplicitního vlastnictví v k. ú. a obci Klokočov
31.  Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních a o smlouvách budoucích kupních na pozemky v k. ú. a obci Nové Veselí pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“
32.  Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 7N15/18 v rámci stavby "II/150 Pavlíkov - Leštinka"
33.  Návrh na zrušení usnesení 1533/26/2019/RK
34.  Návrh na změnu usnesení 0290/04/2011/ZK - Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
35.  Návrh na změnu usnesení 1333/24/2017/RK a 1935/35/2017/RK
36.  Návrh na změnu usnesení v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399“ – 2.část
37.  Prodej nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz
38.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
39.  Projektové žádosti na úspory energií do 121. výzvy OPŽP – Nemocnice Třebíč administrativa, Nemocnice Třebíč stravovací provoz, SOŠ řemesel Velké Meziříčí horní hala
40.  Monitorovací zpráva za partnera k projektu “Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
41.  Licenční a podlicenční smlouva v rámci projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (OP Zaměstnanost 2014 – 2020)
42.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
43.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
44.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III” – podání 2. žádosti o platbu
45.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu NAŠE ŠKOLA 2020
46.  Projektová žádost a zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ z Operačního programu Životní prostředí - 31. výzva OPŽP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
47.  Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Kamenný vrch u Heraltic
48.  Jmenování zástupce Kraje Vysočina do správní rady Stanice Pavlov o.p.s.
49.  Rozprava členů rady

Usnesení 0053/02/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 21. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 01/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Odměny za splnění osobních cílů pro ředitelky/ředitele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádaly radu kraje o stanovení odměn ředitelkám a ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0054/02/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-02-2020-02, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (29. 2. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (29. 2. 2020), ředitelky/ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-02, RK-02-2020-02pr01.pdf, RK-02-2020-02pr02.xls


03. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh realizace investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0055/02/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-02-2020-03, př. 1 a RK-02-2020-03, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (21. 1. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (21. 1. 2020)

termín: 21. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-03, RK-02-2020-03pr01.pdf, RK-02-2020-03pr02.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 04, 05 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


04. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0056/02/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2020-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 1. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-04, RK-02-2020-04pr01.pdf


05. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0057/02/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2020-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 1. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-05, RK-02-2020-05pr01.pdf


07. Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje

J. Běhounek informoval radu kraje o návrhu podpory významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0058/02/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotace z  kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-02-2020-07, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2020-07, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-02-2020-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-07, RK-02-2020-07pr01.xls, RK-02-2020-07pr02.pdf


06. Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje

J. Běhounek seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 0059/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje, žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-02-2020-06, př. 1upr1;
 • uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2020-06, př.  2;

schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-02-2020-06, př. 1upr1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3312 – Hudební činnost o částku 80 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 80 000 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-06, RK-02-2020-06pr01.xls, RK-02-2020-06pr02.pdf


08. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh schválení zvýšení příspěvku na provoz OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava o částku pokrývající výdaje spojené s nákupem materiálního vybavení potřebného k realizaci profesní rekvalifikace odsouzených žen. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0060/02/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČ: 00836591 o částku 60 028 Kč na výdaje spojené s nákupem materiálního vybavení potřebného k realizaci profesní rekvalifikace odsouzených žen z věznice Světlá nad Sázavou.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (21. 1. 2020)

termín: 21. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-08, RK-02-2020-08pr01.docx


09. Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o uzavření smlouvy o spolupráci se společností NET4GAS, s. r. o. z důvodu finančního zabezpečení organizace všech projektů kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0061/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-02-2020-09, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje dle materiálu RK-02-2020-09, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-09, RK-02-2020-09pr01.doc, RK-02-2020-09pr02.doc


10. Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 - složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, informovali radu kraje o složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0062/02/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019“ ve složení dle materiálu RK-02-2020-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (1. 3. 2020)

termín: 1. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-10, RK-02-2020-10pr01.doc, RK-02-2020-10pr02.doc


11. Průběžná zpráva o realizaci č. 4 a žádost o platbu č. 4 projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, předložili radě kraje na vědomí Průběžnou zprávu o realizaci a Žádost o platbu výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0063/02/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 4 dle materiálu RK-02-2020-11, př. 2 a v Žádosti o platbu č. 4 dle materiálu RK-02-2020-11, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-02-2020-11, př 2 a RK-02-2020-11, př. 3;

ukládá

Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Průběžnou zprávu o realizaci č. 4 a Žádost o platbu č. 4 projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálů RK-02-2020-11, př. 2 a RK-02-2020-11, př. 3 Centru pro regionální rozvoj ČR.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-11, RK-02-2020-11pr01.pdf, RK-02-2020-11pr02.pdf, RK-02-2020-11pr03.pdf


12. Návrh na čerpání fondu investic u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, seznámili radu kraje s žádostí Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod o schválení čerpání fondu investic na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0064/02/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

čerpání fondu investic Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, na rok 2020 ve výši 90 000 Kč na nákup multifunkční tiskárny.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020), Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-12, RK-02-2020-12pr01.pdf


13. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, seznámili radu kraje s předloženým návrhem vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0065/02/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením knihovního systému Clavius nad 200 000 svazků z majetku kraje.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020), Krajská knihovna Vysočiny (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-13, RK-02-2020-13pr01.pdf


14. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019

M. Kukla informoval radu kraje o nabytých účelových dotacích přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0066/02/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 v celkové výši 2 644 774 075,07 Kč dle materiálu RK-02-2020-14, př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a  jiných institucí přijatých na evropské projekty za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 v celkové výši 382 708 003,63 Kč dle materiálu RK-02-2020-14, př. 2.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-14, RK-02-2020-14pr01.xls, RK-02-2020-14pr02.xls


15. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje ke schválení návrh jednorázového pořízení propagačních předmětů určených účastníkům konference-workshopu "Správní řád v praxi krajských úřadů". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0067/02/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-02-2020-15.

odpovědnost: Grémium ředitele (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-15


16. Souhlas zřizovatele k přijetí peněžního účelového daru

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu darovací smlouvy pro Domov pro seniory Velké Meziříčí a uzavření darovací smlouvy pro Domov důchodců Proseč u Pošné. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0068/02/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2020-16, př. 1;

bere na vědomí

uzavření darovací smlouvy pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2020-16, př. 2;

souhlasí

 • s použitím rezervního fondu v roce 2020 u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, ve výši 36 000 Kč ke stanovenému účelu dle darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-02-2020-16, př. 1;
 • s použitím rezervního fondu v roce 2020 u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, ve výši 20 000 Kč ke stanovenému účelu dle darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-02-2020-16, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2020), Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-16, RK-02-2020-16pr01.pdf, RK-02-2020-16pr02.pdf


17. 3. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu v projektu Transformace Domova Háj II.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení Zprávu o realizaci a Zjednodušenou žádost o platbu za 3. etapu projektu Transformace Domova Háj II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0069/02/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-02-2020-17, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-02-2020-17, př. 2 za 3. etapu projektu Transformace Domova Háj II.;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 1. 2020)

termín: 29. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-17, RK-02-2020-17pr01.pdf, RK-02-2020-17pr02.pdf


18. Návrh na čerpání fondu investic Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2020

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s žádostí Domova Kopretina Černovice o schválení čerpání fondu investic na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0070/02/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

čerpání fondu investic Domovu Kopretina Černovice, příspěvkové organizaci, na rok 2020 dle materiálu RK-02-2020-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2020), Odbor ekonomický (31. 1. 2020), Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-18, RK-02-2020-18pr01.xls, RK-02-2020-18pr02.pdf


19. Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace Potravinové bance Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0071/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci Potravinová banka Vysočina, z. s., IČ: 01443658, se sídlem Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou, ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-02-2020-19, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-02-2020-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-19, RK-02-2020-19pr01.doc, RK-02-2020-19pr02.pdf


20. Anketa Učitel Vysočiny 2020 - návrh na ocenění nejlepších učitelek/učitelů středních škol v Kraji Vysočina

L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámil radu kraje s výsledky ankety Učitel Vysočiny 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0072/02/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

ocenění učitelek/učitelů středních škol dle materiálu RK-02-2020-20, př. 1;

rozhoduje

poskytnout učitelkám/učitelům středních škol věcné dary dle materiálu RK-02-2020-20, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-02-2020-20, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (26. 3. 2020)

termín: 26. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-20, RK-02-2020-20pr01.xls, RK-02-2020-20pr02.doc


21. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0073/02/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se Rozhodnutí o zadání zakázky je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázána. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-21, RK-02-2020-21pr01.pdf


22. Dodatek č. 4 ke "Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" s Jihomoravským krajem

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu dodatku Smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0074/02/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“ uzavřené s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-02-2020-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-22, RK-02-2020-22pr01.pdf


23. Integrační smlouva Kraje Vysočina s městem Třebíč v tarifu VDV

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření „Rámcové smlouvy o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV" s městem Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0075/02/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Rámcovou smlouvu o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV" s městem Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, Vnitřní město, 674 01 Třebíč 1, IČO: 00290629, dle materiálu RK-02-2020-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-23, RK-02-2020-23pr01.pdf


24. Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro zajištění provozu, údržby a odpisů silničního majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina na rok 2020

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0076/02/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

výši jednotlivých tranší za období leden až prosinec 2020 dle materiálu RK-02-2020-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-24, RK-02-2020-24pr01.pdf


25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0077/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-02-2020-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-25, RK-02-2020-25pr01.xlsx

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 26 – 29 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


26. Prodej pozemků v k. ú. Sudice u Náměště nad Oslavou a obci Sudice

Usnesení 0078/02/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-26, RK-02-2020-26pr01.pdf


27. Prodej pozemků v k. ú., a obci Želetava

Usnesení 0079/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemků par. č. 3392/3 o výměře 771 m2 a par. č. 1467/18 o výměře 75 m2 v k. ú. a obci Želetava;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout  úplatně převést pozemky par. č. 3392/3 o výměře 771 m2 a par. č. 1467/18 o výměře 75 m2 v k. ú. a obci Želetava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ZEMAD s. r. o., se sídlem Podolí 320, 675 26 Želetava, za kupní cenu ve výši 67 110 Kč. Kupující dále uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 800 Kč.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-27, RK-02-2020-27pr01.pdf


28. Prodej pozemku v k. ú. a obci Ovesná Lhota

Usnesení 0080/02/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-28, RK-02-2020-28pr01.pdf, RK-02-2020-28pr02.pdf


29. Darování pozemku v k.ú. a obci Třebíč

Usnesení 0081/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 984/13, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 316 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 984/13, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 316 m2 v k. ú. a obec Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 3. 2020)

termín: 10. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-29


30. Odstranění duplicitního vlastnictví v k. ú. a obci Klokočov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0082/02/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-30, RK-02-2020-30pr01.doc


31. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních a o smlouvách budoucích kupních na pozemky v k. ú. a obci Nové Veselí pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předložených návrzích smluv uzavíraných v souvislosti s realizací projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0083/02/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-31, RK-02-2020-31pr01.pdf


32. Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 7N15/18 v rámci stavby "II/150 Pavlíkov - Leštinka"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem uzavření dodatku nájemní smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0084/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 dle materiálu RK-02-2020-32, př. 1 k nájemní smlouvě číslo 7N15/18 uzavřené mezi ČR, Státním pozemkovým úřadem, na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce.

odpovědnost: Odbor majetkový (1. 2. 2020)

termín: 1. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-32, RK-02-2020-32pr01.doc


33. Návrh na zrušení usnesení 1533/26/2019/RK

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o zrušení výše uvedeného usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0085/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zrušit usnesení č. 1533/26/2019/RK.

odpovědnost: Odbor majetkový (21. 1. 2020)

termín: 21. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-33


34. Návrh na změnu usnesení 0290/04/2011/ZK - Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem změny usnesení č. 0290/04/2011/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0086/02/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje  rozhodnout změnit usnesení 0290/04/2011/ZK tak, že materiál ZK-04-2011-23, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-02-2020-34, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-34, RK-02-2020-34pr01.xls, RK-02-2020-34pr02.xlsx


35. Návrh na změnu usnesení 1333/24/2017/RK a 1935/35/2017/RK

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu změny uvedených usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0087/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • změnit usnesení č. 1333/24/2017/RK ze dne 25.7.2017 tak, že materiál RK-24-2017-37, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-02-2020-35, př. 1;
 • změnit usnesení č. 1935/35/2017/RK ze dne 31.10.2017 tak, že materiál RK-35-2017-20, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-02-2020-35, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (21. 1. 2020)

termín: 21. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-35, RK-02-2020-35pr01.xls, RK-02-2020-35pr02.xls


36. Návrh na změnu usnesení v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399“ – 2.část

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem změny usnesení v souvislosti s majetkoprávní přípravou stavby „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399“ – 2.část. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0088/02/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0394/05/2015/ZK ve znění usnesení 0393/05/2017/ZK a usnesení 0199/01/2018/ZK tak, že materiál  ZK-01-2018-14, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-02-2020-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-36, RK-02-2020-36pr01.xls


37. Prodej nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0089/02/2020/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-37, RK-02-2020-37pr01.pdf, RK-02-2020-37pr02.doc, RK-02-2020-37pr03.pdf, RK-02-2020-37pr04.doc, RK-02-2020-37pr05.doc


38. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o vydání souhlasu se stavebními záměry na pozemcích Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0090/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2020-38, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2020-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-38, RK-02-2020-38pr01.xls


39. Projektové žádosti na úspory energií do 121. výzvy OPŽP – Nemocnice Třebíč administrativa, Nemocnice Třebíč stravovací provoz, SOŠ řemesel Velké Meziříčí horní hala

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnutí o podání předložených projektových žádostí do 121. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0091/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat projektové žádosti s názvy „Úspory energií - Nemocnice Třebíč, stravovací provoz (budova K)“, „Úspory energií - Nemocnice Třebíč, administrativa (budova N)“, „Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, horní hala (staré dílny)“ dle materiálů RK-02-2020-39, př. 1, RK-02-2020-39, př. 2, RK-02-2020-39, př. 3 do 121. výzvy OPŽP;

schvaluje

znění pověření dle materiálu RK-02-2020-39, př. 4;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-02-2020-39, př. 5, RK-02-2020-39, př. 6, RK-02-2020-39, př. 7, RK-02-2020-39, př. 8, RK-02-2020-39, př. 9, RK-02-2020-39, př. 10, RK-02-2020-39, př. 11;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit projektové žádosti dle materiálů RK-02-2020-39, př. 1, RK-02-2020-39, př. 2, RK-02-2020-39, př. 3, do 121. výzvy OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (3. 2. 2020), Odbor majetkový (3. 2. 2020)

termín: 3. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-39, RK-02-2020-39pr01.pdf, RK-02-2020-39pr02.pdf, RK-02-2020-39pr03.pdf, RK-02-2020-39pr04.doc, RK-02-2020-39pr05.doc, RK-02-2020-39pr06.doc, RK-02-2020-39pr07.doc, RK-02-2020-39pr08.rtf, RK-02-2020-39pr09.rtf, RK-02-2020-39pr10.rtf, RK-02-2020-39pr11.doc


40. Monitorovací zpráva za partnera k projektu “Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0092/02/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-02-2020-40, př. 1 a RK-02-2020-40, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2020-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-40, RK-02-2020-40pr01.pdf, RK-02-2020-40pr02.xlsx


41. Licenční a podlicenční smlouva v rámci projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (OP Zaměstnanost 2014 – 2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření licenční a podlicenční smlouvy mezi Krajem Vysočina a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0093/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít licenční smlouvu dle materiálu RK-02-2020-41, př. 1 a podlicenční smlouvu dle materiálu RK-02-2020-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-41, RK-02-2020-41pr01.pdf, RK-02-2020-41pr02.pdf


42. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0094/02/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2020-42, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-42, RK-02-2020-42pr01.pdf, RK-02-2020-42pr02.pdf, RK-02-2020-42pr03.doc


43. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o vyjádření souhlasu s převodem spoluvlastnického podílu na nemovitosti, která je předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0095/02/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s převodem spoluvlastnického podílu na nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-02-2020-43, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020), Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-43, RK-02-2020-43pr01.pdf, RK-02-2020-43pr02.pdf


44. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III” – podání 2. žádosti o platbu

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh podání 2. žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0096/02/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ dle materiálu RK-02-2020-44, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2020-44, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-44, RK-02-2020-44pr01.pdf


45. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu NAŠE ŠKOLA 2020

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem vyhlášení Programu na podporu projektů v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0097/02/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit Program „NAŠE ŠKOLA 2020“ dle materiálu RK-02-2020-45, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-45, RK-02-2020-45pr01.doc


46. Projektová žádost a zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ z Operačního programu Životní prostředí - 31. výzva OPŽP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložily radě kraje ke schválení návrh projektové žádosti předkládané v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0098/02/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-02-2020-46, př. 3 a RK-02-2020-46, př. 4;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-02-2020-46, př. 1 do 31. výzvy Operačního programu Životní prostředí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 9,93 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen nebo nebude projekt v rámci Operačního programu Životní prostředí finančně podpořen, projekt nebude realizován.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-46, RK-02-2020-46pr01.pdf, RK-02-2020-46pr02.doc, RK-02-2020-46pr03.doc, RK-02-2020-46pr04.doc


47. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Kamenný vrch u Heraltic

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, požádala radu kraje o vydání nařízení kraje o zřízení výše uvedené přírodní památky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0099/02/2020/RK

Rada kraje
vydává

nařízení Kraje Vysočina č. 1/2020, o zřízení přírodní památky Kamenný vrch u Heraltic, dle materiálu RK-02-2020-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (21. 1. 2020)

termín: 21. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-47, RK-02-2020-47pr01.doc


48. Jmenování zástupce Kraje Vysočina do správní rady Stanice Pavlov o.p.s.

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o rezignaci zástupce Kraje Vysočina ze správní rady Stanice Pavlov, o.p.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0100/02/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 12. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2020-48, RK-02-2020-48pr01.pdf


49. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze. 

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 02/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 28. 1. 2020, v 8:00 hod. 

  

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

  

 

Ověřovatelé zápisu:

  

Mgr. Pavel Franěk                                         ...........................................................….

 

 

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.                           ...........................................................….

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 02/2020 dne 21. 1. 2020. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 22. 1. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz