Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 03/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 03/2019, které se konalo dne 5. 2. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 02/2019

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 5. 2. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 02/2019
02.  Věcný dar a peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
03.  Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
04.  Řešení instalace nových energetických zdrojů v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci – zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla (kogenerační jednotka)
05.  Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
06.  Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
07.  Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
08.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 13. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie
09.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
10.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na pořízení stomatologického setu pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
11.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
12.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
13.  Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019
14.  Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů na ochranu měkkých cílů v Kraji Vysočina na rok 2019
15.  Fond Vysočiny - rezignace a jmenování člena řídicího výboru Programu SPORTOVIŠTĚ 2019
16.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení a na kapitole Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
17.  Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018
18.  Příkazové bloky - prováděcí smlouva 2019
19.  Průběžná zpráva o realizaci č. 3 a zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu „Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
20.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Přibyslav
21.  Výkup pozemku v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
22.  Darování pozemků v k. ú. Opatovice u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou
23.  Předání pozemků v k.ú. Ledeč nad Sázavou a v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
24.  Darování pozemků v k.ú. Nové Dvory u Kamenné a obci Polná
25.  Majetkoprávní příprava akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část III.“
27.  Smlouva opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina, darování nemovitého majetku v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové a obci Křižanov.
28.  Darování pozemku v k. ú. a obci Petrůvky
29.  Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v souvislosti se stavbou „D1 modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec“
30.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Rouchovany, v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě.
34.  Darování pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
35.  Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“
36.  Návrh na změnu usnesení č. 0294/04/2017/ZK, výkupy pozemků v k. ú. Koroužné
37.  Uzavření dodatků ke smlouvám o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
38.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
26.  Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce "Domov důchodců Onšov - oprava výtahu"
31.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce strojovny VZT a koupelen"
32.  Prodej nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz
33.  Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
39.  Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu - Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace
40.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod"
41.  Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
42.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
43.  Finále 10. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
44.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
45.  Porušení rozpočtové kázně zjištěné u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
46.  Dar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina
47.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
48.  Anketa Učitel Vysočiny 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu a poskytnutí věcných darů nejlepším učitelkám/učitelům
49.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
50.  Projektové záměry příspěvkových organizací – Erasmus+
51.  Podpora soutěží a přehlídek
52.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – ukončení projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“
53.  Monitorovací zpráva v rámci projektu “Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”
54.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
55.  Jmenování Expertní skupiny k naplňování managementu hospodaření s energií
56.  Rozprava členů rady

Usnesení 0156/03/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 5. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 02/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Věcný dar a peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s  uzavřením smluv pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0157/03/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-03-2019-02, př. 1, RK-03-2019-02, př. 2, RK-03-2019-02, př. 3, RK-03-2019-02, př. 4, RK-03-2019-02, př.  5 a  RK-03-2019-02, př. 6.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 2. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (15. 2. 2019)

termín: 15. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-02, RK-03-2019-02pr01.pdf, RK-03-2019-02pr02.pdf, RK-03-2019-02pr03.pdf, RK-03-2019-02pr04.pdf, RK-03-2019-02pr05.pdf, RK-03-2019-02pr06.pdf


03. Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s  přijetím věcného daru pro Nemocnici Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0158/03/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-03-2019-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 2. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (15. 2. 2019)

termín: 15. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-03, RK-03-2019-03pr01.doc


04. Řešení instalace nových energetických zdrojů v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci – zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla (kogenerační jednotka)

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí Nemocnice Havlíčkův Brod o  udělení souhlasu s umístěním zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla v areálu nemocnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0159/03/2019/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-04, RK-03-2019-04pr01.pdf


05. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Třebíč o udělení souhlasu s realizací nových investičních akcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0160/03/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-03-2019-05, př. 1 a RK-03-2019-05, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-05, RK-03-2019-05pr01.pdf, RK-03-2019-05pr02.pdf


K bodům 06, 07, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


06. Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Usnesení 0161/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku:

 • Kopírka, inv. číslo 000-000-000-636, rok výroby 2009, pořizovací cena 184 119,20 Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Kráječ zeleniny, inv. číslo 000-000-001-153, rok výroby 1995, pořizovací cena 205 696,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace:

 • Kopírka, inv. číslo 000-000-000-636, rok výroby 2009, pořizovací cena 184 119,20 Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Kráječ zeleniny, inv. číslo 000-000-001-153, rok výroby 1995, pořizovací cena 205 696,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-06


07. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

Usnesení 0162/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:

 • Chladnička Calex Samsung, inventární číslo 002-000-000-660, r. v. 1994, pořizovací cena (PC) 10 765,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Lůžko hydraulické sprchovací, inv. č. 002-000-000-733, r. v. 1994, PC 114 306,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ostředivka chlazená, inv. č. 002-000-001-158, r. v. 1996, PC 200 796,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Analyzátor koagulační, inv. č. 002-000-001-347, r. v. 2000, PC 1 460 139,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Tiskárna TTR, inv. č. 002-000-001-508, r. v. 2003, PC 50 935,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Duodenofibroskop Olympus, inv. č. 002-000-001-150, r. v. 1996, PC 450 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kamera Wolf, inv. č. 002-000-001-936, r. v. 2007, PC 119 694,- Kč, ZC 27 924,- Kč;
 • Vrtačka pistolová Synthes, inv. č. 002-000-001-918, r. v. 2006, PC 165 582,- Kč, ZC 38 629,- Kč;
 • Videokonferenční koncové zařízení, inv. č. 002-000-002-079, r. v. 2009, PC 364 735,- Kč, ZC 1,- Kč.

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:

 • Chladnička Calex Samsung, inventární číslo 002-000-000-660, r. v. 1994, pořizovací cena (PC) 10 765,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Lůžko hydraulické sprchovací, inv. č. 002-000-000-733, r. v. 1994, PC 114 306,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ostředivka chlazená, inv. č. 002-000-001-158, r. v. 1996, PC 200 796,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Analyzátor koagulační, inv. č. 002-000-001-347, r. v. 2000, PC 1 460 139,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Tiskárna TTR, inv. č. 002-000-001-508, r. v. 2003, PC 50 935,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Duodenofibroskop Olympus, inv. č. 002-000-001-150, r. v. 1996, PC 450 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kamera Wolf, inv. č. 002-000-001-936, r. v. 2007, PC 119 694,- Kč, ZC 27 924,- Kč;
 • Vrtačka pistolová Synthes, inv. č. 002-000-001-918, r. v. 2006, PC 165 582,- Kč, ZC 38 629,- Kč;
 • Videokonferenční koncové zařízení, inv. č. 002-000-002-079, r. v. 2009, PC 364 735,- Kč, ZC 1,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 2. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-07


08. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 13. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0163/03/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 15 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o  částku 15 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 15 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 13.  jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 15. 4 2019.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 4. 2019), Odbor ekonomický (15. 4. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (15. 4. 2019)

termín: 15. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-08, RK-03-2019-08pr01.pdf, RK-03-2019-08pr02.doc


09. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0164/03/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady  nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-03-2019-09, př. 1, RK-03-2019-09, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 920 000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 920 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o  částku 920 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 2. 2019), Odbor ekonomický (28. 2. 2019), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-09, RK-03-2019-09pr01.docx, RK-03-2019-09pr02.docx, RK-03-2019-09pr03.xls


10. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na pořízení stomatologického setu pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0165/03/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2019 o částku 300 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, s určením na pořízení stomatologického setu;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku na pořízení somatologického setu včetně přiložených kopií příslušných daňových dokladů.

odpovědnost: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (30. 6. 2019), Odbor zdravotnictví (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-10


11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0166/03/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-03-2019-11, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 680 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 680 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 680 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 2. 2019), Odbor ekonomický (28. 2. 2019), Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-11, RK-03-2019-11pr01.docx, RK-03-2019-11pr02.xls


12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření v  rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0167/03/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení stipendia pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-03-2019-12, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 503 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 503 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 1 503 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením 3. části stipendia.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 2. 2019), Odbor ekonomický (28. 2. 2019), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-12, RK-03-2019-12pr01.docx, RK-03-2019-12pr02.xls


13. Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0168/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

požádat o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina:

 1. „KPBI: Kraj Vysočina – Mezinárodní konference“ dle materiálu RK-03-2019-13, př. 1;
 2. „KPBI: Kraj vysočina – Analýza a Semináře na nelegální online obsah“ dle materiálu RK-03-2019-13, př. 3;
 3. „Kraj Vysočina - Divadelní představení SMOLAŘ“ dle materiálu RK-03-2019-13, př. 5;
 4. „ Kraj Vysočina - Podpora prevence kriminality v kraji“ dle materiálu RK-03-2019-13, př. 6;
souhlasí

s finanční spoluúčastí Kraje Vysočina na realizaci projektů:

 1. „KPBI: Kraj Vysočina – Mezinárodní konference“ dle materiálu RK-03-2019-13, př. 2;
 2. „KPBI: Kraj vysočina – Analýza a Semináře na nelegální on - line obsah dle materiálu RK-03-2019-13, př. 4;
 3. „Kraj Vysočina - Divadelní představení SMOLAŘ“ dle materiálu RK-03-2019-13, př. 5;
 4. „Kraj Vysočina - Podpora prevence v kraji“ dle materiálu RK-03-2019-13, př. 6.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (5. 2. 2019), Odbor informatiky (5. 2. 2019)

termín: 5. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-13, RK-03-2019-13pr01.pdf, RK-03-2019-13pr02.pdf, RK-03-2019-13pr03.pdf, RK-03-2019-13pr04.pdf, RK-03-2019-13pr05.pdf, RK-03-2019-13pr06.pdf


14. Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů na ochranu měkkých cílů v Kraji Vysočina na rok 2019

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0169/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

požádat o dotaci ze státního rozpočtu z dotačního programu Ministerstva vnitra pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a  školských zařízení jako měkkých cílů - 2019 na realizaci projektů na ochranu měkkých cílů v Kraji Vysočina: 

 1. „Kraj Vysočina – Spolupráce kraje se základními a středními školami v Kraji Vysočina v  oblasti ochrany měkkých cílů.“ (žádost a  podrobný popis projektu je uveden v materiálu RK-03-2019-14, př. 1);
 2. „Kraj Vysočina - Školení zaměstnanců krajského úřadu.“ (žádost a podrobný popis projektu je uveden v materiálu RK-03-2019-14, př. 2);
 3. „Kraj Vysočina – Vyhodnocení ohroženosti veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy jako možných měkkých cílů v Kraji Vysočina.“ (žádost a  podrobný popis projektu je uveden v materiálu RK-03-2019-14, př. 3).

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (5. 2. 2019)

termín: 5. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-14, RK-03-2019-14pr01.pdf, RK-03-2019-14pr02.pdf, RK-03-2019-14pr03.pdf


15. Fond Vysočiny - rezignace a jmenování člena řídicího výboru Programu SPORTOVIŠTĚ 2019

P. Pacal předložil radě kraje návrh vzít na vědomí rezignaci člena řídicího výboru uvedeného programu a jmenovat do této funkce člena nového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0170/03/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 5. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-15, RK-03-2019-15pr01.pdf, RK-03-2019-15pr02.pdf


16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení a na kapitole Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení a na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0171/03/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 177 450 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o  stejnou částku 177 450 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektu "Zajištění školských poradenských služeb v Třebíči" dle materiálů RK-03-2019-16, př. 4 a RK-03-2019-16, př. 5;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 177 450 Kč z důvodu administrace projektu "Zajištění školských poradenských služeb v Třebíči" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 4 a RK-03-2019-16, př. 5;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (položka 5336) na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 880  000  Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů "Učit se společně, růst individuálně" (částka 100 000 Kč), "Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina" (částka 130 000 Kč), "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530" (částka 500 000 Kč) a "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0008099" (částka 150 000 Kč) z kapitoly Evropské projekty;
ukládá

uložit odboru analýz a podpory řízení a odboru školství mládeže a sportu po ukončení činností dle materiálů RK-03-2019-16, př. 4 a RK-03-2019-16, př. 5 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;

bere na vědomí
 • informaci o vrácení přeplatku příspěvku na provoz, který byl poskytnutý v roce 2018 z kapitoly Analýzy a podpora řízení Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci na administraci projektu "Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B - Dodávka nábytku a IT do SPŠ TŘEBÍČ" ve výši 48  100  Kč v souvislosti se změnou poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu dle materiálu RK-03-2019-16, př. 6 na účet kraje;
 • objednávky služeb dle materiálů RK-03-2019-16, př. 1, RK-03-2019-16, př. 2, RK-03-2019-16, př. 3, RK-03-2019-16, př. 4 a RK-03-2019-16, př. 5;
 • vyúčtování objednávky služeb na administraci projektů  "Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B - Dodávka nábytku a IT do SPŠ TŘEBÍČ" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 6, "Spolu až do konce" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 7, "Podpora komunitních služeb v  Třešti" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 8 a "Polyfunkční komunitní centrum Golčův Jeníkov" dle materiálu RK-03-2019-16, př. 9.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2023), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2025), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2025), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2025

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-16, RK-03-2019-16pr01.docx, RK-03-2019-16pr02.docx, RK-03-2019-16pr03.docx, RK-03-2019-16pr04.docx, RK-03-2019-16pr05.pdf, RK-03-2019-16pr06.pdf, RK-03-2019-16pr07.pdf, RK-03-2019-16pr08.pdf, RK-03-2019-16pr09.pdf, RK-03-2019-16pr10.xlsx


17. Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o  veřejných zakázkách za období od 1. 10. 2018 do 31.  12.  2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0172/03/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 dle materiálu RK-03-2019-17, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1.  9. 2018 do 31. 12. 2018 dle materiálu RK-03-2019-17, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v  období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 a informaci o skutečně uhrazených cenách dle  materiálu RK-03-2019-17, př. 3.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-17, RK-03-2019-17pr01.xls, RK-03-2019-17pr02.xls, RK-03-2019-17pr03.xls


18. Příkazové bloky - prováděcí smlouva 2019

E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, informovala radu kraje o návrhu uzavřít prováděcí smlouvu na dodání příkazových bloků. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0173/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Prováděcí smlouvu č. j. KUJI 189/2019 podle Rámcové dohody  na výrobu a distribuci příkazových bloků č. j. MF-44819/2016/3901 uzavřené dne 22.5.2017 dle materiálů RK-03-2019-18, př. 1, RK-03-2019-18, př. 2 a RK-03-2019-18, př. 3.

odpovědnost: Oddělení hospodářské správy (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-18, RK-03-2019-18pr01.pdf, RK-03-2019-18pr02.pdf, RK-03-2019-18pr03.pdf


19. Průběžná zpráva o realizaci č. 3 a zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu „Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené v Průběžné zprávě o realizaci č. 3 a  ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 3. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0174/03/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 3 dle materiálu RK-03-2019-19, př. 1 a  ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 3 dle materiálu RK-03-2019-19, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2019-19, př. 2;

ukládá

Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Průběžnou zprávu o realizaci č. 3 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 3 projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálů RK-03-2019-19, př. 1 a RK-03-2019-19, př. 2 Centru pro regionální rozvoj ČR.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (15. 3. 2019)

termín: 15. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-19, RK-03-2019-19pr01.Pdf, RK-03-2019-19pr02.pdf


20. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Přibyslav

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o  zřízení služebnosti v  k.  ú. Přibyslav. Projednávání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a  silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0175/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, jako budoucím povinným ze služebnosti, Krajem Vysočina, jako budoucím oprávněným ze služebnosti a KSÚSV, na straně investora trojstrannou   smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v právu užívání  pozemků parc. č. 1766/2, druh pozemku vodní plocha, parc. č. 1752/3, druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 1770/1, druh pozemku vodní plocha, parc. č. 1676/16, druh pozemku ostatní plocha a parc. č. 167/10, druh pozemku trvalý travní porost, všechny v katastrálním území Přibyslav pro  stavbu „II/350 Přibyslav – most ev. č. 350-003, most ev. č. 350/004" dle materiálu RK-03-2019-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-20, RK-03-2019-20pr01.pdf


K bodům 21 – 25, 27 - 30, 34 - 38, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a  rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v  bloku.


21. Výkup pozemku v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice

Usnesení 0176/03/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 26. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-21, RK-03-2019-21pr01.pdf


22. Darování pozemků v k. ú. Opatovice u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou

Usnesení 0177/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. st. 44 o  výměře 8 m2 a par. č. st. 45 o  výměře 1 m2, oddělených geometrickým plánem č. 104-660/2018 z pozemku par. č. 364 v k. ú. Opatovice u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. st. 44 o výměře 8 m2 a par. č. st. 45 o výměře 1  m2, oddělené geometrickým plánem č. 104-660/2018 z pozemku par. č. 364 v k. ú. Opatovice u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou.

odpovědnost: Odbor majetkový (26. 3. 2019)

termín: 26. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-22, RK-03-2019-22pr01.pdf


23. Předání pozemků v k.ú. Ledeč nad Sázavou a v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci

Usnesení 0178/03/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2019-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (26. 3. 2019)

termín: 26. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-23, RK-03-2019-23pr01.doc


24. Darování pozemků v k.ú. Nové Dvory u Kamenné a obci Polná

Usnesení 0179/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č.  1136/17 o výměře 2 m2 a par. č. 1136/20 o výměře 70 m2, oddělených geometrickým plánem č.  186-78/2018 z  pozemku par. č. 1136/3 v k. ú. Nové Dvory u Kamenné a obci Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1136/17 o výměře 2 m2 a par. č. 1136/20 o výměře 70 m2, oddělené geometrickým plánem č. 186-78/2018 z pozemku par. č. 1136/3 v k. ú. Nové Dvory u Kamenné a obci Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná.

odpovědnost: Odbor majetkový (26. 3. 2019)

termín: 26. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-24, RK-03-2019-24pr01.pdf


25. Majetkoprávní příprava akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část III.“

Usnesení 0180/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy na straně pronajímatelů nájemní smlouvy na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-03-2019-25, př. 2 za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu 12 měsíců od předání staveniště zhotoviteli, v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část III.;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-03-2019-25, př. 1 od vlastníků pozemků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část III.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 3. 2019)

termín: 29. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-25, RK-03-2019-25pr01.xls, RK-03-2019-25pr02.xls, RK-03-2019-25pr03.pdf, RK-03-2019-25pr04.xls, RK-03-2019-25pr05.pdf


27. Smlouva opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina, darování nemovitého majetku v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové a obci Křižanov.

Usnesení 0181/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebním záměrem „Oprava místní komunikace v Městysi Křižanov – Bojanov“;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemku KN par. č. 419/15 v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové;
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemek KN par. č.  419/15, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m2, v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové a část tělesa pozemní komunikace - silnice č. III/3912 v rozsahu staničení cca  km 1,515-1,859, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout převést darem část pozemní komunikace - silnice č.  III/3912 v rozsahu staničení cca km 1,515-1,859, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov;
 • rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a městysem Křižanov smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže darovat část tělesa pozemní komunikace - silnice č. III/3912 v rozsahu staničení cca km 1,515-1,859, se všemi součástmi a  příslušenstvím a pozemek KN par. č. 419/15, ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 118 m2, v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové,  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov a městys Křižanov se zaváže  tuto část pozemní komunikace se všemi součástmi a příslušenstvím,  a pozemek KN par. č. 419/15 přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (26. 3. 2019)

termín: 26. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-27, RK-03-2019-27pr01.pdf, RK-03-2019-27pr02.pdf


28. Darování pozemku v k. ú. a obci Petrůvky

Usnesení 0182/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 5256/2 o výměře 16  m2 v k. ú Petrůvky, odděleného geometrickým plánem číslo 282-198/2018, PGP-1731/2018-710 z pozemku KN par. č. 5256 v k. ú. Petrůvky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Petrůvky;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 5256/2 o výměře 16 m2 v k. ú Petrůvky, oddělený geometrickým plánem číslo 282-198/2018, PGP-1731/2018-710  z pozemku KN par. č. 5256 v k. ú. a obci Petrůvky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Petrůvky.

odpovědnost: Odbor majetkový (26. 3. 2019)

termín: 26. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-28, RK-03-2019-28pr01.pdf


29. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v souvislosti se stavbou „D1 modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec“

Usnesení 0183/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemku a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 04 Praha 4 – Nusle, na straně investora  smlouvu zakládající právo provést stavbu „D1 modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec, SO-315 DUN Koberovice v km 81,750“ na pozemku par. č. 539 v katastrálním území Lísky u Holušic dle materiálu RK-03-2019-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-29, RK-03-2019-29pr01.doc


30. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Rouchovany, v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě.

Usnesení 0184/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-03-2019-30, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-03-2019-30, př. 1;
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku KN par. č. 1115/1 v k. ú. Rouchovany a obci Rouchovany, zastavěnou upravenou autobusovou zastávkou, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany;
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku KN par. č. 3 v k. ú. a obci Nová Ves u  Nového Města na Moravě, zastavěnou upravenou návsí a chodníky, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Nového Města na Moravě;
doporučuje
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Úprava autobusové zastávky  Rouchovany“ darovat část pozemku KN par. č. 1115/1 v  k. ú. Rouchovany a  obci Rouchovany, zastavěnou upravenou autobusovou zastávkou, do vlastnictví obce Rouchovany a obec Rouchovany se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví;
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Nového Města na Moravě smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Náves a chodníky v Nové Vsi u Nového Města na Moravě“ darovat část pozemku KN par. č. 3 v  k. ú. a obci Nová Ves u Nového Města na Moravě, zastavěnou upravenou návsí a  chodníky, do vlastnictví obce Nová Ves u Nového Města na Moravě a  obec Nová Ves u  Nového Města na Moravě se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (26. 3. 2019)

termín: 26. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-30, RK-03-2019-30pr01.xls


34. Darování pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov

Usnesení 0185/03/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 3462/33, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 4894-269/2018, PGP-1308/2018-304 z pozemku KN par. č. 3462/1 v k. ú. a obci Pelhřimov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Pelhřimov.

odpovědnost: Odbor majetkový (26. 3. 2019)

termín: 26. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-34, RK-03-2019-34pr01.pdf


35. Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“

Usnesení 0186/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek par. č. 5699/8 v k. ú. Velké Meziříčí v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-03-2019-35, př. 1 mezi Krajem Vysočina a Českou republikou, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-35, RK-03-2019-35pr01.doc


36. Návrh na změnu usnesení č. 0294/04/2017/ZK, výkupy pozemků v k. ú. Koroužné

Usnesení 0187/03/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0294/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017 tak, že materiál ZK-04-2017-62, př. 2, se nahrazuje materiálem RK-03-2019-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (26. 3. 2019)

termín: 26. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-36, RK-03-2019-36pr01.xls, RK-03-2019-36pr02.pdf, RK-03-2019-36pr03.pdf


37. Uzavření dodatků ke smlouvám o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Usnesení 0188/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti uzavřených mezi Krajem Vysočina na straně budoucího povinného ze služebnosti a  Jiřím Hrochem ( inženýrské sítě na pozemku par. č. 1292 v k.ú. Heraltice) a společností E.ON Distribuce, a.s. (inženýrské sítě na pozemcích par. č. 1296, 1292 a 1310/1 v k.ú. Heraltice) na stranách budoucích oprávněných ze služebnosti uzavřených na základě usnesení 1063/20/2017/RK a 0664/12/2018/RK.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-37


38. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0189/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-03-2019-38, př. 1 a RK-03-2019-38, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-38, RK-03-2019-38pr01.xlsx, RK-03-2019-38pr02.xlsx


26. Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce "Domov důchodců Onšov - oprava výtahu"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu rozhodnout o  zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na uvedenou akci.  Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0190/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Domov důchodců Onšov - oprava výtahu" dodavateli Schindler CZ, a.s., IČO: 271 27 010  za nabídnutou cenu 910 000 Kč bez DPH.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-26, RK-03-2019-26pr01.pdf


31. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce strojovny VZT a koupelen"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0191/03/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce strojovny VZT a koupelen“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-03-2019-31, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka ESTING GROUP s. r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč, IČO 292 32 864 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce strojovny VZT a koupelen“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-31, RK-03-2019-31pr01.pdf, RK-03-2019-31pr02.pdf


32. Prodej nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem prodat nemovité věci v  k.  ú. a obci Těchobuz.  Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0192/03/2019/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 12. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-32, RK-03-2019-32pr01.pdf, RK-03-2019-32pr02.doc, RK-03-2019-32pr03.pdf, RK-03-2019-32pr04.doc, RK-03-2019-32pr05.doc, RK-03-2019-32pr06.doc


33. Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Nové Město na Moravě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu prodat nemovité věci v  k.  ú. a obci Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0193/03/2019/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 12. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-33, RK-03-2019-33pr01.pdf, RK-03-2019-33pr02.pdf, RK-03-2019-33pr03.pdf, RK-03-2019-33pr04.doc, RK-03-2019-33pr05.doc


39. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu - Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje žádost Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0194/03/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-03-2019-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-39, RK-03-2019-39pr01.pdf


40. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod"

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0195/03/2019/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-40, RK-03-2019-40pr01.pdf


41. Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0196/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci Potravinová banka Vysočina, z. s., IČ: 01443658, se sídlem Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou ve výši 200 000  Kč dle materiálu RK-03-2019-41, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2019-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (28. 2. 2019), Odbor ekonomický (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-41, RK-03-2019-41pr01.doc, RK-03-2019-41pr02.pdf


42. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Gymnázia Havlíčkův Brod o  udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu,  L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0197/03/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-03-2019-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-42, RK-03-2019-42pr01.doc


43. Finále 10. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout věcné dary finalistům 10. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L.  Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a  sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0198/03/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o nákladech finálového dne 10. ročníku soutěže „S Vysočinou do Evropy“ dle materiálu RK-03-2019-43, př. 1;

rozhoduje

poskytnout věcné dary finalistům 10. ročníku soutěže „S Vysočinou do Evropy“ dle materiálu RK-03-2019-43, př.  2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-43, RK-03-2019-43pr01.xls, RK-03-2019-43pr02.doc


44. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádosti příspěvkových organizací kraje za odvětví školství o  schválení čerpání fondu investic na rok 2019. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0199/03/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • čerpání fondu investic Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 pro rok 2019 dle materiálu RK-03-2019-44, př. 1;
 • čerpání fondu investic Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, Hálkova 42, IČO 60545976 na rok 2019 dle materiálu RK-03-2019-44, př. 2;
 • čerpání fondu investic Dětskému domovu, Rovečné 40, IČO 48897558 na rok 2019 dle materiálu RK-03-2019-44, př. 3;
 • čerpání fondu investic Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702 na rok 2019 dle materiálu RK-03-2019-44, př. 4.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-44, RK-03-2019-44pr01.xls, RK-03-2019-44pr02.xls, RK-03-2019-44pr03.xls, RK-03-2019-44pr04.xls


45. Porušení rozpočtové kázně zjištěné u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje k projednání materiál týkající se porušení rozpočtové kázně zjištěné u příspěvkových organizací kraje. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty I.

Usnesení 0200/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o uložení odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně:
  • Vyšší odborné škole a Střední škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem se sídlem Dr. Veselého 343, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504 dle materiálu RK-03-2019-45, př. 1;
  • Základní škole a Mateřské škole při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, IČO 70837228 dle materiálu RK-03-2019-45, př. 3;
 • o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Základní škole a Mateřské škole při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, IČO 70837228 z důvodu zamezení tvrdosti na základě písemné žádosti dle materiálu RK-03-2019-45, př. 5.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-45, RK-03-2019-45pr01.docx, RK-03-2019-45pr02.pdf, RK-03-2019-45pr03.docx, RK-03-2019-45pr04.pdf, RK-03-2019-45pr05.pdf


46. Dar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje žádost Nadačního fondu olympioniků regionu Vysočina o poskytnutí finančního daru na humanitární, sociální a zdravotní podporu fyzických osob. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0201/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina, se sídlem Tolstého1566/23, 586 01 Jihlava, IČO  02118424 ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-03-2019-46, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2019), Odbor ekonomický (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-46, RK-03-2019-46pr01.pdf, RK-03-2019-46pr02.pdf


47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. V  průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0202/03/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a  výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v celkové výši 612 500 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-03-2019-47, př.  1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-03-2019-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (26. 3. 2019), Odbor ekonomický (28. 2. 2019)

termín: 26. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-47, RK-03-2019-47pr01.xls


48. Anketa Učitel Vysočiny 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu a poskytnutí věcných darů nejlepším učitelkám/učitelům

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. V  průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0203/03/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 180 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o  lidské zdroje a majetek kraje o částku 180 000 Kč na finanční zajištění ankety Učitel Vysočiny 2019;

rozhoduje

poskytnout nejlepším učitelkám/učitelům věcné dary dle materiálu RK-03-2019-48, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-03-2019-48, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (29. 3. 2019)

termín: 29. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-48, RK-03-2019-48pr01.xls, RK-03-2019-48pr02.doc


49. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Střední odborné školy a  Středního odborného učiliště Pelhřimov o udělení souhlasu s vyřazením uvedeného nepotřebného majetku. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0204/03/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením automobilu Ford Tranzit 2.5 diesel, inventární číslo 6000056, státní poznávací značka PEI 43-39, rok pořízení 2002, pořizovací cena 245 082 Kč, zůstatková cena 0 Kč způsobem navrženým Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm  Pelhřimov.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-49


50. Projektové záměry příspěvkových organizací – Erasmus+

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0205/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace: 

 • Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK-03-2019-50, př. 1;
 • Střední škola stavební Třebíč dle materiálu RK-03-2019-50, př. 2;
 • Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov dle materiálu RK-03-2019-50, př. 3;
 • Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov dle materiálu RK-03-2019-50, př. 4;
 • Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava dle materiálu RK-03-2019-50, př.  5;
 • Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava dle materiálu RK-03-2019-50, př.  6;
 • Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-03-2019-50, př.  7;
 • Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu RK-03-2019-50, př. 8;
 • Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř dle materiálu RK-03-2019-50, př. 9;
 • Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod dle materiálu RK-03-2019-50, př. 10;
 • Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-03-2019-50, př. 11;
 • Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-03-2019-50, př. 12.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (5. 2. 2019)

termín: 5. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-50, RK-03-2019-50pr01.pdf, RK-03-2019-50pr02.pdf, RK-03-2019-50pr03.pdf, RK-03-2019-50pr04.pdf, RK-03-2019-50pr05.pdf, RK-03-2019-50pr06.pdf, RK-03-2019-50pr07.pdf, RK-03-2019-50pr08.pdf, RK-03-2019-50pr09.pdf, RK-03-2019-50pr10.pdf, RK-03-2019-50pr11.pdf, RK-03-2019-50pr12.pdf, RK-03-2019-50pr13.doc


51. Podpora soutěží a přehlídek

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout věcné dary vítězům řemeslných soutěží a přehlídek realizovaných v letošním roce. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0206/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné dary vítězům řemeslných soutěží a přehlídek dle materiálu RK-03-2019-51, př.  1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-51, RK-03-2019-51pr01.doc


52. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – ukončení projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0207/03/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

převod konečného zůstatku ve výši 745 160,43 Kč včetně připsaných úroků na zvláštním účtu „TP RSK“ do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a  s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2019), Odbor ekonomický (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-52, RK-03-2019-52pr01.xls


53. Monitorovací zpráva v rámci projektu “Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0208/03/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-03-2019-53, př. 1 a RK-03-2019-53, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (5. 2. 2019)

termín: 5. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-53, RK-03-2019-53pr01.pdf, RK-03-2019-53pr02.xlsx


54. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh ukončit Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0209/03/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2019-54, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-54, RK-03-2019-54pr01.pdf, RK-03-2019-54pr02.pdf, RK-03-2019-54pr03.doc


55. Jmenování Expertní skupiny k naplňování managementu hospodaření s energií

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh jmenovat členy expertní skupiny k  naplňování managementu hospodaření s energií. V  průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0210/03/2019/RK

Rada kraje
jmenuje

členy expertní skupiny, která se bude podílet na efektivním zavedení systému managementu hospodaření s energií ve složení:

 • doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D. - Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • Mgr. Dušan Vichr - Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • Mgr. Petr Tlustoš - Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • Ing. Petr Kolář - Odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • Ing. Eduard Jozífek - Odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • Ing. Václav Jáchim - Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • Petr Jelínek - Oddělení hospodářské správy Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • Petr Adam – Nemocnice Pelhřimov;
 • Ing. Alexander Filip – Nemocnice Jihlava;
 • Josef Tvrdý – Nemocnice Havlíčkův Brod;
 • František Kalina, BA, MSc.- Nemocnice Třebíč;
 • Oldřich Lehejček – Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov;
 • Ing. Vlasta Kostková – Střední škola stavební Třebíč;
 • Ing. Eva Matulová – Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (5. 2. 2019)

termín: 5. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2019-55


56. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 03/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 12. 2. 2019, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA   ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Martin Kukla             …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 03/2019 dne 5. 2. 2019.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 6. 2. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz