Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 03/2018 - 23. 1. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku - projekt Phare 2001 CZ
3 FOND VYSOČINY – grantový program „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2018“
4 FOND VYSOČINY – grantový program „INFRASTRUKTURA ICT 2018“
5 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
6 Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
7 Vyhodnocení konkrétních výstupů návrhů na vzájemnou spolupráci mezi nemocnicemi a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací
8 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2017
9 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018
10 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
11 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017
12 Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “KID CZ-A”
13 Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2017
14 Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2018
15 Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
16 Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
17 Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2017
18 FOND VYSOČINY - grantový program "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018"
19 Návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
20 FOND VYSOČINY – grantový program "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018"
21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s přijetím splátky zápůjčky a úprava krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
22 FOND VYSOČINY – grantový program BEZPEČNÁ SILNICE 2018
23 Udržitelnost projektů podpořených z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013
24 Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava
25 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
26 Darování pozemků v k. ú. a obci Nejepín
27 Darování pozemku v k.ú. a obci Žirovnice
28 Návrh na rozhodnutí o změně usnesení rady kraje a zastupitelstva kraje, uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
29 Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky
30 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
31 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
32 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
33 Veřejná zakázka na stavební práce "Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce skladu čp. 1960"
34 Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Háj, příspěvkové organizace
35 Projekt "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení
36 Návrh na zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
37 Zpráva o realizaci č. 2 a zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (OP Zaměstnanost 2014 – 2020)
38 Zprávy o udržitelnosti projektů v rámci OP AT-CZ
39 Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
40 FOND VYSOČINY – grantový program NAŠE ŠKOLA 2018
41 Monitorovací zpráva a žádost o platbu k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
42 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
43 Souhlas s prodejem instalovaného zdroje tepla pořízeného v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
44 Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
45 Závěrečná zpráva o realizaci projektu Vysočina žije seniory podpořeného z Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017
46 Poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, p.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
47 Návrh na schválení čerpání fondu investic u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
48 Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
49 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
50 Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V
51 Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Střední průmyslová školaTřebíč
52 Souhlas s použitím provozních prostředků (tržeb za prodané výrobky) na mzdové výdaje
53 FOND VYSOČINY – grantový program SPORTUJEME 2018
54 FOND VYSOČINY – grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018
55 Návrh na úpravu plánu investic Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2018
56 Projekt „Postav si svůj náklaďák“
57 Aktualizace Zásad na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání
58 Podpora Krajských center talentované mládeže 2018 z kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření
59 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizací zřizovaných krajem
60 FOND VYSOČINY – grantový program SPORTOVIŠTĚ 2018
61 „Sedimentační tůně v PR Havranka“, sanační opatření – smlouva o spolupráci
62 FOND VYSOČINY – grantový program „Ekologická výchova 2018“
63 Výzva č. 4/2018 – zemědělské akce
64 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení grantového programu „ČISTÁ VODA 2018“
66upr1 Návrh na úpravu plánu investic Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz