Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 02/2021 - 19. 1. 2021

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Redakční rada novin Kraj Vysočina
3 Provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční příspěvek obci Senožaty na opravu poškozeného zásahového vozidla JPO
4 Návrh na zařazení žadatele do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
5 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
6 Informaci o technické podpoře COVID-19
7 Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020
8 Rozpočtová změna na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
9 Rozpočtová změna na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
10 Žádost KOUS Vysočina, z. s. o prodloužení doby realizace projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“
11 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
12 Závěrečné vyhodnocení akce „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ (Operační program Životní prostředí)
13 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Rozhodnutí o poskytnutí dotace a předfinancování projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“
14 Návrh na změnu usnesení 0591/11/2018/RK
15 Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "III/03810 Havlíčkův Brod - ulice Mírová, úsek č.3"
16 Uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
17 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy"
18 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů Gynpor"
19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
20 Zrušení smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu ,,Slavice - Krejčí 5x RD: VN, TS, kabel. síť NN"
21 Prodej pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov
22 Návrh na změnu usnesení 2214/36/2020/RK ze dne 8.12.2020
23 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
24 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
25 Jmenování na pracovní místo vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
26 Rozpis čerpání neinvestičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro zajištění provozu, údržby a odpisů silničního majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina na rok 2021
27 II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa - žádost o podporu projektu
28 Veřejná zakázka na služby: Technický dozor stavebníka 01-2021, dopravní stavby
29 Veřejná zakázka na služby: Technický dozor stavebníka 02-2021, dopravní stavby
30 Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství a stanovení platu
31 Nepotřebný majetek - Střední průmyslová škola Třebíč
32 Nepotřebný majetek - Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362
33 Darovací smlouva - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
34 Darovací smlouvy v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život
35 Záměr zápisu změny v údajích vedených ve školském rejstříku
36 Schválení investičních plánů - školské organizace
37 Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 2356/37/2020/RK a rozdělení příspěvků na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina do jednotlivých služeb za odvětví sociální péče za rok 2020
38 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s.
39 Dlouhodobá výpůjčka uměleckých děl z příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury
40 Závěrečná žádost o platbu a zpráva o realizaci projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic
41 Rozpočtové opatření – přijetí osmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
42 Zpráva o udržitelnosti akce "Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II"
43 Smlouvy o spolupráci „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa II“
44 Cyklodopravní kampaň a soutěž „Do práce na kole 2021“ v Kraji Vysočina
45 Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020 - složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety
46 Samostatná působnost při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC) - ve 2. pololetí 2020
47 Informace o Národním akčním plánu pro regulaci ozáření obyvatel z radonu na území Kraje Vysočina – za 2. pololetí 2020
48 Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí – povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy na ukončené II. pololetí 2020
49 Ustanovení pracovní skupiny "VAKCINACE"

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz