Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 03/2019 - 5. 2. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Věcný dar a peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
3 Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
4 Řešení instalace nových energetických zdrojů v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci – zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla (kogenerační jednotka)
5 Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
6 Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
7 Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 13. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie
9 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
10 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na pořízení stomatologického setu pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
11 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
12 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
13 Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019
14 Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů na ochranu měkkých cílů v Kraji Vysočina na rok 2019
15 Fond Vysočiny - rezignace a jmenování člena řídicího výboru Programu SPORTOVIŠTĚ 2019
16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení a na kapitole Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
17 Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018
18 Příkazové bloky - prováděcí smlouva 2019
19 Průběžná zpráva o realizaci č. 3 a zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu „Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
20 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Přibyslav
21 Výkup pozemku v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
22 Darování pozemků v k. ú. Opatovice u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou
23 Předání pozemků v k.ú. Ledeč nad Sázavou a v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
24 Darování pozemků v k.ú. Nové Dvory u Kamenné a obci Polná
25 Majetkoprávní příprava akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část III.“
26 Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce "Domov důchodců Onšov - oprava výtahu"
27 Smlouva opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina, darování nemovitého majetku v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové a obci Křižanov.
28 Darování pozemku v k. ú. a obci Petrůvky
29 Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v souvislosti se stavbou „D1 modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec“
30 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Rouchovany, v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě.
31 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce strojovny VZT a koupelen"
32 Prodej nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz
33 Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
34 Darování pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
35 Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“
36 Návrh na změnu usnesení č. 0294/04/2017/ZK, výkupy pozemků v k. ú. Koroužné
37 Uzavření dodatků ke smlouvám o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
38 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
39 Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu - Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace
40 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod"
41 Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
42 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
43 Finále 10. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
44 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
45 Porušení rozpočtové kázně zjištěné u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
46 Dar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina
47 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
48 Anketa Učitel Vysočiny 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu a poskytnutí věcných darů nejlepším učitelkám/učitelům
49 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
50 Projektové záměry příspěvkových organizací – Erasmus+
51 Podpora soutěží a přehlídek
52 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – ukončení projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“
53 Monitorovací zpráva v rámci projektu “Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”
54 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
55 Jmenování Expertní skupiny k naplňování managementu hospodaření s energií

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz