Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 02/2021

Zápis ze zasedání rady kraje č. 02/2021, které se konalo dne 19. 1. 2021 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2021

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 19. 1. 2021. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman V. Schrek a omluvil neúčast M. Houšky.

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:

49. Ustanovení pracovní skupiny "VAKCINACE"

Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2021
49.  Ustanovení pracovní skupiny "VAKCINACE"
02.  Redakční rada novin Kraj Vysočina
03.  Provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční příspěvek obci Senožaty na opravu poškozeného zásahového vozidla JPO
04.  Návrh na zařazení žadatele do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
05.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
07.  Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020
08.  Rozpočtová změna na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
09.  Rozpočtová změna na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
10.  Žádost KOUS Vysočina, z. s. o prodloužení doby realizace projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“
11.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
12.  Závěrečné vyhodnocení akce „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ (Operační program Životní prostředí)
13.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Rozhodnutí o poskytnutí dotace a předfinancování projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“
14.  Návrh na změnu usnesení 0591/11/2018/RK
15.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "III/03810 Havlíčkův Brod - ulice Mírová, úsek č.3"
16.  Uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
17.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy"
18.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů Gynpor"
19.  Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
20.  Zrušení smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu ,,Slavice - Krejčí 5x RD: VN, TS, kabel. síť NN"
21.  Prodej pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov
22.  Návrh na změnu usnesení 2214/36/2020/RK ze dne 8.12.2020
23.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
24.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
25.  Jmenování na pracovní místo vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
26.  Rozpis čerpání neinvestičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro zajištění provozu, údržby a odpisů silničního majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina na rok 2021
27.  II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa - žádost o podporu projektu
28.  Veřejná zakázka na služby: Technický dozor stavebníka 01-2021, dopravní stavby
29.  Veřejná zakázka na služby: Technický dozor stavebníka 02-2021, dopravní stavby
30.  Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství a stanovení platu
31.  Nepotřebný majetek - Střední průmyslová škola Třebíč
32.  Nepotřebný majetek - Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362
33.  Darovací smlouva - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
34.  Darovací smlouvy v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život
35.  Záměr zápisu změny v údajích vedených ve školském rejstříku
36.  Schválení investičních plánů - školské organizace
37.  Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 2356/37/2020/RK a rozdělení příspěvků na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina do jednotlivých služeb za odvětví sociální péče za rok 2020
38.  Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s.
39.  Dlouhodobá výpůjčka uměleckých děl z příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury
40.  Závěrečná žádost o platbu a zpráva o realizaci projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic"
41.  Rozpočtové opatření – přijetí osmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
42.  Zpráva o udržitelnosti akce "Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II"
43.  Smlouvy o spolupráci „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa II“
44.  Cyklodopravní kampaň a soutěž „Do práce na kole 2021“ v Kraji Vysočina
45.  Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020 - složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety
46.  Samostatná působnost při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC) - ve 2. pololetí 2020
47.  Informace o Národním akčním plánu pro regulaci ozáření obyvatel z radonu na území Kraje Vysočina – za 2. pololetí 2020
48.  Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí – povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy na ukončené II. pololetí 2020
06.  Informaci o technické podpoře COVID-19
50.  Rozprava členů rady

Usnesení 0043/02/2021/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 19. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 01/2021 nebyly vzneseny žádné připomínky.


49. Ustanovení pracovní skupiny "VAKCINACE"

V. Schrek seznámil radu kraje s návrhem jmenování členů pracovní skupiny zajišťující koordinaci a řízení očkování proti onemocnění Covid-19 v kraji. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0044/02/2021/RK

Rada kraje
zřizuje

za účelem organizační, metodické, informační a materiální podpory budování a provozu očkovacích center v bývalých okresních městech, případně očkovacích míst v dalších městech a obcích Kraje Vysočina, za účelem koordinace personálních zdrojů, softwarové podpory a koordinace poskytování informací a mediálních výstupů zvláštní pracovní skupinu s názvem "VAKCINACE";

jmenuje

členy zvláštní pracovní skupiny „VAKCINACE“ v tomto složení: 

Řídící úroveň: 

 • Vítězslav Schrek, hejtman
 • Vladimír Novotný, náměstek hejtmana pro zdravotnictví

Výkonná úroveň: 

 • Eva Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory krajského úřadu - vedoucí skupiny
 • Alexander Filip, krajský koordinátor očkování
 • Miroslav Březina, ředitel sekce pro službu veřejnosti krajského úřadu 
 • Ivana Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana krajského úřadu 
 • Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky krajského úřadu 
 • Soňa Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu
 • Klára Jiráková, pracovnice odboru informatiky krajského úřadu
 • Jaroslav Nulíček, pracovník odboru zdravotnictví krajského úřadu
 • Radim Hošek, Jitka Svatošová, Eva Neuwirthová, pracovníci oddělení tiskového odboru sekretariátu hejtmana krajského úřadu 
 • Jan Daniel Klimeš, medicínský expert

pověřuje

zvláštní pracovní skupinu „VAKCINACE“ úkoly charakteru výkonu funkce zřizovatele příspěvkových organizací v rozsahu nezbytném pro naplňování účelu existence skupiny;

ukládá

příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina působícím v resortech zdravotnictví, sociální věci a školství, mládeže a sportu respektovat rozhodnutí a pokyny zvláštní pracovní skupiny „VAKCINACE“.

odpovědnost: Grémium ředitele (31. 12. 2021), Příspěvkové organizace v resortu zdravotnictví, sociální věci a školství, mládeže a sportu (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-49


02. Redakční rada novin Kraj Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, požádala radu kraje o jmenování nových členů redakční rady novin Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0045/02/2021/RK

Rada kraje
ustavuje

personální složení redakční rady novin Kraj Vysočina za Kraj Vysočina dle materiálu RK-02-2021-02 s účinností od 19. 1. 2021;

jmenuje

Romana Fabeše, radního Kraje Vysočina, předsedou redakční rady novin Kraj Vysočina s účinností od 19. 1. 2021.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 10. 2024)

termín: 30. 10. 2024

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-02


03. Provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční příspěvek obci Senožaty na opravu poškozeného zásahového vozidla JPO

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí finančního příspěvku obci Senožaty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0046/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar Obci Senožaty, IČ 00249050, ve výši 100 000 Kč na úhradu nákladů vzniklých při mimořádné události dle materiálu RK-02-2021-03, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana - dobrovolná část o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí finančního daru.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-03, RK-02-2021-03pr01.pdf, RK-02-2021-03pr02.doc


04. Návrh na zařazení žadatele do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o zařazení žadatele do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0047/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčeného žadatele pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-02-2021-04, př. 1;
 • o zařazení žadatele do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelem.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 2. 2021), Odbor zdravotnictví (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-04, RK-02-2021-04pr01.doc, RK-02-2021-04pr02.pdf, RK-02-2021-04pr03.xls


05. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu přijetí peněžního účelového daru od obce Hartvíkovice určeného pro Nemocnici Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0048/02/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2021-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (29. 1. 2021), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (29. 1. 2021)

termín: 29. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-05, RK-02-2021-05pr01.pdf


07. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s přehledem o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí a přehledem o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a  jiných institucí přijatých na účet kraje ve 2. pololetí roku 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0049/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 v celkové výši 3 584 564 744,69 Kč dle materiálu RK-02-2021-07, př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a  jiných institucí přijatých na evropské projekty za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 v celkové výši 887 859 682,35 Kč dle materiálu RK-02-2021-07, př. 2.

odpovědnost: Odbor ekonomický (19. 1. 2021)

termín: 19. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-07, RK-02-2021-07pr01.xls, RK-02-2021-07pr02.xls


08. Rozpočtová změna na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0050/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-02-2021-08, př. 1 a RK-02-2021-08, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, související s vrácením finančních prostředků ve výši 247 500 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (29. 1. 2021), Odbor ekonomický (29. 1. 2021)

termín: 29. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-08, RK-02-2021-08pr01.pdf, RK-02-2021-08pr02.docx


09. Rozpočtová změna na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0051/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-02-2021-09, př. 1 a RK-02-2021-09, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, související s vrácením finančních prostředků ve výši 111 154,46 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (29. 1. 2021), Odbor ekonomický (29. 1. 2021)

termín: 29. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-09, RK-02-2021-09pr01.pdf, RK-02-2021-09pr02.docx


10. Žádost KOUS Vysočina, z. s. o prodloužení doby realizace projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o žádosti KOUS Vysočina, z. s. o prodloužení doby realizace projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0052/02/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2021-10, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-10, RK-02-2021-10pr01.pdf, RK-02-2021-10pr02.docx


11. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Dodatků a Dohod k sedmi Smlouvám o poskytnutí dotace, uzavřeným v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0053/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-11, RK-02-2021-11pr01.pdf, RK-02-2021-11pr02.pdf, RK-02-2021-11pr03.pdf, RK-02-2021-11pr04.pdf, RK-02-2021-11pr05.pdf, RK-02-2021-11pr06.pdf, RK-02-2021-11pr07.pdf, RK-02-2021-11pr08.pdf, RK-02-2021-11pr09.pdf, RK-02-2021-11pr10.pdf, RK-02-2021-11pr11.pdf, RK-02-2021-11pr12.pdf, RK-02-2021-11pr13.pdf, RK-02-2021-11pr14.pdf, RK-02-2021-11pr15.pdf, RK-02-2021-11pr16.docx, RK-02-2021-11pr17.docx, RK-02-2021-11pr18.docx, RK-02-2021-11pr19.docx, RK-02-2021-11pr20.docx, RK-02-2021-11pr21.doc, RK-02-2021-11pr22.doc


12. Závěrečné vyhodnocení akce „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ (Operační program Životní prostředí)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předložené Závěrečné zprávě o realizaci a Závěrečné žádosti o platbu projektu „Úspory energií – Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina“, realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0054/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-02-2021-12, př. 1 a v Závěrečné žádosti o platbu dle materiálu RK-02-2021-12, př. 4;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2021-12, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit Závěrečnou zprávu o realizaci a Závěrečnou žádost o platbu projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-02-2021-12, př. 1, RK-02-2021-12, př. 2, RK-02-2021-12, př. 3 a RK-02-2021-12, př. 4 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-12, RK-02-2021-12pr01.pdf, RK-02-2021-12pr02.pdf, RK-02-2021-12pr03.xls, RK-02-2021-12pr04.pdf


13. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Rozhodnutí o poskytnutí dotace a předfinancování projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o nabytí dotace k projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0055/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-02-2021-13, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v materiálu RK-02-2021-13, př. 2 -  Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 630 000 000 Kč na zvláštní účet projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“.

odpovědnost: Odbor majetkový (9. 2. 2021), Odbor regionálního rozvoje (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-13, RK-02-2021-13pr01.pdf, RK-02-2021-13pr02.pdf


14. Návrh na změnu usnesení 0591/11/2018/RK

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem změny usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0056/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0591/11/2018/RK ze dne 3. 4. 2018 tak, že v materiálu RK-11-2018-44, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 24 nahrazuje materiálem RK-02-2021-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-14, RK-02-2021-14pr01.xlsx


15. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "III/03810 Havlíčkův Brod - ulice Mírová, úsek č.3"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu majetkoprávního vypořádání. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0057/02/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-02-2021-15, př. 1 z vlastnictví města Havlíčkův Brod, IČ 002 67 449, se sídlem Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-02-2021-15, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, IČ 002 67 449, se sídlem Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod;
 • nabýt pozemky dle materiálu RK-02-2021-15, př. 3 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 350 Kč/m2

rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků  dle materiálu RK-02-2021-15, př. 2;

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 5. 2021)

termín: 11. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-15, RK-02-2021-15pr01.xls, RK-02-2021-15pr02.xls, RK-02-2021-15pr03.xls, RK-02-2021-15pr04.pdf


16. Uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0058/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, dle materiálu RK-02-2021-16, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (1. 2. 2021)

termín: 1. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-16, RK-02-2021-16pr01.pdf, RK-02-2021-16pr02.pdf


17. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0059/02/2021/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-17, RK-02-2021-17pr01.pdf, RK-02-2021-17pr02.pdf


18. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů Gynpor"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0060/02/2021/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-18, RK-02-2021-18pr01.pdf, RK-02-2021-18pr02.pdf


19. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o bezúplatném nabytí pozemku z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0061/02/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 132/95 – orná půda o výměře 990 m2 v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-19, RK-02-2021-19pr01.pdf


20. Zrušení smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu ,,Slavice - Krejčí 5x RD: VN, TS, kabel. síť NN"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu zrušení Smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu "Slavice - Krejčí 5x RD: VN, TS, kabel. síť NN" uzavřené s firmou E.ON Distribuce, a. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0062/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

dohodou smluvních stran zrušit Smlouvu o zřízení služebnosti na stavbu "Slavice - Krejčí 5x RD: VN, TS, kabel. síť NN" ze dne 27. 10. 2020 uzavřené mezi firmou E.ON Distribuce, a. s. na straně oprávněného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně povinného ze služebnosti.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-20


21. Prodej pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu prodeje pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0063/02/2021/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-21, RK-02-2021-21pr01.xls, RK-02-2021-21pr02.pdf


22. Návrh na změnu usnesení 2214/36/2020/RK ze dne 8.12.2020

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem změny usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0064/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • změnit usnesení 2214/36/2020/RK ze dne 8. 12. 2020 ze zasedání Rady Kraje Vysočina č. 36/2020 tak, že v že v materiálu RK-36-2020-56, př. 1 -  Seznam žádostí o uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti se ruší položka pořadové číslo 2, oprávněný: Správa železnic, státní organizace, akce: „Modernizace ŽST Jihlava město“, k. ú. Rantířov, par. č. 300/1,   OM 765/2020;
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-02-2021-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2021)

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-22, RK-02-2021-22pr01.doc


23. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti a smluv o zřízení služebnosti na majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0065/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-02-2021-23, př. 1 a RK-02-2021-23, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (24. 5. 2021)

termín: 24. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-23, RK-02-2021-23pr01.xls, RK-02-2021-23pr02.xls


24. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o vydání souhlasu se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0066/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2021-24, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2021-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2021)

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-24, RK-02-2021-24pr01.xls


25. Jmenování na pracovní místo vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina

K. Janoušek a Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, požádali radu kraje o jmenování vedoucího Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0067/02/2021/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-25, RK-02-2021-25pr01.doc, RK-02-2021-25pr02.doc, RK-02-2021-25pr03.pdf, RK-02-2021-25pr04.docx


26. Rozpis čerpání neinvestičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro zajištění provozu, údržby a odpisů silničního majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina na rok 2021

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků z rozpočtu kraje ve prospěch Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, k financování provozu, údržby a odpisů silničního majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina na rok 2021 a výši jednotlivých tranší za období leden až prosinec 2021. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0068/02/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

výši jednotlivých tranší za období leden až prosinec 2021 dle materiálu RK-02-2021-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (19. 1. 2021), Odbor ekonomický (19. 1. 2021)

termín: 19. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-26, RK-02-2021-26pr01.pdf


27. II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa - žádost o podporu projektu

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0069/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálu RK-02-2021-27, př. 1

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2021-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (26. 2. 2021)

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-27, RK-02-2021-27pr01.pdf


28. Veřejná zakázka na služby: Technický dozor stavebníka 01-2021, dopravní stavby

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0070/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení „Technický dozor stavebníka 01-2021, dopravní stavby" v režimu zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2021-28, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-02-2021-28, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „Technický dozor stavebníka 01-2021, dopravní stavby“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2021-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5. 2021)

termín: 31. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-28, RK-02-2021-28pr01.pdf, RK-02-2021-28pr02.docx


29. Veřejná zakázka na služby: Technický dozor stavebníka 02-2021, dopravní stavby

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zahájení zadávacího řízení „Technický dozor stavebníka 02-2021, dopravní stavby". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0071/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení „Technický dozor stavebníka 02-2021, dopravní stavby" v režimu zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2021-29, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-02-2021-29, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „Technický dozor stavebníka 02-2021, dopravní stavby“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2021-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5. 2021)

termín: 31. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-29, RK-02-2021-29pr01.pdf, RK-02-2021-29pr02.docx


30. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství a stanovení platu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, seznámili radu kraje s předloženými výsledky hodnocení ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0072/02/2021/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-30, RK-02-2021-30pr01.xls, RK-02-2021-30pr02.pdf, RK-02-2021-30pr03.pdf, RK-02-2021-30pr04.pdf, RK-02-2021-30pr05.pdf, RK-02-2021-30pr06.pdf, RK-02-2021-30pr07.pdf, RK-02-2021-30pr08.pdf, RK-02-2021-30pr09.pdf, RK-02-2021-30pr10.pdf, RK-02-2021-30pr11.pdf, RK-02-2021-30pr12.pdf, RK-02-2021-30pr13.pdf, RK-02-2021-30pr14.pdf, RK-02-2021-30pr15.pdf, RK-02-2021-30pr16.pdf, RK-02-2021-30pr17.pdf, RK-02-2021-30pr18.pdf, RK-02-2021-30pr19.pdf, RK-02-2021-30pr20.pdf, RK-02-2021-30pr21.pdf, RK-02-2021-30pr22.pdf, RK-02-2021-30pr23.pdf, RK-02-2021-30pr24.doc, RK-02-2021-30pr25.xls, RK-02-2021-30pr26.xls, RK-02-2021-30pr27.xls, RK-02-2021-30pr28.doc, RK-02-2021-30pr29.docx


31. Nepotřebný majetek - Střední průmyslová škola Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0073/02/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením konvektomatu OTIS (inv. č. 900084), rok pořízení 2005, pořizovací cena 299 414,00 Kč, zůstatková účetní hodnota 71 030,50 Kč, způsobem navrženým Střední průmyslovou školou Třebíč, dle materiálu RK-02-2021-31.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2021), Střední průmyslová škola Třebíč (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-31


32. Nepotřebný majetek - Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku výše uvedené organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0074/02/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením automobilu Renault Trafic VP 2.0 dCi (inv. č. 1-8), rok pořízení 2010, pořizovací cena 493 767 Kč, zůstatková účetní hodnota 0 Kč, způsobem navrženým Dětským domovem, Hrotovice, Sokolská 362, dle materiálu RK-02-2021-32.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-32


33. Darovací smlouva - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou o vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0075/02/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-02-2021-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2021), Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-33, RK-02-2021-33pr01.doc


34. Darovací smlouvy v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření darovacích smluv v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0076/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy s partnery uvedenými v materiálu RK-02-2021-34, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-02-2021-34, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-34, RK-02-2021-34pr01.doc, RK-02-2021-34pr02.doc


35. Záměr zápisu změny v údajích vedených ve školském rejstříku

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje na vědomí vyjádření odboru školství, mládeže a sportu k záměru zápisu změny v údajích o střední škole vedených ve školském rejstříku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0077/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vyjádření Odboru školství, mládeže a sportu k záměru zápisu změny v údajích o střední škole vedených ve školském rejstříku dle materiálu RK-02-2021-35, př. 1, kód 1A. 

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-35, RK-02-2021-35pr01.pdf


36. Schválení investičních plánů - školské organizace

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem schválení investičních plánů školských příspěvkových organizací na rok 2021. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0078/02/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

investiční plány příspěvkových organizací na rok 2021 dle materiálu RK-02-2021-36, př. 1;

souhlasí

s realizací investičních akcí označených v materiálu RK-02-2021-36, př. 1 pořadovými čísly 9, 10, 11 a 12 i přes pozastavení realizace všech investičních akcí uložené usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2021), Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, Střední průmyslová škola Třebíč, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice, Střední škola stavební Třebíč, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-36, RK-02-2021-36pr01.docx


37. Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 2356/37/2020/RK a rozdělení příspěvků na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina do jednotlivých služeb za odvětví sociální péče za rok 2020

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o předloženém návrhu změny usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0079/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 2356/37/2020/RK ze dne 15. 12. 2020 tak, že se materiál RK-37-2020-100, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-02-2021-37, př. 1;

schvaluje

rozdělení „Příspěvku na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2020 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby a na příspěvek na provoz, který není určen na základní činnosti sociální služby dle materiálu RK-02-2021-37, př. 2.

odpovědnost: Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-37, RK-02-2021-37pr01.xlsx, RK-02-2021-37pr02.xls, RK-02-2021-37pr03.pdf, RK-02-2021-37pr04.xlsx


38. Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s.

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje žádost Potravinové banky Vysočina, z. s., o poskytnutí dotace na podporu činnosti v roce 2021. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0080/02/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci organizaci Potravinová banka Vysočina, z. s., IČ: 01443658, se sídlem Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-02-2021-38, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-02-2021-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-38, RK-02-2021-38pr01.doc, RK-02-2021-38pr02.pdf, RK-02-2021-38pr03.docx


39. Dlouhodobá výpůjčka uměleckých děl z příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem uzavření 4 smluv o výpůjčce uměleckých děl za účelem výzdoby reprezentačních prostor sídla Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0081/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o výpůjčce dle materiálů RK-02-2021-39, př. 1, RK-02-2021-39, př. 2, RK-02-2021-39, př. 3 a RK-02-2021-39, př. 4, a to na dobu určitou do 31. 1. 2025.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 1. 2021), Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-39, RK-02-2021-39pr01.doc, RK-02-2021-39pr02.doc, RK-02-2021-39pr03.doc, RK-02-2021-39pr04.doc


40. Závěrečná žádost o platbu a zpráva o realizaci projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic"

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje na vědomí závěrečnou žádost o platbu a závěrečnou zprávu o realizaci projektu, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0082/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v závěrečné žádosti o platbu dle materiálu RK-02-2021-40, př. 2 a v závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-02-2021-40, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2021-40, př. 2;

ukládá

Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit závěrečnou žádost o platbu a závěrečnou zprávu o realizaci projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálů RK-02-2021-40, př. 2 a RK-02-2021-40, př. 3 Centru pro regionální rozvoj ČR.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-40, RK-02-2021-40pr01.pdf, RK-02-2021-40pr02.pdf, RK-02-2021-40pr03.pdf


41. Rozpočtové opatření – přijetí osmé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0083/02/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 570 667,74 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-41, RK-02-2021-41pr01.xls


42. Zpráva o udržitelnosti akce "Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II"

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje na vědomí výše uvedenou Zprávu o udržitelnosti akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0084/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-02-2021-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-42, RK-02-2021-42pr01.pdf


43. Smlouvy o spolupráci „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa II“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o uzavření smluv o spolupráci v rámci projektu „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa II“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0085/02/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa II“ dle materiálu RK-02-2021-43, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-43, RK-02-2021-43pr01.pdf, RK-02-2021-43pr02.pdf


44. Cyklodopravní kampaň a soutěž „Do práce na kole 2021“ v Kraji Vysočina

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, požádal radu kraje o vyjádření podpory cyklodopravní kampani a soutěži „Do práce na kole 2021“ v účastnických městech Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0086/02/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s podporou cyklodopravní kampaně a soutěže „Do práce na kole 2021“ v účastnických městech Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Pelhřimov v rozsahu dle materiálu RK-02-2021-44.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 7. 2021)

termín: 31. 7. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-44, RK-02-2021-44pr01.pdf


45. Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020 - složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje na vědomí složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0087/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020“ ve složení dle materiálu RK-02-2021-45, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (19. 1. 2021)

termín: 19. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-45, RK-02-2021-45pr01.docx, RK-02-2021-45pr02.docx


46. Samostatná působnost při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC) - ve 2. pololetí 2020

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženou pravidelnou zprávou o činnosti v samostatné působnosti při integrovaném povolování, při posuzování vlivů na životní prostředí a při ochraně přírody a krajiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0088/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při integrovaném povolování, při posuzování vlivů na životní prostředí a při ochraně přírody a krajiny.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (20. 1. 2021)

termín: 20. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-46, RK-02-2021-46pr01.doc, RK-02-2021-46pr02.doc, RK-02-2021-46pr03.doc


47. Informace o Národním akčním plánu pro regulaci ozáření obyvatel z radonu na území Kraje Vysočina – za 2. pololetí 2020

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina v rámci realizace Národního akčního plánu pro regulaci ozáření obyvatel z radonu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0089/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o řešení Národního akčního plánu pro regulaci ozáření obyvatel z radonu na území Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2020.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (20. 1. 2021)

termín: 20. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-47


48. Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí – povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy na ukončené II. pololetí 2020

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0090/02/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí,  § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 1 446 877 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2020 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-02-2021-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (2. 2. 2021), Odbor ekonomický (2. 2. 2021)

termín: 2. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-48, RK-02-2021-48pr01.xlsx


06. Informaci o technické podpoře COVID-19

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje na vědomí základní informace o službách a systémech, které provozuje Kraj Vysočina na podporu boje s pandemií nemoci COVID-19. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0091/02/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o službách a systémech, které provozuje Kraj Vysočina pro podporu boje s pandemií nemoci COVID-19;

souhlasí

s návrhem dalších kroků a opatření. 

odpovědnost: Odbor informatiky (29. 1. 2021)

termín: 29. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2021-06, RK-02-2021-06pr01.docx, RK-02-2021-06pr02.docx, RK-02-2021-06pr03.docx


50. Rozprava členů rady

V. Schrek se omluvil z jednání. Vedení závěru jednání rady kraje předal H. Hajnové.

Rozprava členů rady kraje proběhla bez rozsáhlejší diskuze.

 

H. Hajnová ukončila zasedání rady kraje č. 02/2021 s tím, že další zasedání se bude konat dne 26. 1. 2021, v 7:00 hod. 

 

 

 

 

 

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

RNDr. Jan Břížďala                                            …………………………..

 

 

 

Mgr. Roman Fabeš                                            ..................……...……..

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 02/2021 dne 19. 1. 2021. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 19. 1. 2021.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz