Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 03/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 03/2018, které se konalo dne 23. 1. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2018

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 23. 1. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost  J. Hyliše, P. Pacala.

Radě kraje byl předložen návrh na stažení bodu 11. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 z programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2018
02.  Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku - projekt Phare 2001 CZ
03.  FOND VYSOČINY – grantový program „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2018“
04.  FOND VYSOČINY – grantový program „INFRASTRUKTURA ICT 2018“
05.  Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
06.  Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
07.  Vyhodnocení konkrétních výstupů návrhů na vzájemnou spolupráci mezi nemocnicemi a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací
08.  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2017
09.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018
10.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
11.  Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017
12.  Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “KID CZ-A”
13.  Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2017
14.  Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2018
15.  Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
16.  Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
17.  Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2017
18.  FOND VYSOČINY - grantový program "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018"
20.  FOND VYSOČINY – grantový program "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018"
19.  Návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
21.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s přijetím splátky zápůjčky a úprava krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
22.  FOND VYSOČINY – grantový program BEZPEČNÁ SILNICE 2018
23.  Udržitelnost projektů podpořených z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013
24.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava
25.  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
26.  Darování pozemků v k. ú. a obci Nejepín
27.  Darování pozemku v k.ú. a obci Žirovnice
29.  Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky
31.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
32.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
34.  Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Háj, příspěvkové organizace
28.  Návrh na rozhodnutí o změně usnesení rady kraje a zastupitelstva kraje, uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
30.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
33.  Veřejná zakázka na stavební práce "Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce skladu čp. 1960"
35.  Projekt "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení
36.  Návrh na zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
37.  Zpráva o realizaci č. 2 a zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (OP Zaměstnanost 2014 – 2020)
38.  Zprávy o udržitelnosti projektů v rámci OP AT-CZ
39.  Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
40.  FOND VYSOČINY – grantový program NAŠE ŠKOLA 2018
41.  Monitorovací zpráva a žádost o platbu k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
42.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
43.  Souhlas s prodejem instalovaného zdroje tepla pořízeného v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
44.  Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
45.  Závěrečná zpráva o realizaci projektu Vysočina žije seniory podpořeného z Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017
46.  Poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, p.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
47.  Návrh na schválení čerpání fondu investic u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
48.  Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
49.  Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
50.  Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V
51.  Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Střední průmyslová školaTřebíč
52.  Souhlas s použitím provozních prostředků (tržeb za prodané výrobky) na mzdové výdaje
53.  FOND VYSOČINY – grantový program SPORTUJEME 2018
54.  FOND VYSOČINY – grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018
55.  Návrh na úpravu plánu investic Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2018
56.  Projekt „Postav si svůj náklaďák“
57.  Aktualizace Zásad na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání
58.  Podpora Krajských center talentované mládeže 2018 z kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření
59.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizací zřizovaných krajem
60.  FOND VYSOČINY – grantový program SPORTOVIŠTĚ 2018
61.  „Sedimentační tůně v PR Havranka“, sanační opatření – smlouva o spolupráci
62.  FOND VYSOČINY – grantový program „Ekologická výchova 2018“
63.  Výzva č. 4/2018 – zemědělské akce
64.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení grantového programu „ČISTÁ VODA 2018“
65.  Rozprava členů rady

Usnesení 0080/03/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 23. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 02/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku - projekt Phare 2001 CZ

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0081/03/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-02, RK-03-2018-02pr01.pdf, RK-03-2018-02pr02.pdf


K bodům 03, 04, odboru informatiky, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


03. FOND VYSOČINY – grantový program „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2018“

Usnesení 0082/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „Informační a komunikační technologie 2018“ dle materiálu RK-03-2018-03, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor informatiky (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-03, RK-03-2018-03pr01.doc


04. FOND VYSOČINY – grantový program „INFRASTRUKTURA ICT 2018“

Usnesení 0083/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „Infrastruktura ICT 2018“ dle materiálu RK-03-2018-04, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor informatiky (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-04, RK-03-2018-04pr01.doc


05. Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0084/03/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 2 762 550 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 2 283 100 Kč určenou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 2 283 100 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-03-2018-05, př. 1;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací o částku 479 450 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (23. 1. 2018), Odbor ekonomický (23. 1. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (23. 1. 2018)

termín: 23. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-05, RK-03-2018-05pr01.pdf


06. Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce s následnou možností koupě pro danou nemocnici. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0085/03/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dataprojektoru a stolního laparoskopického trenažéru s  možností  jejich následné koupě mezi společností PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizaci.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 1. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-06, RK-03-2018-06pr01.pdf, RK-03-2018-06pr02.pdf


07. Vyhodnocení konkrétních výstupů návrhů na vzájemnou spolupráci mezi nemocnicemi a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0086/03/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vyhodnocení konkrétních výstupů návrhů na vzájemnou spolupráci mezi nemocnicemi zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací k 31. 12. 2017, dle materiálu RK-03-2018-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (23. 1. 2018), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (23. 1. 2018)

termín: 23. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-07, RK-03-2018-07pr01.doc


08. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2017

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o plnění usnesení rady kraje a zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0087/03/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2017 dle materiálu RK-03-2018-08, př. 2;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu RK-03-2018-08, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-08, RK-03-2018-08pr01.xlsx, RK-03-2018-08pr02.xlsx


09. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit zásady zastupitelstva kraje pro poskytování dotací obcím kraje na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0088/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018 dle materiálu RK-03-2018-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-09, RK-03-2018-09pr01.doc


10. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0089/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 600 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-03-2018-10, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2018-10, př. 2;
 • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu RK-03-2018-10, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 600 000 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-10, RK-03-2018-10pr01.pdf, RK-03-2018-10pr02.pdf, RK-03-2018-10pr03.pdf, RK-03-2018-10pr04.doc


11. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-11, RK-03-2018-11pr01.pdf, RK-03-2018-11pr02.pdf, RK-03-2018-11pr03.doc


12. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “KID CZ-A”

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0090/03/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-03-2018-12, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2018-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-12, RK-03-2018-12pr01.pdf


13. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2017

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0091/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2017 dle materiálu RK-03-2018-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-13, RK-03-2018-13pr01.pdfK bodům 14 - 16, odboru sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


14. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2018

Usnesení 0092/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-03-2018-14, př. 1.

odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí, Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-14, RK-03-2018-14pr01.doc


15. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018

Usnesení 0093/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-03-2018-15, př. 1.

odpovědnost: předseda finančního výboru, Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-15, RK-03-2018-15pr01.doc


16. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018

Usnesení 0094/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-03-2018-16, př. 1.

odpovědnost: předseda kontrolního výboru, Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-16, RK-03-2018-16pr01.doc


17. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2017

J. Pavlík předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o kontrolách provedených kontrolním výborem v roce 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0095/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 a 5/2017, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-03-2018-17, př. 1, RK-03-2018-17, př. 2, RK-03-2018-17, př. 3, RK-03-2018-17, př. 4, RK-03-2018-17, př. 5.

odpovědnost: předseda kontrolního výboru, Odbor sekretariátu hejtmana (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-17, RK-03-2018-17pr01.pdf, RK-03-2018-17pr02.pdf, RK-03-2018-17pr03.pdf, RK-03-2018-17pr04.pdf, RK-03-2018-17pr05.pdf


K bodům 18, 20, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


18. FOND VYSOČINY - grantový program "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018"

Usnesení 0096/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 •  vyhlásit grantový program „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018“ dle materiálu RK-03-2018-18, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

 

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-18, RK-03-2018-18pr01.doc


20. FOND VYSOČINY – grantový program "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018"

Usnesení 0097/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“ dle materiálu RK-03-2018-20, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-20, RK-03-2018-20pr01.doc


19. Návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ nominovaným osobám. Projednávání se zúčastnili Z. Vondráková, P. Stejskal, úředníci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0098/03/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-19, RK-03-2018-19pr01.pdf, RK-03-2018-19pr02.pdf, RK-03-2018-19pr03.pdf


21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s přijetím splátky zápůjčky a úprava krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnili Z. Vondráková, P. Stejskal, úředníci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0099/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 214310) o částku 390 062 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech);
 • schválit navýšení závazku kraje o částku 336 543,35 Kč za účelem dokrytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, na projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ z rozpočtu kraje (tj. závazek celkem ve výši 1 063 148,70 Kč odpovídající vlastním zdrojům organizace na financování projektu dle Změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 20. 12. 2017).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-21, RK-03-2018-21pr01.doc, RK-03-2018-21pr02.doc, RK-03-2018-21pr03.pdf, RK-03-2018-21pr04.pdf, RK-03-2018-21pr05.pdf


22. FOND VYSOČINY – grantový program BEZPEČNÁ SILNICE 2018

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0100/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „Bezpečná silnice 2018“ dle materiálu  RK-03-2018-22, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-22, RK-03-2018-22pr01.pdf


23. Udržitelnost projektů podpořených z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0101/03/2018/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2018-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 1. 2018)

termín: 30. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-23, RK-03-2018-23pr01.pdf


24. Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0102/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 150 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na realizaci jmenovitých akcí dle materiálu RK-03-2018-24, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 150 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí z přílohy D1B dle materiálu RK-03-2018-24, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-24, RK-03-2018-24pr01.pdf, RK-03-2018-24pr02.pdf


25. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámili radu kraje s návrhem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace v rámci majetkoprávní přípravy uvedené stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0103/03/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-25, RK-03-2018-25pr01.pdf, RK-03-2018-25pr02.pdfK bodům 26, 27, 29, 31, 32, 34, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


26. Darování pozemků v k. ú. a obci Nejepín

Usnesení 0104/03/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 317/2 o výměře 52 m2, odděleného geometrickým plánem č. 98-95/2010 z pozemku par. č. 317, díl "a"  a pozemku par. č. 328 díl "b" a pozemku par. č. 328/2 o výměře 123 m2, odděleného geometrickým plánem č. 98-95/2010  z pozemku par. č. 328 v k. ú. a obci Nejepín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nejepín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 317/2 o výměře 52 m2, oddělený geometrickým plánem č. 98-95/2010 z pozemku par. č. 317 díl "a" a pozemku par. č. 328 díl "b" a pozemek par. č. 328/2 o výměře 123 m2, oddělený geometrickým plánem č. 98-95/2010 z pozemku  par. č. 328 v k. ú. a obci Nejepín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nejepín.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-26, RK-03-2018-26pr01.pdf, RK-03-2018-26pr02.pdf


27. Darování pozemku v k.ú. a obci Žirovnice

Usnesení 0105/03/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 3691/180 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1313-66-2017 z pozemku par. č. 3691/1 v k. ú. a obci Žirovnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žirovnice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 3691/180 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1313-66-2017 z pozemku par. č. 3691/1 v k. ú. a obci Žirovnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žirovnice.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-27, RK-03-2018-27pr01.pdf


29. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky

Usnesení 0106/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-03-2018-29, př. 1 oddělené geometrickým plánem č. 347-116/2017 z pozemku par. č. 837/1 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-29, RK-03-2018-29pr01.xls, RK-03-2018-29pr02.pdf


31. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0107/03/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-03-2018-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-31, RK-03-2018-31pr01.xls


32. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0108/03/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-03-2018-32, př. 1 a RK-03-2018-32, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-32, RK-03-2018-32pr01.xlsx, RK-03-2018-32pr02.xlsx


34. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Háj, příspěvkové organizace

Usnesení 0109/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2018-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-34, RK-03-2018-34pr01.doc


28. Návrh na rozhodnutí o změně usnesení rady kraje a zastupitelstva kraje, uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem změnit příslušné usnesení rady kraje a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit příslušné usnesení zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0110/03/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení rady kraje č. 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK, ve znění usnesení 1321/24/2017/RK, ve znění usnesení 1937/35/2017/RK tak, že v usnesení se na konec první odrážky vkládá text "nájemní smlouva na pronájem částí pozemků ve vlastnictví obce Rančířov bude uzavřena za nájemné ve výši  3 Kč/m2/rok";
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr převést darem v rámci stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ nově vybudovaný stavební objekt SO 203 Most přes silnici II/602 v km 0,602 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rančířov;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • změnit usnesení č. 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení č. 0589/08/2016/ZK, ve znění usnesení č. 0391/05/2017/ZK, ve znění usnesení č. 0492/06/2017/ZK tak, že do materiálu ZK-05-2016-65, př. 1 se vkládá text "pozemky ve vlastnictví obce Rančířov v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-xx, př. 1 budou nabyty z vlastnictví obce Rančířov  do vlastnictví Kraje Vysočina úplatně za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2";
 • rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Rančířov na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na stavební objekt SO 203 Most přes silnici II/602 v km 0,602, vybudovaný v rámci stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-28


30. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o vítězi výběrového řízení v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném výběrovou komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0111/03/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-30, RK-03-2018-30pr01.pdf, RK-03-2018-30pr02.xls, RK-03-2018-30pr03.pdf, RK-03-2018-30pr04.pdf


33. Veřejná zakázka na stavební práce "Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce skladu čp. 1960"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0112/03/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu čp. 1960“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-03-2018-33, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-03-2018-33, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-03-2018-33, př. 3upr1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-33, RK-03-2018-33pr01.doc, RK-03-2018-33pr02.doc, RK-03-2018-33pr03.doc


35. Projekt "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0113/03/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 310 030 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 310 030 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina", “Bezpečná nemocnice",  "Zvýšení bezpečnosti datového provozu"  a "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 310 030 Kč určenou na  pokrytí nákladů spojených s administrací projektů "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" (40 300 Kč), “Bezpečná nemocnice" (89 700 Kč), "Zvýšení bezpečnosti datového provozu" (89 700 Kč) a "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě" (90 330 Kč);
ukládá

odboru analýz a podpory řízení, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů RK-03-2018-35, př. 2, RK-03-2018-35, př. 3, RK-03-2018-35, př. 4, RK-03-2018-35, př. 5, RK-03-2018-35, př. 6, RK-03-2018-35, př. 7RK-03-2018-35, př. 8; RK-03-2018-35, př. 9 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit záměr poskytnout prostředky na spolufinancování projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" ve výši 210 tis. Kč;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" ve výši max. 800 tis. Kč.
bere na vědomí

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 1. 2027), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 1. 2019), ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (31. 1. 2027), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 1. 2027)

termín: 31. 1. 2027

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-35, RK-03-2018-35pr01.doc, RK-03-2018-35pr02.docx, RK-03-2018-35pr03.pdf, RK-03-2018-35pr04.docx, RK-03-2018-35pr05.pdf, RK-03-2018-35pr06.docx, RK-03-2018-35pr07.pdf, RK-03-2018-35pr08.docx, RK-03-2018-35pr09.pdf, RK-03-2018-35pr10.doc


36. Návrh na zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0114/03/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 763 650 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů „Učit se společně, růst individuálně“ (153 650 Kč), „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“ (110 000 Kč) a projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.“ (500 000 Kč) z kapitoly Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2020), ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-36


37. Zpráva o realizaci č. 2 a zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (OP Zaměstnanost 2014 – 2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 a zjednodušené žádosti o platbu č. 3 daného projektu. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0115/03/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu RK-03-2018-37, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 3 dle materiálu RK-03-2018-37, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-03-2018-37, př. 1 a RK-03-2018-37, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 3 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-03-2018-37, př. 1 a RK-03-2018-37, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-37, RK-03-2018-37pr01.pdf, RK-03-2018-37pr02.pdf


38. Zprávy o udržitelnosti projektů v rámci OP AT-CZ

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů v rámci OP AT-CZ. V průběhu jednání odešel J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0116/03/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-03-2018-38, př. 1 a RK-03-2018-38, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-03-2018-38, př. 1 a RK-03-2018-38, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-38, RK-03-2018-38pr01.doc, RK-03-2018-38pr02.doc


39. Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnout o realizaci shora uvedeného projektu. V průběhu jednání přišel J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0117/03/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o realizaci projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ dle materiálu RK-03-2018-39, př. 1 v případě, že zastupitelstvo kraje schválí převod finančních prostředků na předfinancování projektu;

ukládá

odboru regionálního rozvoje dopracovat projektovou žádost a předložit její znění ke schválení rady kraje;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 170 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-39, RK-03-2018-39pr01.pdf


40. FOND VYSOČINY – grantový program NAŠE ŠKOLA 2018

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0118/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „NAŠE ŠKOLA 2018“ dle materiálu RK-03-2018-40, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-40, RK-03-2018-40pr01.doc, RK-03-2018-40pr02.doc


41. Monitorovací zpráva a žádost o platbu k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0119/03/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-03-2018-41, př. 1, RK-03-2018-41, př. 2 a RK-03-2018-41, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-03-2018-41, př. 1 a RK-03-2018-41, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit monitorovací zprávu a žádost o platbu v rámci projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“ na Státní fond životního prostředí.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-41, RK-03-2018-41pr01.pdf, RK-03-2018-41pr02.xls, RK-03-2018-41pr03.RTF


42. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0120/03/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1779 za podmínek uvedených v materiálu RK-03-2018-42, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-42, RK-03-2018-42pr01.doc, RK-03-2018-42pr02.pdf


43. Souhlas s prodejem instalovaného zdroje tepla pořízeného v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s prodejem stávajícího zdroje tepla na pevná paliva pořízeného v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0121/03/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s likvidací instalovaného zdroje tepla pořízeného dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0297 ve znění dodatku č. 1 za podmínky instalace nového zdroje tepla, který bude splňovat podmínky čl. 3 odst. 2. písm. a) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 16/15 ze dne 17. 12. 2015 a jeho pořizovací hodnota musí být nejméně 34 602Kč včetně DPH.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-43, RK-03-2018-43pr01.pdf, RK-03-2018-43pr02.pdf


44. Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018

J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0122/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit:

 - zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 247 444 514 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-03-2018-44, př. 1;

- zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-03-2018-44, př. 1;

- převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, na kapitolu Sociální věci a na kapitolu Kultura na poskytnutí zápůjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem dle materiálu RK-03-2018-44, př. 2;

 • rozhodnout:

- poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Statutárnímu městu Jihlava, IČO 00286010 ve výši 5 000 000 Kč na rozvoj jihlavského sportu dle materiálu RK-03-2018-44, př. 3;

- uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2018-44, př. 3.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-44, RK-03-2018-44pr01.doc, RK-03-2018-44pr02.xlsx, RK-03-2018-44pr03.pdf


45. Závěrečná zpráva o realizaci projektu Vysočina žije seniory podpořeného z Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje návrh schválit Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Vysočina žije seniory podpořeného z Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0123/03/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Vysočina žije seniory podpořeného z Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017 dle materiálu RK-03-2018-45, př. 1.
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh poskytovateli dotace MPSV.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-45, RK-03-2018-45pr01.pdf


46. Poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, p.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0124/03/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství organizaci Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p.s., IČO 02249626, se sídlem Karoliny Světlé 1547/11, 586 01 Jihlava, ve výši 60 000 Kč, dle materiálu RK-03-2018-46, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (20. 2. 2018)

termín: 20. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-46, RK-03-2018-46pr01.pdf, RK-03-2018-46pr02.doc


47. Návrh na schválení čerpání fondu investic u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, informoval radu kraje o návrhu schválit čerpání fondu investic u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou pro rok 2018. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0125/03/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

čerpání fondu investic pro rok 2018 u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2018-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-47, RK-03-2018-47pr01.xls


48. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0126/03/2018/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2018-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (12. 2. 2018)

termín: 12. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-48, RK-03-2018-48pr01.doc


49. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0127/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2018-49, př. 1;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2018-49, př. 2;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, dle materiálu RK-03-2018-49, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-49, RK-03-2018-49pr01.doc, RK-03-2018-49pr02.doc, RK-03-2018-49pr03.doc


50. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, informoval radu kraje o předloženém doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území Kraje Vysočina na období od 1. 3. 2018 do 30. 11. 2021. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0128/03/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pověření pro služby zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“ dle materiálu RK-03-2018-50, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 35 627 202 Kč z účtu projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V" dle materiálu RK-03-2018-50, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na období od 1. 3. 2018 do 30. 11. 2021 z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“ pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-03-2018-50, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů na financování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“ v celkové výši max. 10 000 000 Kč s tím, že tyto prostředky budou čerpány průběžně dle aktuální potřeby projektu.
 • rozhodnout zařadit kapacitu 9 klientů sociální rehabilitace poskytovatele INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV, z. ú. do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina do 31. 12. 2021.
 • schválit dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV“ dle materiálu RK-03-2018-50, př. 4.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-50, RK-03-2018-50pr01.xlsx, RK-03-2018-50pr02.doc, RK-03-2018-50pr03.docx, RK-03-2018-50pr04.doc, RK-03-2018-50pr05.pdf


K bodům 51, 52, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


51. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Střední průmyslová školaTřebíč

Usnesení 0129/03/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o servisním nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-03-2018-51, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (1. 2. 2018), Střední průmyslová škola Třebíč (1. 2. 2018)

termín: 1. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-51, RK-03-2018-51pr01.pdf


52. Souhlas s použitím provozních prostředků (tržeb za prodané výrobky) na mzdové výdaje

Usnesení 0130/03/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

u Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou s použitím provozních prostředků na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 238  524  Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 85  869  Kč dle materiálu RK-03-2018-52.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-52


K bodům 53, 54, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


53. FOND VYSOČINY – grantový program SPORTUJEME 2018

Usnesení 0131/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „Sportujeme 2018“ dle materiálu RK-03-2018-53, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-53, RK-03-2018-53pr01.doc


54. FOND VYSOČINY – grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018

Usnesení 0132/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018“ dle materiálu RK-03-2018-54, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-54, RK-03-2018-54pr01.DOC


55. Návrh na úpravu plánu investic Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Střední průmyslové školy Třebíč o schválení čerpání fondu investic na rok 2018. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu,  M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0133/03/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

čerpání fondu investic Střední průmyslové škole Třebíč IČO 66610702 pro rok 2018 ve výši 446 000 Kč dle materiálu RK-03-2018-55, př. 1upr1.

odpovědnost: OŠMS (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-55, RK-03-2018-55pr01.xls


56. Projekt „Postav si svůj náklaďák“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vzít na vědomí rozhodnutí zadavatele o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup nákladního automobilu". Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0134/03/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

postup při zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle  materiálu RK-03-2018-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-56, RK-03-2018-56pr01.doc


57. Aktualizace Zásad na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit aktualizaci uvedených zásad zastupitelstva kraje. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu,  M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0135/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání dle materiálu RK-03-2018-57, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-57, RK-03-2018-57pr01.doc, RK-03-2018-57pr02.pdf


58. Podpora Krajských center talentované mládeže 2018 z kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací na podporu koordinace výchovy sportovní mládeže v roce 2018 žadatelům. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu,  M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a  sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0136/03/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím:
  •  Krajskému atletickému svazu Vysočina, se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 70923060 ve výši 130 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v atletice;  
  • Krajskému šachovému svazu Vysočina, se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 04473396 ve výši 60 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v šachu;
  • Sportovnímu klubu OK Jihlava, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 63442566 ve výši 160 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v orientačním běhu;
  • Judu Vysočina z.s., se sídlem Janovice 22, 588 13 Polná, IČO 22750886 ve výši 78 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v judu;
  • Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč, spolek, se sídlem Manž. Curieových 1112, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČO 44065558 ve výši 56 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v triatlonu;
  •  Florbalu Vysočina z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 04932170 ve výši 125 200 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve florbalu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-03-2018-58, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím:
  •  Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO  75070961 ve výši 470 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v házené;
  • SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v lyžování;
  • DUKLE Jihlava – mládež, z.s., se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji;
  • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s., se sídlem Pavlovova 2672/14, 586 01 Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve volejbalu;
  • Krajskému centru talentované mládeže, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč IČO 05197392 ve výši 600 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v tenisu;
  • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 58601 Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
  • Basketbalovému klubu Jihlava z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v basketbalu;
  • HB Ostrov, z.s., se sídlem Žižkova 3329, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 26570068 ve výši 202 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve stolním tenisu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-03-2018-58, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-58, RK-03-2018-58pr01.pdf, RK-03-2018-58pr02.pdf, RK-03-2018-58pr03.pdf, RK-03-2018-58pr04.xls


59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizací zřizovaných krajem

K. Ubr vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu,  M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0137/03/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 1 370 000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2018 dle materiálu RK-03-2018-59, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky ve výši 112 000 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-03-2018-59, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 1 370 000 Kč organizacím dle materiálu RK-03-2018-59, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2018.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-59, RK-03-2018-59pr01.xls


60. FOND VYSOČINY – grantový program SPORTOVIŠTĚ 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu,  M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0138/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „Sportoviště 2018“ dle materiálu RK-03-2018-60, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-60, RK-03-2018-60pr01.doc


61. „Sedimentační tůně v PR Havranka“, sanační opatření – smlouva o spolupráci

E. Horná vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvu o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0139/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci managementového sanačního opatření „Sedimentační tůně v PR Havranka“ a právu provést stavbu dle materiálu RK-03-2018-61, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 5. 2018)

termín: 30. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-61, RK-03-2018-61pr01.doc, RK-03-2018-61pr02.pdf, RK-03-2018-61pr03.pdf


62. FOND VYSOČINY – grantový program „Ekologická výchova 2018“

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0140/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „Ekologická výchova 2018“ dle materiálu RK-03-2018-62, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-62, RK-03-2018-62pr01.doc, RK-03-2018-62pr02.doc


63. Výzva č. 4/2018 – zemědělské akce

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit Výzvu č. 4/2018 – zemědělské akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0141/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Výzvu č. 4/2018 – zemědělské akce k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 – 2021 č. 17/14 ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu RK-03-2018-63, př. 1;

jmenuje

hodnotitelskou komisi ve složení dle materiálu RK-03-2018-63, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-63, RK-03-2018-63pr01.doc, RK-03-2018-63pr02.doc


64. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení grantového programu „ČISTÁ VODA 2018“

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0142/03/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „Čistá voda 2018“ dle materiálu RK-03-2018-64, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2018-64, RK-03-2018-64pr01.doc, RK-03-2018-64pr02.doc


65. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 03/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 30. 1. 2018, v 6:30 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský     ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Josef Pavlík            …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 03/2018 dne 23. 1. 2018.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 24. 1. 2018.

 


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz